Ett effektivare sätt att säga nej | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 okt.

Ett effektivare sätt att säga nej


Datum: 2022-10-25 11:00
Till vänster, en fiskskål med en guldfisk i och till höger, en katt som tittar bort i försök att motstå frestelsen.

Det finns erb­ju­dan­den vi vill avbö­ja, sak­er vi vill avstå ifrån, uppgifter vi vill slu­ta göra. För mån­ga av oss är det svårt att säga nej — till andra och oss själ­va — för ja:et” frestar. Det är skönt att vara den som ställer upp, den som lös­er prob­lemet, den som gör det den verk­li­gen är bra på, fastän det egentli­gen inte län­gre är dennes jobb. Som­ligt onyt­tigt” är på kort sikt så myck­et mer njut­nings­fullt än det nyttiga”.

Efteråt tar vi smällen genom att vi inte hin­ner de uppgifter som lig­ger på bara vårt ans­var, utan får stres­sa och job­ba oss tröttare än vad vi mår rik­tigt bra av.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Får inte, gör inte

Så behöver det inte vara. Vi kan hjäl­pa oss själ­va att väl­ja det rät­ta” och hål­la oss från det oförde­lak­tigt fre­stande valet genom hur vi for­muler­ar vårt nej”.

I en studie utförd 2012 av forskar­na Vanes­sa M Patrick vid Uni­ver­si­ty of Hous­ton och Hen­rik Hagtvedt vid Boston Col­lege gjordes ett intres­sant exper­i­ment. En grupp test­per­son­er upp­manades att var­je gång de utsat­te sig för en speci­fik fres­telse, skulle de säga till sig själ­va Jag får inte X.” (där X är själ­va fres­telsen, såsom Jag får inte äta glass.”). En annan grupp upp­manades istäl­let att säga till sig själ­va Jag gör inte X.” (till exem­pel Jag äter inte glass.”).

Det visade sig att den förs­ta grup­pen, som sade Jag får inte X.”, föll ändå för fres­telsen 61% av gånger­na. Den andra grup­pen, som sade Jag gör inte X.”, valde det fre­stande bara 36% av gånger­na. Forskar­na drog slut­sat­sen att den andra grup­pens sätt att for­mulera sitt nej” avsevärt ökade mot­stånd­skraften mot fres­telsen. I den förs­ta for­mu­lerin­gen är vi förhin­drade (av någon annan) att göra det fre­stande och i den andra är vi själ­va den som bestämt oss för att avstå frestelsen.

Lättare rätt val

Att döma av stu­di­en kan vi lättare säga nej (och själ­va respek­tera vår inten­tion) genom att for­mulera oss mer aktivt och res­o­lut. På så sätt gör vi mer de rät­ta valen och lyckas bät­tre ska­pa den dagli­ga arbetssi­t­u­a­tion vi önskar.

Gör så här

 1. Fun­dera på en eller ett par sit­u­a­tion­er i din vardag då du frestas att väl­ja något du senare ångrar, då du ten­der­ar göra något du vill slu­ta göra eller då du har svårt att säga nej, fastän du egentli­gen vill. Kanske kan det vara:
  • att gå in på sociala medi­er på för­mid­da­gar (såvi­da det inte är ditt jobb att göra det)
  • att arbe­ta på helgen
  • att tac­ka ja till att hjäl­pa andra när du har högre pri­or­it­er­ade uppgifter själv
  • att sän­ka priset när kun­den vill pruta
  • att avs­lu­ta möten efter mötets utsat­ta sluttid
  • eller något helt annat
 2. For­mulera dina nej” som den andra grup­pen gjorde i stu­di­en ovan. För att ta mina exem­pel nyss, kan det låta som:
  • Jag läs­er inte på Twit­ter, LinkedIn eller Face­book före lunch.”
  • Jag arbe­tar inte på helgen.”
  • Jag hjälper inte andra innan mina högst pri­or­it­er­ade uppgifter är klara.”
  • Jag pru­tar inte.”
  • Mina möten slu­tar inte efter slaget.”
 3. Skriv dina nej-meningar” någon­stans där du ser dem när fres­telsen kom­mer. På en klis­ter­lapp på skär­men, på datorskrivbor­ds­bak­grun­den, i almanack­an, på anslagstavlan, i pri­or­i­ter­ingsverk­tyget, i OneNote (där du för dina mötes­no­teringar), i mötesblocket.
 4. Näs­ta gång du utsätts för fres­telsen av något slag, säg tyst eller stumt eller (om du är djärv) i nor­mal sam­tal­ston din nej-for­mu­ler­ing” och se om du i större utsträck­n­ing lyckas väl­ja det rät­ta fram­för det lät­ta. Åtmin­stone för mig har det var­it en avsevärd skillnad.

Mer som du egentli­gen vill

Om du for­muler­ar dina avbö­jan­den i mer akti­va och res­o­lu­ta ter­mer på det­ta sätt kom­mer du att lättare säga nej när du egentli­gen helst vill det. Det du säger nej till kan vara fres­telsen du själv erb­jud­er dig eller en begäran eller frå­ga från någon annan, såsom en kol­le­ga eller bli­vande kund. Du står enklare fast vid det du i lugn och ro kom­mit fram till är det rät­ta valet i sit­u­a­tion­er som dessa, trots att det först kan vara svårt att väl­ja annat än det som ger omedel­bar belöning.

Inte Inte”?

En sak talar möjligtvis emot allt det­ta. Om jag inte miss­min­ner mig, har jag läst om andra rön som talar för att upp­maningar utan nega­tion (utan inte”) är än mer kraft­ful­la för vår beslut­samhet. Hit­tar jag stu­di­en kan det hän­da att du får läsa om det i ett kom­mande veckobrev.

Hur gör du?

Hur gör du för att lättare säga nej” eller avstå från något du allt­för lätt hit­tills sagt ja” till? Berät­ta för mig!

(Du kan ock­så under­lät­ta för dig själv genom att göra mal­lar för att säga nej.)

Man i beige tröja lyssnar på podcast i hörlurar i ett kontor.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.