Så klarar du lättare dina egna deadlines | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 juni

Så klarar du lättare dina egna deadlines


Datum: 2016-06-13 10:53

I love dead­lines. I love the whoosh­ing noise they make as they go by.” — Dou­glas Adams

När vi vill försäkra oss om att något blir gjort är en strate­gi att sät­ta en dead­line då det ska vara klart. Det kan våra något vi ska lev­er­era till någon annan eller något vi vill slut­föra för oss själ­va. Men, vis­sa dead­lines fly­ger lättare för­bi än andra.

Har du var­it med om att du pri­or­it­er­at en uppgift för att någon har ropat om den eller rent av låtit arg, har du säk­ert ock­så (lik­som jag) pri­or­it­er­at en dead­line fram­för en annan för att den innebar att du skulle avrap­portera något till någon, medan den bort­pri­or­it­er­ade dead­li­nen bara var en du satt för dig själv.

Svagheten blir en styrka
Det är utmärkt. För, uppen­barli­gen har vi då ett verk­tyg, ett knep, som hjälper oss att få vis­sa sak­er gjor­da och då kan vi använ­da det till vår fördel. Har du något du verk­li­gen vill få gjort i tid, sätt en dead­line och, dessu­tom, lova någon eller några att du då ska avrap­portera något, lev­er­era något eller visa något. Det­ta även om det är något du ska göra för din egen nyt­ta och inte för någon annan.

Gör så här

 1. Ta en titt i din att göra-lista och på din pro­jek­töver­sikt. Har du något du vill få gjort som du skju­tit på län­gre än du önskar? Välj några sak­er eller någon sak och hit­ta på en tydlig dead­line i så mot­to att du for­muler­ar vad som ska vara klart när och då i vilken form.

 2. Tänk efter vem eller vil­ka du skulle kun­na involvera i den här deadlinen:
  • Ska du göra en dragn­ing om det­ta på näs­ta ledningsmöte?
  • Ska du skic­ka kun­den den förs­ta skissen den 23:e den­na månad?
  • Ska du ha kom­mit så långt i arbetet att du har tre förd­ju­pande frå­gor att stäl­la till din affärs­bekant när ni äter lunch förs­ta tis­da­gen i näs­ta månad?
  • Ska du berät­ta hur långt du kom­mit för din kol­le­ga på fredag?

 3. Bra. Men vän­ta, det är inte klart än. Berät­ta för den eller dem du involver­ar att du just ska avrap­portera, frå­ga, visa, skic­ka eller annat när du ska göra det.

 4. **Nu** har du gjort det lättare för dig att hål­la din dead­line, för inte vill du säga till de andra att Äsch, det blev inget.” eller Jag hann visst inte.”

Löftet till den andre väger tyngre
Om du avta­lar med någon att du ska lev­er­era något på dead­line, om det så bara är infor­ma­tion, kom­mer dead­li­nen att väga tyn­gre för dig än annars. Fler sak­er du vill få gjort blir gjor­da och du tar dig när­mare dit du vill snab­bare, efter­som du skjuter färre sak­er på framtiden.

Visst, det går att uppl­e­va att det­ta är att sät­ta större press på en själv. Blir tryck­et större än du mår bra av, sänk ambi­tion­er­na, strä­va efter färre avk­la­rade sak­er och sätt inte så mån­ga dead­lines. Då blir de dead­lines du ändå sät­ter mer vär­da att ta på allvar.

Hur gör du?
Hur gör du för att ta dina egen­sat­ta dead­lines mer på all­var? Säk­ert finns det andra knep än det­ta. Skriv en kom­mentera och dela med dig av dina. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.