Avverka småsakerna på en förmiddag | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Avverka småsakerna på en förmiddag


Datum: 2016-06-20 11:09

Pri­or­it­er­ar vi med­vetet och metodiskt får vi gjort de vik­ti­ga uppgifter­na — en del med god fram­förhåll­ning, andra strax före dead­line fast ändå i tid. Men, så har vi de där småsak­er­na som ock­så ska bli gjorda.

De är förvis­so vik­ti­ga i så mot­to att de skulle bidra till målen vi ans­varar för, men de har en så dif­fus dead­line att de säl­lan eller aldrig blir bråd­skande. De vill vi göra så snart som möjligt”, men det får inte några större kon­sekvenser om det drö­jer ett tag.

Halm­strået som knäck­te kame­lens rygg
Sam­tidigt är de inte så ovik­ti­ga att vi kan tän­ka oss att helt stry­ka dem, så vi vill verk­li­gen göra dem. Snart. Bara inte nu, för nu är andra vik­ti­ga uppgifter brådskande.

Och, där står de på lis­tan — vec­ka ut och vec­ka in. Vi ser dem skym­ta för­bi när vi väl­jer vad som är rätt sak att göra härnäst. Trots att vi väl­jer andra uppgifter att göra, retar det oss att vi inte får dessa små gjor­da. Det kan hän­da att de blir fler och fler över tid och allt­mer tyn­ger de oss.

Är vi strängt lag­da kan det hän­da att vi upp­ma­nar oss att skär­pa oss, men låt mig istäl­let föres­lå att vi tar den lät­ta vägen.

Dela i delar é ingen idé
Hade de var­it sto­ra uppgifter, hade en strate­gi var­it att dela upp dem i min­dre steg för att bli av med dem, men då de är så små är det när­mare till hands att ta till den andra uni­ver­sal­me­to­den för att bli av med sak­er vi skjuter upp, näm­li­gen att reservera tid då vi gör dem.

Låt oss ta en fixför­mid­dag, det vill säga en för­mid­dag då vi bara gör de småsak­er som skym­mer sik­ten för allt annat på att göra-listan.

Gör så här
Om du nu, eller åtmin­stone väldigt snart, vill bli av med de irriterande småsak­er du skjuter upp,

  1. Skum­ma igenom din att göra-lista och mark­era de små, seg­dragna uppgifter­na. Sätt en särskild färg på dem, en etikett, en tag, en sym­bol eller något annat så du ser vil­ka de är.

  2. Bläd­dra framåt i din kalen­der och välj en för­mid­dag då du för­modar att det är lite lugnare”. För mig lig­ger det­ta just nu några veck­or framåt. Skulle det drö­ja — må så vara. Det är bät­tre att fixför­mid­da­gen blir av än att vi har högre ambi­tion­er än vi mäk­tar med och skjuter upp ock­så den.

  3. När för­mid­da­gen är inne, välj de småsaks­mark­er­ade uppgifter­na eller, om din att göra-lista är dig­i­tal, fil­tr­era lis­tan så att du bara ser just dem och slut­för så mån­ga du hin­ner på de avsat­ta timmarna.

  4. Skulle du få blo­dad tand och tiden tar slut före småuppgifter­na är det, leta upp en ytterli­gare framti­da för­mid­dag då du fort­sät­ter i sam­ma anda.

Bock efter bock efter bock
Om du viker en fixför­mid­dag för att till slut få gjort det småt­ti­ga som retat dig, kom­mer du att få en härlig stund, för då får du boc­ka av mån­ga sak­er. Det kom­mer att kän­nas så myck­et lättare efteråt, för att göra-lis­tan blir renare”. Då ser du lättare det vik­ti­ga och bråd­skande, efter­som vik­ti­ga, ej bråd­skande småsak­er inte skym­mer sik­ten. Resul­tatet blir min­dre frus­tra­tion och mer fokuser­at arbete.

Hur gör du?
Hur gör du för att få småsak­er­na gjor­da snabbt? Har du någon god vana eller sin­nrikt knep du vill dela med dig av? Kom­mentera gärna. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.