Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 okt.

Slipp sortera-högen nu


Datum: 2022-10-27 08:04
Tre pappershögar; en låg, en mellanhög och en hög, i ett vitt rum.

Har du en sortera”-hög? Du vet, en sådan som lig­ger där på skrivbor­det så länge” och som du snart ska ta tag i och som har legat där ett rätt så bra tag.

Kanske har du stu­vat undan den i bokhyl­lan för att slip­pa se den, men även om du vän­der ryggen till när du sit­ter och arbe­tar, kän­ner du högst påtagligt hur den i det när­maste hänger över dig.

Eller, glöm­mer du den så fort du tit­tar åt ett annat håll, men blir du smärt­samt påmind om att den finns var­je gång du vän­der dig om?


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


I gott sällskap

Om du helt sak­nar pap­per­shö­gar har du inget att häm­ta i den här blog­g­posten, men om du istäl­let har det som mån­ga jag möter i min vardag (ock­så i det­ta dig­i­ta­la tide­varv), vill jag berät­ta hur du redan idag kan slip­pa sortera”-högens tun­ga börda.

För, visst väger den tungt. Blir vi påmin­da om och om igen att vi fort­farande inte fått undan den där högen är det lätt att vi kän­ner dåligt samvete och åtmin­stone för mig är det få sak­er som gör mig så matt som just det.

Bli av med bördan

Att gå igenom högen är verk­li­gen lätt att skju­ta upp och när det gäller sådana sur­de­gar är uni­ver­salknepen till exem­pel att:

  1. dela upp i små steg, och
  2. boka tid då du gör det du skju­tit upp

Vit­sen med att göra dig av med högen är dels att du slip­per se den län­gre och bli dis­tra­her­ad av den, dels att du slip­per den där jag bor­de ha gjort för länge sedan”-bördan.

Så, gör något åt den nu direkt, även om du inte hin­ner sortera, för det behöver du inte göra nu.

Gör så här

  1. Bestäm dig för om du, när du en annan dag går igenom högen, kom­mer att gå igenom hela på en gång eller om du vill ta hand om den en bit i taget. Kan du inte avgöra, låt mig bestäm­ma att du delar upp den i min­dre delar.
  2. Kol­la din kalen­der och hit­ta den förs­ta timme du skulle kun­na vika för att ta hand om hela eller förs­ta delen av högen.
  3. Boka ett möte den tim­men och kalla mötet anti­n­gen Sortera högen” eller något kryp­tiskt om du inte vill att dina kol­le­gor ska se var­för du inte kan ta ett möte då.
  4. Så, nu har du bestämt dig för när du tar hand om sortera”-högen. Det hänger inte i luften län­gre. Du behöver inte kän­na dig ned­sla­gen över att du ännu inte tag­it tag i den för du har fak­tiskt bestämt dig för när du gör det, så nu blir den av. Men, du skulle ju slip­pa högen också.
  5. Om du har en tick­ler file, d v s en hängmapp­baser­ad tids­maskin för pap­per, läg­ger du hela högen eller en lagom por­tion (fem cm?) i den mapp som rep­re­sen­ter­ar den dag du bokade in tim­men på. Har du inte en tick­ler file, por­tion­era ut högen i några C4-kuvert och skriv hög­sor­ter­ings­da­gens datum på det förs­ta kuvertet. Kalla de andra kuverten Sortera hög, del 2”, ”… del 3” et cetera om du idag inte vet när du tar resterande delar. Lägg kuverten i en hög (!), men där du slip­per se dem i vän­tan på att den beslu­tade sortera-dagen infaller.
  6. För att vara extra tydlig för dig själv, notera i mötes­boknin­gen var högen finns, det vill säga i tick­ler file-map­pen eller där du lagt portionskuverten.

Syns inte, men finns ändå, men känns inte

Visst, inte en smu­la av högen är bor­ta, men du har fat­tat ett beslut om när du kom­mer igenom den och till dess slip­per du se och dis­tra­heras av den. Den hänger inte län­gre över dig, utan du har en strate­gi för att till slut bli av med den. Du får redan nu en förs­mak av hur det kom­mer att kän­nas när den är bor­ta, för den är ur syn och därmed ock­så ur sinn.

Hur gör du?

Hur gör du för att inte få en sortera”-hög alls? Berät­ta för mig!

(Men, är det verk­li­gen ett prob­lem att där lig­ger en hög? Ja, för en hög är inte bara en hög.)

Mer av sånt här?

Laptop på en köksö i ljust trä. På skärmen visas Youtube-loggan.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!