Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

19 juni

Sätt egen prägel och bli mer produktiv


Datum: 2024-06-19 08:22
Ett prydligt och välorganiserat skrivbord med konstmaterial, anteckningsböcker och en krukväxt, placerat mot en ljus bakgrund med fönster.

Det finns kon­tor av alla slag och frå­gan är vilken sort som gör en mest effektiv.

Möj­ligheten att själv påver­ka arbet­splat­sens utformn­ing spelar stor roll, att döma av en studie från 2010 av Craig Knight och S. Alexan­der Haslam vid Uni­ver­si­ty of Exeter.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Fyra grad­er av förtroende

I ett exper­i­ment tes­tade de pro­duk­tiviteten hos per­son­er som under en timme skulle lösa en hand­full van­li­ga kon­tor­sar­bete­suppgifter” i fyra oli­ka slags kon­torsrum. Rum­men skilde sig åt i det att de var utfor­made under oli­ka förutsättningar:

  • Det förs­ta kon­torsrum­met, av forskar­na kallade Lean”, sak­nade helt utsmy­ck­ningar och här fanns bara det test­per­so­n­en behövde för att lösa uppgiften, vilket var pen­na, pap­per och ett tomt skrivbord.
  • Det andra rum­met, kallat Enriched” var färdigutsmy­ck­at med krukväx­ter och deko­ra­ti­va planscher.
  • I det tred­je, Empow­ered”, fick test­per­so­n­en själv arrangera utsmy­ck­nin­gen bestående av sam­ma väx­ter och plan­sch­er som i Enriched” och fick allt­så själv bestäm­ma var de skulle placeras.
  • I fjärde rum­met, Dis­em­pow­ered”, fick test­per­so­n­en återi­gen själv arrangera utsmy­ck­nin­gen, men när det var gjort, arranger­ades den om och rät­tades till” så att den var plac­er­ad som i det färdigutsmy­ck­ade Enriched”.

Är fri­are effektivare?

Vilken vari­ant gav högst pro­duk­tivitet, tror du? Det visade sig att i det färdigutsmy­ck­ade rum­met Enriched” gick pro­duk­tiviteten upp med 15% jäm­fört med i det kliniskt rena Lean”. Än mer intres­sant (och väl som förvän­tat?) gick pro­duk­tiviteten upp 15%-enheter till, ända till 30% över Lean”-rummet när test­per­son­er­na i Empowered”-rummet själ­va fick styra utformningen. 

Och, när delt­a­gar­na fick sin utformn­ing till­rät­tad” i Disempowered”-rummet, föll pro­duk­tiviteten ner till sam­ma nivå som i Lean”-rummet — trots att utformnin­gen åter­ställts till som i Enriched”-rummet (som visade höjd pro­duk­tivitet tidigare).Att vi själ­va har infly­tande över hur vår arbet­splats utfor­mas tycks allt­så göra avsevärd skillnad.

Gör så här

Vill du ta fas­ta på vad näm­n­da studie visade och öka din för­må­ga att få sak­er gjort med min­dre ansträngn­ing ett snäpp till, fun­dera ett ögonblick på vad du just nu skulle kun­na ändra i utformnin­gen av din kon­torsmiljö så att du trivs bättre.

Har du inte någon fast kon­tor­splats utan arbe­tar aktivitets­baser­at och byter plats var­je dag och oftare, är det något i din dig­i­ta­la arbetsmiljö du kan förän­dra och sät­ta din egen prägel på? Det är ju ändå in i den dig­i­ta­la miljön mån­ga av oss ägnar tim­mar åt att titta.

När du utfor­mar din miljö, se upp för att utsmy­c­ka den med tex­ter och bilder som drar till sig din upp­märk­samhet när du egentli­gen inte vill det. När du behöver fokusera, är det oprak­tiskt om du kom­mer på andra tankar så fort du lyfter blick­en och råkar se något som dis­tra­her­ar dig.

Mer gjort lättare

Om du sät­ter din egen prägel på den miljö du arbe­tar i, kom­mer du att öka din pro­duk­tivitet ytterli­gare, att döma av vad Knight och Haslams studie anty­der. Med min­dre ansträngn­ing får du gjort det du ska fort­are, så att du kan ägna mer tid och ener­gi till det du helst vill.

Hur gör du?

Vad för utformn­ing gör mest att du trivs på ditt jobb? Berät­ta gär­na i för mig!

(Kanske skulle du trivas med att arbe­ta i stil­la skogsmiljö på kon­toret?)


Vill du ha mer sånt här?

En man i 30-årsåldern sitter avslappnad i en Adirondack-stol vid havet och läser något på sin telefon.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!