Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 okt.

Gör det lätt att bocka av


Datum: 2010-10-01 13:12

Vi som gör vårt bäs­ta att vara struk­tur­erade, gör det för att vi vill ta oss framåt; vi vill ha en framåt­skri­dande rörelse i vårt liv, i vår kar­riär eller i vår verksamhet. 

Hur det­ta framåt” ser ut, är oli­ka för oss alla, men det gemen­sam­ma är att vi bestäm­mer oss för att åstad­kom­ma någonting och sedan arbe­tar vi så smidigt som möjligt för att lyckas.

Där­för behöver vi dels se om vi fak­tiskt rör oss framåt, dels definiera sak­er som vi aktivt kan göra så att vi verk­li­gen tar steg i den rik­t­ning som är rätt för just oss.

Det är allt­så av avgörande bety­delse hur vi sät­ter upp våra mål och hur vi stakar ut vägen för att nå dem.

Ju mer konkret du definier­ar, desto lättare kom­mer det vara att upp­fyl­la målet och slut­föra uppgiften. Var­för? Jo, desto mer uppen­bart kom­mer det att vara om du är på väg att nå målet eller ej. Är du inte det, är det lättare att kom­ma på dis­tink­ta sak­er att göra för att öka chansen att nå målet, om det i sig är tydligt och konkret uttryckt.

Ett lud­di­gare OS

Tänk om fri­idrotts­grenar­na i OS skulle vara lika lud­digt definier­ade som vi ibland definier­ar våra mål, mil­stol­par och uppgifter?

Ta till exem­pel stjärn­grenen 100 m sprint­er­löp­n­ing. Tänk om starten inte gick med start­pis­tol, utan löpar­na star­tade omkring lunchtid”? Tänk om mål­gån­gen inte avgjordes med mål­fo­to, utan den löpare vann som först sprang unge­fär hun­dra meter, mer eller mindre”?

Om du nu inte vann, vad skulle du då förän­dra för att vin­na näs­ta gång? Ska du star­ta tidi­gare och i så fall hur myck­et tidi­gare? Inom vil­ka gränser? Eller, ska du kanske springa litet kortare? Men, hur myck­et kortare får man springa, då lop­pet ska vara unge­fär hun­dra meter”?

Det blir väldigt lud­digt och osäk­ert och det är lätt att tap­pa intres­set. På något sätt ska­par det inte sam­ma spän­ning och OS hade säk­ert inte var­it en så stor succé.

Istäl­let är det väldigt exakt uttryckt pré­cis var någon ska vara, som förs­ta per­son (pré­cis över mållinjen), och star­tar man inte exakt då starten går, är man ohjälpligt sist. Lop­pet avgörs med mål­fo­to, på hun­drade­len av en sekund när.

Gör så här

For­mulera dig och definiera mål, mil­stol­par och uppgifter så att det är lätt att boc­ka av dem.

Du gör det möjligt att boc­ka av genom att vara tydlig i din for­mu­ler­ing. Använd vår rika, sven­s­ka satslära:

 • Vem ska skic­ka vad i vilken form till vem och när? 
 • Vem återkom­mer till dig med vad före när? 

Du gör det ock­så lätt att boc­ka av genom att kvan­ti­fiera på oli­ka sätt:

 • tre nya kunder
 • tio gånger under året
 • fyra gånger efter varann
 • 92 miljon­er kronor
 • 35% mark­nad­sandel enligt en speci­fik def­i­n­i­tion av marknaden

Du gör det genom att tidsbestämma:

 • Just då” ska det här förhål­lan­det råda
 • Just vid årsskiftet ska bal­an­sräknin­gen se ut på det här sättet
 • Den 1 juni ska den nya pro­duk­ten gå i produktion
 • Andra halvåret ska vi omsät­ta X kr

Ju mer dis­tinkt for­muler­at, desto tydli­gare resultat

Det är först när det hela är dis­tinkt definier­at man kan nå ett resul­tat, eller snarare, det är först då man kan se att man når ett resul­tat. Resul­tatet kan du nå ändå, efter­som du fak­tiskt springer framåt, men du kan inte se huru­vi­da du når det och om du inte når det, har du svårt att veta vad du ska justera för att nå det näs­ta gång.

Så, är det vik­tigt för dig att du tar dig framåt och har du valt god struk­tur och sys­tem­a­tiska arbetssätt som medlet för att ta dig och din verk­samhet dit du vill, gör det lätt för dig att boc­ka av.

Hur gör du?

Vad mäter du för att säk­er­stäl­la att du tar dig och din verk­samhet framåt i rätt riktning? 

Berät­ta i en kommentar!