Gör det lätt att bocka av | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 okt.

Gör det lätt att bocka av


Datum: 2010-10-01 13:12

Vi som gör vårt bäs­ta att vara struk­tur­erade, gör det för att vi vill ta oss framåt; vi vill ha en framåt­skri­dande rörelse i vårt liv, i vår kar­riär eller i vår verksamhet. 

Hur det­ta framåt” ser ut, är oli­ka för oss alla, men det gemen­sam­ma är att vi bestäm­mer oss för att åstad­kom­ma någonting och sedan arbe­tar vi så smidigt som möjligt för att lyckas.

Där­för behöver vi dels se om vi fak­tiskt rör oss framåt, dels definiera sak­er som vi aktivt kan göra så att vi verk­li­gen tar steg i den rik­t­ning som är rätt för just oss.

Det är allt­så av avgörande bety­delse hur vi sät­ter upp våra mål och hur vi stakar ut vägen för att nå dem.

Ju mer konkret du definier­ar, desto lättare kom­mer det vara att upp­fyl­la målet och slut­föra uppgiften. Var­för? Jo, desto mer uppen­bart kom­mer det att vara om du är på väg att nå målet eller ej. Är du inte det, är det lättare att kom­ma på dis­tink­ta sak­er att göra för att öka chansen att nå målet, om det i sig är tydligt och konkret uttryckt.

Ett lud­di­gare OS

Tänk om fri­idrotts­grenar­na i OS skulle vara lika lud­digt definier­ade som vi ibland definier­ar våra mål, mil­stol­par och uppgifter?

Ta till exem­pel stjärn­grenen 100 m sprint­er­löp­n­ing. Tänk om starten inte gick med start­pis­tol, utan löpar­na star­tade omkring lunchtid”? Tänk om mål­gån­gen inte avgjordes med mål­fo­to, utan den löpare vann som först sprang unge­fär hun­dra meter, mer eller mindre”?

Om du nu inte vann, vad skulle du då förän­dra för att vin­na näs­ta gång? Ska du star­ta tidi­gare och i så fall hur myck­et tidi­gare? Inom vil­ka gränser? Eller, ska du kanske springa litet kortare? Men, hur myck­et kortare får man springa, då lop­pet ska vara unge­fär hun­dra meter”?

Det blir väldigt lud­digt och osäk­ert och det är lätt att tap­pa intres­set. På något sätt ska­par det inte sam­ma spän­ning och OS hade säk­ert inte var­it en så stor succé.

Istäl­let är det väldigt exakt uttryckt pré­cis var någon ska vara, som förs­ta per­son (pré­cis över mållinjen), och star­tar man inte exakt då starten går, är man ohjälpligt sist. Lop­pet avgörs med mål­fo­to, på hun­drade­len av en sekund när.

Gör så här

For­mulera dig och definiera mål, mil­stol­par och uppgifter så att det är lätt att boc­ka av dem.

Du gör det möjligt att boc­ka av genom att vara tydlig i din for­mu­ler­ing. Använd vår rika, sven­s­ka satslära:

 • Vem ska skic­ka vad i vilken form till vem och när? 
 • Vem återkom­mer till dig med vad före när? 

Du gör det ock­så lätt att boc­ka av genom att kvan­ti­fiera på oli­ka sätt:

 • tre nya kunder
 • tio gånger under året
 • fyra gånger efter varann
 • 92 miljon­er kronor
 • 35% mark­nad­sandel enligt en speci­fik def­i­n­i­tion av marknaden

Du gör det genom att tidsbestämma:

 • Just då” ska det här förhål­lan­det råda
 • Just vid årsskiftet ska bal­an­sräknin­gen se ut på det här sättet
 • Den 1 juni ska den nya pro­duk­ten gå i produktion
 • Andra halvåret ska vi omsät­ta X kr

Ju mer dis­tinkt for­muler­at, desto tydli­gare resultat

Det är först när det hela är dis­tinkt definier­at man kan nå ett resul­tat, eller snarare, det är först då man kan se att man når ett resul­tat. Resul­tatet kan du nå ändå, efter­som du fak­tiskt springer framåt, men du kan inte se huru­vi­da du når det och om du inte når det, har du svårt att veta vad du ska justera för att nå det näs­ta gång.

Så, är det vik­tigt för dig att du tar dig framåt och har du valt god struk­tur och sys­tem­a­tiska arbetssätt som medlet för att ta dig och din verk­samhet dit du vill, gör det lätt för dig att boc­ka av.

Hur gör du?

Vad mäter du för att säk­er­stäl­la att du tar dig och din verk­samhet framåt i rätt riktning? 

Berät­ta i en kommentar!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.