Vad du kan skriva på skylten | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 juni

Vad du kan skriva på skylten


Datum: 2016-06-07 10:53

Är du lyck­ligt lot­tad att ha en dörr att stän­ga om dig när du behöver arbe­ta ostört för en stund, har du säk­ert märkt att det ibland inte hjälper. Det knackar och någon stick­er in huvudet och frå­gar om du har tid en stund. Har du ett fön­ster bred­vid dör­ren, står kol­le­gan där och vinkar för att få din uppmärksamhet.

Lås­er du och vän­der ryggen till, lås­er de upp och tit­tar in för att höra om allt är bra.

Pra­ta om ock­så detta
Att döma av vad jag hör från de kurs- och föreläs­nings­delt­a­gare jag träf­far var­je vec­ka, är det avgörande att vi hit­tar ett sätt att tydligt kom­mu­nicera till dem som kan tänkas söka oss (troli­gen kol­le­gor­na) när vi vill vara ostör­da att vi inte är till­gäng­li­ga just nu.

Ett lättvin­digt sätt att väl­ja hur vi ska kom­mu­nicera det tydligt är att på näs­ta grupp‑, team‑, avdelnings‑, kon­tors- eller per­sonalmöte ta upp till diskus­sion hur vi enkelt ska visa varan­dra när vi är till­gäng­li­ga för hjälp och frå­gor och när vi inte är det.

Eller, skyl­ta med det
Kanske vill du inte ta upp det, av någon anled­ning. Då är ändå det troli­gen mest tydli­ga att sät­ta upp en skylt eller lapp på dör­ren. Klas­siskt är att skri­va Stör ej.”, men kanske upplever inte kol­le­gor­na att de stör. De vill bara frå­ga en sak. En och annan tyck­er att en skylt är väl oper­son­ligt och skriv­er man dessu­tom Stör ej.” fram­står man kanske inte som helt hjärtlig.

Men, en skylt är ju bara en skylt och den kan vara utfor­mad på en mängd sätt. Fram­förallt kan vi väl­ja att skri­va något som är såväl rela­tions­be­varande som tydligt. Vad? Så här har andra gjort:

 • En kvin­na jag träf­fade tyck­te att det låter så hårt med Stör ej.”, så hon skrev istäl­let: Kära kol­le­ga; vad trevligt att du vill mig något. Jag behöver dessvärre arbe­ta ifred med en särskilt hög­pri­or­it­er­ad uppgift just nu. Klock­an 11 är jag till­gäng­lig igen, så kom gär­na till­ba­ka då.”

 • En annan skrev: Behöver arbe­ta kon­cen­tr­erat med en sak. Skic­ka mig ett mail — jag kol­lar var­je timme.”

 • När jag var i Malmö häromveck­an berät­tade en kurs­delt­a­gare att hennes skylt lyder: Låt­sas som att jag inte är här.”. Bril­jant i all enkel­het, i mitt tycke.ä

 • En man berät­tade att han sät­ter upp en skylt med en drake på och att kol­le­gor­na då (efter ett för­ty­dli­gande, så klart) förstår att om drak­en är framme håller man sig undan. 

Gemen­samt för alla de här exem­plen är att de strä­var efter ett tydligt och konkret besked till den som sök­er en. Någon med­de­lar när den är till­gäng­lig, någon pekar på ett alter­na­tivt sätt att då den (mail, i ovanstående fall), någon hjälper kol­le­gan att veta hur den ska förhål­la sig (“var som när jag inte är här”) och en ref­er­erar till vad vi har talat om tidi­gare — om drak­en som en menings­bärande symbol.

Gör så här
Om dina skyl­tar inte brukar hjäl­pa och om du inte vill ta upp till­gäng­lig/ostörd-frå­gan på näs­ta möte, gör så här:

 1. Fun­dera ett ögonblick på vad du skulle kun­na skri­va på din skylt näs­ta gång du behöver arbe­ta ostörd så det blir än lättare för kol­le­gor­na att dels veta vad de ska göra med den frå­ga el dyl de kom­mer med, dels låta dig arbe­ta oavbruten. Tex­ten kan till exem­pel svara på:
  • Vilken slags frå­ga du ändå är till­gäng­lig för, trots att du helst vill arbe­ta ostört.
  • När du är till­gäng­lig igen.
  • Hur du vill få infor­ma­tio­nen eller frå­gan istäl­let för ansik­te mot ansikte.
  • Vad du vill arbe­ta fokuser­at med, så de lättare får förståelse för att du behöver bli läm­nad ifred.
  • Med vad de kan hjäl­pa dig (om de vill) så det går fort­are för dig att bli klar (och därmed till­gäng­lig tidigare).

 2. Gör en all­ra förs­ta ver­sion av skyl­ten dig­i­talt i ditt favorit­pro­gram så har du en mall att utgå ifrån näs­ta gång du vill vara ostörd. Dessu­tom är det lätt för dig att för­bät­tra och för­fi­na skyl­ten suc­ces­sivt så du till slut är framme vid en lydelse som hjälper såväl dig som dina kol­le­gor att få sak­er gjort.

Ibland är en stängd dörr med skylt inte en stängd dörr
Om du sät­ter upp en tydlig och trevlig skylt kom­mer du lättare att bli hör­sam­mad i din önskan att arbe­ta ostörd. Den som sök­er dig får något slags besked som i sig är ett litet, litet steg i rätt rik­t­ning istäl­let för bara en stängd dörr. Du får arbe­ta kon­cen­tr­erat och kan hål­la en högre kvalitet i det du behöver få gjort, vilket min­skar risken för att du får läg­ga mer tid på att rät­ta till och göra om efteråt.

Vad har du skrivit?
Vad står det på din skylt? Jag vill ha fler exem­pel, så skriv gär­na en kom­men­tar nedan. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.