Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 mars

Sätt det sista steget när du tagit det första


Datum: 2023-03-30 11:00
En marmortrappa leder upp mot ett starkt ljus. Kan det vara himlen?

För att kom­ma igång med något stort som ska åstad­kom­mas, definier­ar vi det förs­ta steget som en att göra-uppgift och gör den. I syn­ner­het är det en effek­tiv metod för att kom­ma igång med sådant vi skjuter upp.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Nämn det vid sitt rät­ta namn

Det som är stort som vi har att göra, som består av flera steg och som tar län­gre kalen­der­tid än en arbets­dag kallar vi i struk­tur­sam­man­hang för pro­jekt”. Det kan vara klas­siska pro­jekt med styr­grupp, pro­jek­t­grupp och pro­jek­t­plan, men det kan lika gär­na vara annat vi har att göra som vi behöver kom­ma till­ba­ka till då och då och göra sak­er på för att slut­li­gen kun­na säga att det är klart!”.

De där evighetsprojekten

Men, vad jag ser hos mina adepter är ofta att det vi kallar pro­jekt aldrig tar slut. De finns på den pro­jek­töver­sikt vi försett oss med och där står de — vec­ka ut och vec­ka in; i år och näs­ta år. Aldrig kän­ner vi att vi helt kan boc­ka av dem och betrak­ta dem som klara.

Är vi färdi­ga med vad som skulle kun­na betrak­tas som en omgång är det strax dags för näs­ta av sam­ma slag. Det kan hand­la om någon slags mark­nads­föringsak­tivitet, etab­ler­ing, planer­ing eller för­bät­tringsar­bete. För en av mina flit­i­gaste adepter just nu är pro­jek­tet inköp av näs­ta säsongs kläd­kollek­tion till butiken.

Men när är det klart?

Säk­ert upplever du, lik­som jag, att det är skönt motiverande och lät­tande att boc­ka av färdi­ga att göra-uppgifter. Lika lju­vligt befriande är det att boc­ka av pro­jek­ten och de sto­ra uppgifter­na. Vi blir av med något och har utrymme för att göra mer och nya sak­er. Härligt!

Men, om vi inte gjort klart för oss hur vi vet att pro­jek­tet är klart, lig­ger de kvar akti­va och vi går miste om det­ta sto­ra avbockande.

Där­för, tydlig­gör idag för dig själv vad som gör att du kan boc­ka av var och ett av dina projekt.

Gör så här

 1. Ta fram din över­sikt över pro­jekt och sto­ra uppgifter. Kanske har du den i din att göra-lista genom att du grup­per­at att göra-uppgifter­na efter vilket pro­jekt de tillhör.
 2. För var och ett, bestäm vad det sista du gör är innan du bockar av, även om det­ta är om mån­ga år.
  • Är det att arkivera dokumentationen?
  • … att skic­ka in slutrapporten?
  • … att pub­licera resultatet?
  • … att skri­va på kontraktet?
  • … att attestera sista fakturan?
 3. Definiera det sista steget som en att göra-uppgift med ett konkret verb.
 4. Lägg till att göra-uppgiften till din att göra-lista och inled den med ett pre­fix i for­men Sista steget: ” el dyl, så det är tydligt för dig att när du bock­at av den, kan du boc­ka av hela projektet.
 5. När var­je pro­jekt fått ett tydligt näs­ta steg, är du klar.

Tydligt avs­lut känns än bättre

Nu kom­mer du att få boc­ka av fler pro­jekt och nju­ta av det, för det är tydligt för dig när de är klara. Istäl­let för att uppl­e­va att det bara blir mer och mer”, kän­ner du hur du kom­mer framåt, framåt.

Hur gör du?

Hur gör du för att göra tydligt för dig när ett pro­jekt är klart? Dela dina klo­ka tankar med mig!

(Jag hit­tade för­resten fem oli­ka sätt att visa dig själv att du tar dig framåt i pro­jek­tet under tiden.)

Pennor, suddgummin och andra skrivhjälpmedel placerade i en färgglad cirkel.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!