Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 okt.

Arbeta i stilla skogsmiljö på kontoret


Datum: 2016-10-12 18:00
En skogsäng om hösten, där fyra hornbeprydda hjortar betar med ett smärre berg som fond.

Det är inte alltid tyst omkring mig när jag arbe­tar fram­för datorn. På tåget pratar medresenär­erna till vän­ster om hur de ska förhål­la sig till den senaste omor­gan­i­sa­tio­nen. I hotel­lob­byn spelar hög­ta­lar­na Hit the road, Jack!”. På fly­g­plat­sen ombe­des resenär­erna Lars­son och Dahl omedel­bart bege sig till gate 14. Ändå behöver jag få vara ostörd för att kun­na skri­va med fokus och utan frustration.

Kanske har du din arbet­splats i öppet kon­tors­land­skap? Måhän­da står kaf­feau­to­mat­en just utan­för ditt rum? Delar du månne kon­torsrum med någon, vars jobb går ut på att ringa mängder av samtal?

Då kän­ner du säk­ert igen dig i behovet av att få tyst och lugn trots dis­tra­herande bakgrundsljud.

När du inte kan påver­ka omgivningen

Ibland kan vi inte bli av med dis­tra­herande ljud. Vi kan inte i ett nafs skaf­fa oss ett cel­lkon­tor med egen dörr om vi sit­ter i öppet land­skap. Det är tillåtet att pra­ta när man åker tåg, så vi kan inte rättmäti­gen be någon att hål­la tyst. Då får vi skär­ma av lju­den istäl­let. Men, med vad? Och hur?

Det är enkelt. Sätt på dig hör­lu­rar och lyssna på något annat istäl­let. Är du lyck­ligt lot­tad, kan du kon­cen­tr­era dig även om du lyssnar på musik, men om du är som jag blir du dis­tra­her­ad ock­så av det. Så, jag brukar fyl­la lurar­na av något så skönt som syn­tetiskt brus.

Tre avskär­mare

Låt mig dela med mig av tre verk­tyg för att skär­ma av störande bak­grund­sljud med något annat än musik:

  • Sim​ply​noise​.com — En webbtjänst där du kan väl­ja mel­lan vitt brus, rosa brus och Brown­skt brus (ej brunt, men upp­fanns av herr Brown) i oli­ka omfat­tning. Det syn­tetiska bruset används i behan­dling mot tin­ni­tus och skär­mar av bak­grundssorl effek­tivt. Pré­cis i skri­vande stund lyssnar jag på Brown­skt brus med pend­lande volym, vilket låter förvil­lande likt vågor som slår mot en strand (där jag sit­ter helt ensam, utan måsar och andra strandbesökare). Sim­ply­noise är gratis och finns ock­så som app till Android och iPhone.
  • Rainy Café — En täm­li­gen min­i­mal­is­tisk tjänst där du sät­ter på eller stänger av lju­den Café” och Rain”. Ibland vill du ha regn, ibland kafé, ibland regn i ett kafé.
  • Nois­li — En av mina abso­lu­ta favorit­er (såväl som webbtjänst som app), i vilken jag kan kom­bin­era oli­ka ljud till en opti­mal ljud­mat­ta. Ofta väl­jer jag åskväder + ösregn + vind i blöt, ruskig och bak­grundssorlavskär­mande kombination

Gör så här

Om du då och då behöver arbe­ta odis­tra­her­ad i bull­rig miljö, tes­ta nu någon av tjän­ster­na jag näm­nde nyss. Gillar du vad du hör — bok­märk eller lad­da hem appen.

Näs­ta gång du märk­er att du blir frus­tr­erad över att någon eller något låter för myck­et just när du ska kon­cen­tr­era dig, är lugnet och lju­den bara någon klick­n­ing bort.

Slipp frus­tra­tio­nen

Lyssnar du på lju­davskär­mande ljud när du arbe­tar i stim­mig miljö, kom­mer du ha lättare att fokusera på den uppgift som är vik­ti­gast just nu. Du får lättare och snab­bare gjort det som behöver bli klart och du slip­per den inef­fek­ti­va frus­tra­tio­nen som du annars skulle lida av.

Hur gör du?

Vad lyssnar du helst på när du verk­li­gen behöver kon­cen­tr­era dig? Musik? Prat? Brus? Ingent­ing? Något helt annat? Skriv till mig och berät­ta. 

(Något som gör vårt väl­be­hövli­ga fokus säm­re är när vi medie­mul­ti­taskar” under arbetet. Jag har ett knep för hur du kan und­vi­ka det.)


Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!