Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 nov.

Allt ska tids nog bli klart, men inte på en viss dag


Datum: 2017-11-22 08:43
En titt över axeln på någon som skriver på sin bärbara dator. På skärmen visas en kalendervy. Till höger, på skrivbordet, står en kaffekopp och en anteckningsbok.

Att sät­ta för­fal­lo­da­tum på alla att göra- uppgifter i vår lista är en struk­tur­fäl­la som är lätt att fal­la i. Jag rek­om­mender­ar var och en att bara sät­ta datum på uppgiften om den har ett skarpt förfallodatum.

Sätt inte datum om det bara rep­re­sen­ter­ar en ambi­tion (eller rent av en förhopp­n­ing) att vi ska arbe­ta med och slut­föra uppgiften den där dagen. 


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Risken är att vi gis­sar fel och då blir uppgiften röd” och till synes förse­nad och är inte län­gre behaglig att se i lis­tan. Innan vi kom­mer till dagen ifrå­ga, kan det dyka upp nya uppgifter som har skarpt för­fal­lo­da­tum på just den dagen och då hin­ner vi inte det vi hop­pats och åter blir uppgiften förse­nad”.

Klart om ett slag

Men,”, sade en av delt­a­gar­na på en av mina föreläs­ningar nyli­gen, jag har inga att göra- uppgifter som inte har ett för­fal­lo­da­tum. Allt ska göras och avbockas förr eller senare.”.

Det är i och för sig sant, men det är inte för alla uppgifter den där dagen då den ska vara klar fram­står så skarp och speci­fik som en strikt för­fal­lodag. Ofta har vi en aning om att uppgiften ska vara klar innan årsskiftet” eller under novem­ber”. Skulle vi då höf­ta till med ett speci­fikt datum bara för att vi har en ruta för det, är risken att vi höf­tar några dagar snett (för uppgiften behövde bara vara klar unge­fär då) och anti­n­gen får vi läg­ga tid på att ändra datum eller fram­l­e­va våra arbets­da­gar använ­dande en lista som lyser strängt mer röd än den skulle behöva.

Istäl­let klartext

Bät­tre är då att istäl­let skri­va den unge­färli­ga tid­san­givelsen i uppgiftens benämn­ing, såsom Innan årsskiftet, återkop­pla till San­dra.” eller Under novem­ber, skic­ka inbju­dan till Jörgen.”

Den rät­ta dagen uppen­barar sig

Tar vi för vana att tit­ta igenom att göra-lis­tans alla uppgifter någon gång i veck­an, kom­mer tids nog en lämplig (och för oss skarp) för­fal­lodag bli uppen­bar. Då, och först då, sät­ter vi det skarpa för­fal­lo­da­tumet, för då är ock­så chansen större att vi pri­or­it­er­ar uppgiften den dagen och vårt beslut om när den ska vara klar står fast.

Gör så här

Vill du ha en att göra-lista med färre onödigt röda uppgifter, gör så här:

  1. Gå igenom din lista och leta efter uppgifter där för­fal­lo­da­tumet är mer en förhopp­n­ing än en strikt deadline.
  2. Ta på dessa uppgifter bort datumet och skriv istäl­let den unge­färli­ga tid­san­givelsen i benämningen.
  3. När du i veck­an går igenom alla uppgifter, sätt det strik­ta för­fal­lo­da­tumet som nu är uppen­bart på bara just de dif­fust tidssat­ta uppgifter­na vars reel­la dead­line bliv­it tydlig.

Min­dre trött av allt rött

Om du bara sät­ter för­fal­lo­da­tum när det finns ett strikt sådant, kom­mer du att ha färre röda och till synes förse­nade uppgifter. De är skö­na att slip­pa! Din lista blir mer lät­tar­be­tad och chansen är att du fort­sät­ter att arbe­ta med den (och har nyt­ta av den) län­gre än annars.

Hur gör du?

Sät­ter du tid­san­givelser på dina att göra-uppgifter på ett annat sätt än jag här har beskriv­it? Har du goda idéer inom det­ta struk­tur-område får du mer än gär­na dela med dig i en kommentar. 

(För­resten, kän­ner du till det här knepet för att lättare hål­la dina dead­lines?)

Du kan få mer sånt här!

Ung kvinna i blå denim-skjorta och svartbågade glasögon sitter vid ett bord och läser på en läsplatta.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!