Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 juni

Städa bort grus ur maskineriet


Datum: 2024-06-18 08:00
En gammal, fet och oljig maskindel med synliga rör och bultar.

När arbetsvarda­gen är inten­siv och tem­pot är högt gör du bäst i att först få gjort det som bråd­skar och som är vik­tigt i rela­tion till målen du har att upp­nå. Ibland är det dock något helt annat du bör pri­or­it­era istället.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Det lil­la irriterande

Säk­ert har du var­it med om att du haft något som behöver fixas till, men som egentli­gen inte är särskilt bråt­tom och inte heller tar det er när­mare målet. Om man ska vara krass och hål­la sig till pri­or­i­ter­ingsre­gler­na från skol­bo­ken (eller möjli­gen snarare pri­or­i­ter­ings­bo­ken) har uppgiften aldrig högs­ta prioritet.

Men, den stör dig. Du retar dig på den. Likt en sten i skon skaver den. Som en sur­rande söm­nig augus­ti­flu­ga i ett annars tyst solvarmt som­mar­rum irrit­er­ar den och gör det svårt för dig att tän­ka på annat — allt det där som egentli­gen har högs­ta prioritet.

Ur världen

Då är det rätt att släp­pa allt en stund och lösa det måhän­da lil­la, men förö­dande grusko­r­net som får mask­iner­i­et att kär­va. Först när det är bor­ta får du fart och ro att arbe­ta med det egentligt väsentliga.

Gör så här

Har du just nu någon till­synes obe­ty­dlig uppgift som ändå drar till sig din upp­märk­samhet, ta en titt i kalen­dern och se när du tidi­gast kan få den gjord. Kanske är det rent av nu direkt? Eller, senare idag? Om inte, möjli­gen senare i veckan?

Om schemat är väl tight, bloc­ka förs­ta möjli­ga stund i kalen­dern för att få den här sak­en ur världen, så har du åtmin­stone gjort vad som är rim­ligt för att bli av med det som stör dig i onödan.

Fart­fyllt flow

Om du nu direkt gör dig av med den detalj som irrit­er­ar och är smolk i arbets­gläd­je­bä­garen, kan du tidi­gare än annars fokusera på det vik­ti­ga som bråd­skar. Du arbe­tar med större lät­thet och om du är som jag och mån­ga med mig prä­glas din till­varo mer av fart och flyt än kär­vande och krån­gel. Nog är det väl ändå att föredra?

Hur gjorde du?

Gjorde du slag i sak­en och direkt rät­tade till något som retat dig, berät­ta för mig vad det var.

(För­resten, kän­ner du till att jag har en online-kurs om att pri­or­it­era rätt och få tiden att räc­ka till?)


Det finns mer där detta kom ifrån

Ung, blond man i blå-orange flanellskjorta sitter vid laptop och arbetar under det att han läppjar på en kopp espresso.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!