Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 okt.

Ett effektivare sätt att säga nej


Datum: 2022-10-25 11:00
Till vänster, en fiskskål med en guldfisk i och till höger, en katt som tittar bort i försök att motstå frestelsen.

Det finns erb­ju­dan­den vi vill avbö­ja, sak­er vi vill avstå ifrån, uppgifter vi vill slu­ta göra. För mån­ga av oss är det svårt att säga nej — till andra och oss själ­va — för ja:et” frestar. Det är skönt att vara den som ställer upp, den som lös­er prob­lemet, den som gör det den verk­li­gen är bra på, fastän det egentli­gen inte län­gre är dennes jobb. Som­ligt onyt­tigt” är på kort sikt så myck­et mer njut­nings­fullt än det nyttiga”.

Efteråt tar vi smällen genom att vi inte hin­ner de uppgifter som lig­ger på bara vårt ans­var, utan får stres­sa och job­ba oss tröttare än vad vi mår rik­tigt bra av.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Får inte, gör inte

Så behöver det inte vara. Vi kan hjäl­pa oss själ­va att väl­ja det rät­ta” och hål­la oss från det oförde­lak­tigt fre­stande valet genom hur vi for­muler­ar vårt nej”.

I en studie utförd 2012 av forskar­na Vanes­sa M Patrick vid Uni­ver­si­ty of Hous­ton och Hen­rik Hagtvedt vid Boston Col­lege gjordes ett intres­sant exper­i­ment. En grupp test­per­son­er upp­manades att var­je gång de utsat­te sig för en speci­fik fres­telse, skulle de säga till sig själ­va Jag får inte X.” (där X är själ­va fres­telsen, såsom Jag får inte äta glass.”). En annan grupp upp­manades istäl­let att säga till sig själ­va Jag gör inte X.” (till exem­pel Jag äter inte glass.”).

Det visade sig att den förs­ta grup­pen, som sade Jag får inte X.”, föll ändå för fres­telsen 61% av gånger­na. Den andra grup­pen, som sade Jag gör inte X.”, valde det fre­stande bara 36% av gånger­na. Forskar­na drog slut­sat­sen att den andra grup­pens sätt att for­mulera sitt nej” avsevärt ökade mot­stånd­skraften mot fres­telsen. I den förs­ta for­mu­lerin­gen är vi förhin­drade (av någon annan) att göra det fre­stande och i den andra är vi själ­va den som bestämt oss för att avstå frestelsen.

Lättare rätt val

Att döma av stu­di­en kan vi lättare säga nej (och själ­va respek­tera vår inten­tion) genom att for­mulera oss mer aktivt och res­o­lut. På så sätt gör vi mer de rät­ta valen och lyckas bät­tre ska­pa den dagli­ga arbetssi­t­u­a­tion vi önskar.

Gör så här

 1. Fun­dera på en eller ett par sit­u­a­tion­er i din vardag då du frestas att väl­ja något du senare ångrar, då du ten­der­ar göra något du vill slu­ta göra eller då du har svårt att säga nej, fastän du egentli­gen vill. Kanske kan det vara:
  • att gå in på sociala medi­er på för­mid­da­gar (såvi­da det inte är ditt jobb att göra det)
  • att arbe­ta på helgen
  • att tac­ka ja till att hjäl­pa andra när du har högre pri­or­it­er­ade uppgifter själv
  • att sän­ka priset när kun­den vill pruta
  • att avs­lu­ta möten efter mötets utsat­ta sluttid
  • eller något helt annat
 2. For­mulera dina nej” som den andra grup­pen gjorde i stu­di­en ovan. För att ta mina exem­pel nyss, kan det låta som:
  • Jag läs­er inte på Twit­ter, LinkedIn eller Face­book före lunch.”
  • Jag arbe­tar inte på helgen.”
  • Jag hjälper inte andra innan mina högst pri­or­it­er­ade uppgifter är klara.”
  • Jag pru­tar inte.”
  • Mina möten slu­tar inte efter slaget.”
 3. Skriv dina nej-meningar” någon­stans där du ser dem när fres­telsen kom­mer. På en klis­ter­lapp på skär­men, på datorskrivbor­ds­bak­grun­den, i almanack­an, på anslagstavlan, i pri­or­i­ter­ingsverk­tyget, i OneNote (där du för dina mötes­no­teringar), i mötesblocket.
 4. Näs­ta gång du utsätts för fres­telsen av något slag, säg tyst eller stumt eller (om du är djärv) i nor­mal sam­tal­ston din nej-for­mu­ler­ing” och se om du i större utsträck­n­ing lyckas väl­ja det rät­ta fram­för det lät­ta. Åtmin­stone för mig har det var­it en avsevärd skillnad.

Mer som du egentli­gen vill

Om du for­muler­ar dina avbö­jan­den i mer akti­va och res­o­lu­ta ter­mer på det­ta sätt kom­mer du att lättare säga nej när du egentli­gen helst vill det. Det du säger nej till kan vara fres­telsen du själv erb­jud­er dig eller en begäran eller frå­ga från någon annan, såsom en kol­le­ga eller bli­vande kund. Du står enklare fast vid det du i lugn och ro kom­mit fram till är det rät­ta valet i sit­u­a­tion­er som dessa, trots att det först kan vara svårt att väl­ja annat än det som ger omedel­bar belöning.

Inte Inte”?

En sak talar möjligtvis emot allt det­ta. Om jag inte miss­min­ner mig, har jag läst om andra rön som talar för att upp­maningar utan nega­tion (utan inte”) är än mer kraft­ful­la för vår beslut­samhet. Hit­tar jag stu­di­en kan det hän­da att du får läsa om det i ett kom­mande veckobrev.

Hur gör du?

Hur gör du för att lättare säga nej” eller avstå från något du allt­för lätt hit­tills sagt ja” till? Berät­ta för mig!

(Du kan ock­så under­lät­ta för dig själv genom att göra mal­lar för att säga nej.)

Man i beige tröja lyssnar på podcast i hörlurar i ett kontor.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!