Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 aug.

Typiska tvåminuters-mail att ta direkt


Datum: 2023-08-28 09:00
En hand håller en träkloss med en stämplad kuvertsymbok på. I bakgrunden ett vitt skjortbröst.

I varda­gen kom­mer det till oss en mas­sa ting för oss att beak­ta. Tele­fo­nen ringer, kol­le­gor kom­mer för­bi och vi får en mas­sa mejl. Lyssnar du till mån­ga av oss som intresser­ar oss för per­son­lig effek­tivitet, säger vi att det är effek­tivt att direkt göra det inkom­mande som går fort att göra — även om det i sig inte har högs­ta prioritet. 


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Det talas om två minut­er som en övre gräns för om något går fort eller ej. Kon­tentan är: tar det min­dre tid än två minut­er, gör det direkt, för då är det ur världen. Det är smart och så länge vi har två minut­er över (ofta har vi inte det), kan vi göra så.

Gall­rat och gott

Har vi en lång rad­da mejl som kom­mit sedan vi sist såg efter, är det skönt att snabbt ta hand om de kor­ta mejlen. Vi blir av med mån­ga på kort stund och täm­li­gen snart är rad­dan avsevärt kortare och behagli­gare att se på. De mejl som vi behöver läg­ga mer tid på framträder tydli­gare när det inte är så mån­ga småme­jl som skym­mer. Dessu­tom frestar det att bör­ja med några snab­ba mejl, för det är ju så skönt att boc­ka av något — såväl mejl som att göra-uppgifter.

Vil­ka talar vi om?

Men, vad är det för slags mejl som är typiska två-min­utare” och hur kan vi använ­da den här principen till vår fördel?

Du vet säk­ert själv vil­ka av dina mejl som går fort­are än två minut­er att hantera, men låt mig ge dig några exem­pel från min mejlskörd:

  • Kan du föres­lå en tid för ett nytt möte?”-mejl är ofta snab­ba. Jag kan kol­la kalen­dern snabbt och föres­lå en tid, men oftast skickar jag en länk till min Acu­ity Sched­ul­ing-kalen­der med till­gäng­li­ga mötestider, för att und­vi­ka att vi ham­nar i mejl-ping-pong av typen jag kan då, kan du?“, nej, men jag kan då?“, fast då är jag upp­ta­gen“, kan du då, då?“ och så vidare.

  • Mötes­för­frågningar där vi bliv­it inbjud­na via en kalen­der är i regel två-minut­ers-mejl. Vi tit­tar snabbt efter hur det ser ut i kalen­dern och svarar — oavsett vad svaret är, för det under­lät­tar så oer­hört för den som bju­dit in att de önskade mötes­delt­a­gar­na läm­nar besked snabbt.

  • Tyck­er du som jag i den här frågan?”-mejl kan vara snab­ba. Sam­ty­ck­er jag, är ett Japp!“ full­gott, men om jag är av annan åsikt kan mitt svar ta län­gre tid och då gör jag en att göra-uppgift av det istället.
  • OK, då gör vi så”-mejl, som är sista bekräf­telsen på att vi är överens i något vi diskuter­at är snab­ba, för de är att lik­na vid walkie-talkie-sam­talets klart slut“. Läs och släng eller spara.
  • Trevlig helg!”-mejl och andra häl­sningar är snab­ba — och man blir glad, dessutom.
  • För din information“-mejl (kanske tag­gade FYI“ i ämnes­raden eller där jag är cc:ad“) är oftast snab­ba, för de torde inte krä­va någon aktivitet från min sida; bara en snabb genom­skumn­ing. Kräver de mer nog­grann läs­ning som tar län­gre tid — låt oss skri­va en att göra-uppgift av mejlet, för att läsa“ är ock­så ett verb (och tar­var där­för en att göra-uppgift).
  • Reklam­me­jl från avsän­dare jag vill ha reklam ifrån är ock­så två-min­utare. En hastig titt följs oftast av ett snabbt tryck på delete-knap­pen och mer säl­lan av att jag for­muler­ar en Beställ [någonting]”-uppgift.

Sådär är det för mig. Säk­ert har du fler eller helt andra exempel.

Gör så här

Vill du dra nyt­ta av att vis­sa typer av mejl går fort att hantera, kan du göra det både när du tar emot och när du skickar mejl.

Om du vill, den här veck­an, var extra upp­märk­sam på om du fått några två-minut­ers-mejl när du vit­t­jar din mejlinko­rg och ta dessa mejl direkt (såvi­da du inte fått något län­gre mejl som har högs­ta pri­or­itet och som du måste hantera med en gång).

Dessu­tom, när du skriv­er mejl till andra, försök fat­ta dig så kort och tydligt när du for­muler­ar att mejlet av mot­ta­garen betrak­tas som ett två-minut­ers-mejl. Då är chansen större att du får svar snabbt. Det går såk­lart inte för alla mejl, men kanske för fler än tidigare?

Kortare, snab­bare, lättare

Om du betar av de kor­ta två-minut­ers-mejlen först, blir mejl­lis­tan snabbt kortare. Du blir av med mån­ga mejl direkt, vilket är en till­fredsstäl­lelse i sig. Håller du fler av dina egna mejl kor­ta under­lät­tar du arbetet för mot­ta­garen och efter­som du då får svar snab­bare, kom­mer det­ta dessu­tom dig själv till gagn.

Hur gör du?

Har du andra exem­pel än jag räk­nat upp på mejl som är uppen­bara två-min­utare”? Berät­ta om dem för mig!

(Har du för­resten hört Lounge­pod­den-avs­nit­tet där jag delade med mig av 23 struk­tur­tips för 2023 — bland annat om mejl?)

Du kan få mer sådant här

Ung affärskvinna i orange top sitter vid ett skrivbord och lyssnar leende på något i sina in-ear-lurar. I handen håller hon en kaffemugg.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!