Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 aug.

Att åka eldriven surfbräda är som en dag på jobbet


Datum: 2023-08-31 09:10

Det gör fort­farande ont att gå uppför en trappa.

Det­ta efter att jag på semes­terns näst sista dag provade att åka eFoil-brä­da för förs­ta gången.

Du som har gjort det vet att den som lyckas åka stående och småsvä­vande behöver hit­ta en per­fekt bal­ans mel­lan plac­er­ing på brä­dan, vik­t­fördel­ning och hastighet — med mikroskopiska rörelser. Dessu­tom ändras förhål­lan­de­na hela tiden (vågor!), så bal­ansen måste hit­tas om och om igen.

Ingen dans på rosor

Det var svårt.

Jag stöp mån­ga gånger. Flög åt sidan, dök på huvudet.

Jag hade haft en bild av att jag skulle kun­na gli­da fram, svän­gande så där sur­figt”, men efter hal­va pri­vatlek­tio­nen väck­tes tanken att jag fak­tiskt inte skulle klara att kom­ma på föt­ter någon enda gång.

Upp igen. Och igen. Och en gång till.

Det gick till slut!

Rätt som det var stod jag. Lite. Sedan län­gre och till sist så länge att jag inte orkade mer och behövde ram­la” för att få vila de främ­re lår­muskler jag vis­ste att jag hade, men uppen­barli­gen glömt använ­da till något som lik­nar det här (utöver trap­por, då)!

Det var som en dag på jobbet.

När vi arbe­tar ändras förut­sät­tningar­na hela tiden, sak­er hän­der, något dyk­er upp och vi behöver ideli­gen tack­la sak­er vi inte har förutsett.

Struk­tur ger balans

Ju fler struk­turknep, ‑verk­tyg och ‑trick vi då har och har lärt oss, desto fler och finare jus­teringar kan vi göra för att ånyo hit­ta bal­ansen i jobbvardagen.

Det är där­för jag sam­lar på alla metoder och verk­tyg som har med struk­tur att göra.

Och, det är där­för jag delar med mig av allt jag hittar.

Att till slut åka hela vägen in i viken som avs­lut­ning var en seger efter myck­et möda.

Provat?

Har du tes­tat eFoil? Jag kan varmt rek­om­mendera det!

Jag tog en lek­tion hos eFoil Swe­den och deras Ste­fan gjorde ett strå­lande jobb som min instruktör.