Slipp sortera-högen nu | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 okt.

Slipp sortera-högen nu


Datum: 2022-10-27 08:04
Tre pappershögar; en låg, en mellanhög och en hög, i ett vitt rum.

Har du en sortera”-hög? Du vet, en sådan som lig­ger där på skrivbor­det så länge” och som du snart ska ta tag i och som har legat där ett rätt så bra tag.

Kanske har du stu­vat undan den i bokhyl­lan för att slip­pa se den, men även om du vän­der ryggen till när du sit­ter och arbe­tar, kän­ner du högst påtagligt hur den i det när­maste hänger över dig.

Eller, glöm­mer du den så fort du tit­tar åt ett annat håll, men blir du smärt­samt påmind om att den finns var­je gång du vän­der dig om?


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


I gott sällskap

Om du helt sak­nar pap­per­shö­gar har du inget att häm­ta i den här blog­g­posten, men om du istäl­let har det som mån­ga jag möter i min vardag (ock­så i det­ta dig­i­ta­la tide­varv), vill jag berät­ta hur du redan idag kan slip­pa sortera”-högens tun­ga börda.

För, visst väger den tungt. Blir vi påmin­da om och om igen att vi fort­farande inte fått undan den där högen är det lätt att vi kän­ner dåligt samvete och åtmin­stone för mig är det få sak­er som gör mig så matt som just det.

Bli av med bördan

Att gå igenom högen är verk­li­gen lätt att skju­ta upp och när det gäller sådana sur­de­gar är uni­ver­salknepen till exem­pel att:

  1. dela upp i små steg, och
  2. boka tid då du gör det du skju­tit upp

Vit­sen med att göra dig av med högen är dels att du slip­per se den län­gre och bli dis­tra­her­ad av den, dels att du slip­per den där jag bor­de ha gjort för länge sedan”-bördan.

Så, gör något åt den nu direkt, även om du inte hin­ner sortera, för det behöver du inte göra nu.

Gör så här

  1. Bestäm dig för om du, när du en annan dag går igenom högen, kom­mer att gå igenom hela på en gång eller om du vill ta hand om den en bit i taget. Kan du inte avgöra, låt mig bestäm­ma att du delar upp den i min­dre delar.
  2. Kol­la din kalen­der och hit­ta den förs­ta timme du skulle kun­na vika för att ta hand om hela eller förs­ta delen av högen.
  3. Boka ett möte den tim­men och kalla mötet anti­n­gen Sortera högen” eller något kryp­tiskt om du inte vill att dina kol­le­gor ska se var­för du inte kan ta ett möte då.
  4. Så, nu har du bestämt dig för när du tar hand om sortera”-högen. Det hänger inte i luften län­gre. Du behöver inte kän­na dig ned­sla­gen över att du ännu inte tag­it tag i den för du har fak­tiskt bestämt dig för när du gör det, så nu blir den av. Men, du skulle ju slip­pa högen också.
  5. Om du har en tick­ler file, d v s en hängmapp­baser­ad tids­maskin för pap­per, läg­ger du hela högen eller en lagom por­tion (fem cm?) i den mapp som rep­re­sen­ter­ar den dag du bokade in tim­men på. Har du inte en tick­ler file, por­tion­era ut högen i några C4-kuvert och skriv hög­sor­ter­ings­da­gens datum på det förs­ta kuvertet. Kalla de andra kuverten Sortera hög, del 2”, ”… del 3” et cetera om du idag inte vet när du tar resterande delar. Lägg kuverten i en hög (!), men där du slip­per se dem i vän­tan på att den beslu­tade sortera-dagen infaller.
  6. För att vara extra tydlig för dig själv, notera i mötes­boknin­gen var högen finns, det vill säga i tick­ler file-map­pen eller där du lagt portionskuverten.

Syns inte, men finns ändå, men känns inte

Visst, inte en smu­la av högen är bor­ta, men du har fat­tat ett beslut om när du kom­mer igenom den och till dess slip­per du se och dis­tra­heras av den. Den hänger inte län­gre över dig, utan du har en strate­gi för att till slut bli av med den. Du får redan nu en förs­mak av hur det kom­mer att kän­nas när den är bor­ta, för den är ur syn och därmed ock­så ur sinn.

Hur gör du?

Hur gör du för att inte få en sortera”-hög alls? Berät­ta för mig!

(Men, är det verk­li­gen ett prob­lem att där lig­ger en hög? Ja, för en hög är inte bara en hög.)

Laptop på en köksö i ljust trä. På skärmen visas Youtube-loggan.

Mer av sånt här?


Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.