Att läsa epost i sjok sänker stressen | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 nov.

Att läsa epost i sjok sänker stressen


Datum: 2017-11-29 07:27

Mån­ga jag möter under mina föreläs­ningar och som skriv­er till mig uttryck­er att de kän­ner sig stres­sade av all epost.

I en allde­les färsk studie under­sök­te forskare från Uni­ver­si­ty of Cal­i­for­nia, Microsoft och MIT hur vårt sätt att hantera den inkom­mande eposten påverkar dels vår stress­nivå, dels hur pro­duk­ti­va vi upplever att vi är.
Enligt uppgift är det­ta den förs­ta epost­stu­di­en som såväl mätt test­per­son­er­nas kropp­sli­ga stress­nivå och hur de använt datorn som låtit dem rap­portera hur effek­ti­va de upplevt sig vara under dagen.

Bestäm själv när
I stu­di­en fann forskar­na att de av oss som får myck­et epost blir min­dre stres­sade om vi läs­er (och hanter­ar) vår epost i sjok” (“batchar”) då och då under dagen istäl­let för i ett ständigt flöde under hela arbets­da­gen. Likaså är det väl­görande för både stress­nivån och den upplev­da effek­tiviteten om vi själ­va bestäm­mer när vi tit­tar efter ny epost, jäm­fört med om vi låter epost­pro­gram­met bestäm­ma när vi hanter­ar epost (genom pling”, noti­fieringar och skrivbordsaviseringar).

Så, om du idag läs­er epost så fort det kom­mer något och du ännu inte stängt av noti­fieringar och skrivbor­d­savis­eringar, är det ett utmärkt tillfälle att finsli­pa ditt epo­stande pré­cis just nu.

Gör så här

  1. Stäng av noti­fierin­gen och andra sig­naler om att du fått ny epost, så att det är **du** som bestäm­mer när du tit­tar efter ny epost — inte epostprogrammet.

  2. Välj ett inter­vall som du tror att det är lagom för dig att tit­ta efter epost. För en del pas­sar det bra med en gång i tim­men, för andra gle­sare och andra oftare.

  3. När du tar hand om nyinkom­men epost,
    • Släng det som är skräp.
    • Svara direkt på dem som går fort att svara på, på en min­ut eller två.
    • För de som du behöver läg­ga mer tid på, ska­pa att göra-uppgifter som rep­re­sen­ter­ar det de innebär att du ska göra (som du inte gör direkt).

  4. Ta hand om så mån­ga du hin­ner under den tid du har avsatt — helst alla som kom­mit, såklart.

Min­dre stres­sad, mer effektiv
Att döma av vad forskar­na fann i stu­di­en jag näm­nde blir du min­dre stres­sad om du hanter­ar epost i sjok när du själv bestämt. Du får mer obruten tid att göra annat än läsa (och svara på) epost och om du lik­nar test­per­son­er­na i stu­di­en, upplever du att du är mer effek­tiv än om du läs­er epost ideligen.

Hur gör du?
Med vilket inter­vall pas­sar det dig att läsa epost? Det skif­tar mel­lan oli­ka per­son­er, har jag märkt, och det vore intres­sant att höra vad som funger­ar för dig. Skriv en kom­men­tar och berätta. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.