Arbeta i stilla skogsmiljö på kontoret | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 okt.

Arbeta i stilla skogsmiljö på kontoret


Datum: 2016-10-12 18:00
En skogsäng om hösten, där fyra hornbeprydda hjortar betar med ett smärre berg som fond.

Det är inte alltid tyst omkring mig när jag arbe­tar fram­för datorn. På tåget pratar medresenär­erna till vän­ster om hur de ska förhål­la sig till den senaste omor­gan­i­sa­tio­nen. I hotel­lob­byn spelar hög­ta­lar­na Hit the road, Jack!”. På fly­g­plat­sen ombe­des resenär­erna Lars­son och Dahl omedel­bart bege sig till gate 14. Ändå behöver jag få vara ostörd för att kun­na skri­va med fokus och utan frustration.

Kanske har du din arbet­splats i öppet kon­tors­land­skap? Måhän­da står kaf­feau­to­mat­en just utan­för ditt rum? Delar du månne kon­torsrum med någon, vars jobb går ut på att ringa mängder av samtal?

Då kän­ner du säk­ert igen dig i behovet av att få tyst och lugn trots dis­tra­herande bakgrundsljud.

När du inte kan påver­ka omgivningen

Ibland kan vi inte bli av med dis­tra­herande ljud. Vi kan inte i ett nafs skaf­fa oss ett cel­lkon­tor med egen dörr om vi sit­ter i öppet land­skap. Det är tillåtet att pra­ta när man åker tåg, så vi kan inte rättmäti­gen be någon att hål­la tyst. Då får vi skär­ma av lju­den istäl­let. Men, med vad? Och hur?

Det är enkelt. Sätt på dig hör­lu­rar och lyssna på något annat istäl­let. Är du lyck­ligt lot­tad, kan du kon­cen­tr­era dig även om du lyssnar på musik, men om du är som jag blir du dis­tra­her­ad ock­så av det. Så, jag brukar fyl­la lurar­na av något så skönt som syn­tetiskt brus.

Tre avskär­mare

Låt mig dela med mig av tre verk­tyg för att skär­ma av störande bak­grund­sljud med något annat än musik:

  • Sim​ply​noise​.com — En webbtjänst där du kan väl­ja mel­lan vitt brus, rosa brus och Brown­skt brus (ej brunt, men upp­fanns av herr Brown) i oli­ka omfat­tning. Det syn­tetiska bruset används i behan­dling mot tin­ni­tus och skär­mar av bak­grundssorl effek­tivt. Pré­cis i skri­vande stund lyssnar jag på Brown­skt brus med pend­lande volym, vilket låter förvil­lande likt vågor som slår mot en strand (där jag sit­ter helt ensam, utan måsar och andra strandbesökare). Sim­ply­noise är gratis och finns ock­så som app till Android och iPhone.
  • Rainy Café — En täm­li­gen min­i­mal­is­tisk tjänst där du sät­ter på eller stänger av lju­den Café” och Rain”. Ibland vill du ha regn, ibland kafé, ibland regn i ett kafé.
  • Nois­li — En av mina abso­lu­ta favorit­er (såväl som webbtjänst som app), i vilken jag kan kom­bin­era oli­ka ljud till en opti­mal ljud­mat­ta. Ofta väl­jer jag åskväder + ösregn + vind i blöt, ruskig och bak­grundssorlavskär­mande kombination

Gör så här

Om du då och då behöver arbe­ta odis­tra­her­ad i bull­rig miljö, tes­ta nu någon av tjän­ster­na jag näm­nde nyss. Gillar du vad du hör — bok­märk eller lad­da hem appen.

Näs­ta gång du märk­er att du blir frus­tr­erad över att någon eller något låter för myck­et just när du ska kon­cen­tr­era dig, är lugnet och lju­den bara någon klick­n­ing bort.

Slipp frus­tra­tio­nen

Lyssnar du på lju­davskär­mande ljud när du arbe­tar i stim­mig miljö, kom­mer du ha lättare att fokusera på den uppgift som är vik­ti­gast just nu. Du får lättare och snab­bare gjort det som behöver bli klart och du slip­per den inef­fek­ti­va frus­tra­tio­nen som du annars skulle lida av.

Hur gör du?

Vad lyssnar du helst på när du verk­li­gen behöver kon­cen­tr­era dig? Musik? Prat? Brus? Ingent­ing? Något helt annat? Skriv till mig och berät­ta. 

(Något som gör vårt väl­be­hövli­ga fokus säm­re är när vi medie­mul­ti­taskar” under arbetet. Jag har ett knep för hur du kan und­vi­ka det.)


Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.