Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 feb.

Så gör du för att strukturerandet inte ska ta onödigt med tid


Datum: 2024-02-29 08:40
En pil med ett hjärtformat svans är bunden till ett tungt ankare mot en molnig himmel.

Pré­cis som flera gånger förut, fick jag under en föreläs­ning frågan:

Allt det här struk­tureran­det — tar det inte väldigt myck­et tid?”

Jag förstår farhå­gan, för när jag beskriv­er hur flö­de­na ser ut i det ren­od­lade och sys­tem­a­tiska arbetssätt jag föror­dar kan det se kom­plext ut. Det beror på att vår vardag är kom­plex. Ändå behöver vi få den att gå ihop. Allt väsentligt måste kom­ma med i mod­ellen för att den ska fungera i varda­gen. Om något, är beskrivnin­gen ändå en fören­klad bild av den verk­lighet vi möter om dagar­na — hela tiden.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Tar struk­turt­ing tid?

Frågestäl­laren hade ock­så en naturlig följdfråga:

Hur myck­et tid läg­ger du egentli­gen på att struk­tur­era var­je vecka?”

Mitt svar är knappt någon”. För, när jag arbe­tar är struk­turen inbyg­gd i mitt arbetssätt. När jag kom­mer på något att göra som jag inte gör direkt, skriv­er jag upp det. Jag läg­ger in det i struk­turen, om man så vill. När jag ska väl­ja vad jag gör härnäst, använ­der jag struk­turen i form av en pri­or­i­ter­ingsme­tod som hjälper mig att väl­ja rätt.

Alter­na­tivet till att struk­tur­era skulle vara att jag inte skrev upp det jag inte gör direkt och sedan väl­ja uppgift på måfå. Det skulle möjli­gen ta kortare tid i stun­den, men väldigt snart skulle det vara allde­les ohåll­bart för mig. Jag skulle mis­sa sak­er och få stres­sad läg­ga myck­et tid på att rät­ta till.

Förfin­ing tar tid, först

Struk­tureran­det tar tid när vi byg­ger ny struk­tur eller för­fi­nar våra ruti­n­er, som vilket utveck­lingsar­bete som helst, men när vi är i drift” är det struk­turen som är stom­men i driften.

Trots allt tidspillan

Men, frå­gan var berät­ti­gad, för det finns trots allt en risk att vi struk­tur­erar i onö­dan. Det är när vi läg­ger tid på att skri­va infor­ma­tion vi sedan inte har nyt­ta av. Vi sät­ter en etikett vi sedan aldrig sök­er efter, vi skriv­er en instruk­tion till oss själ­va som egentli­gen är självk­lar, vi har lagt upp kat­e­gori­er vi aldrig grup­per­ar efter, vi sorter­ar in i map­par vi aldrig klickar oss fram till (för vi använ­der istäl­let sök­funk­tio­nen för att finna det vi behöver).

Gör så här

Vill du und­vi­ka att läg­ga onödig tid på att struk­tur­era, rannsa­ka dig själv den här veckan:

  • Använ­der du all info du skriv­er när du skriv­er en att göra-uppgift? Kan du uteläm­na någon från och med idag?
  • De etiket­ter du sät­ter på uppgifter, doku­ment, mail och annat — sorter­ar du någon­sin efter dem? Är det någon du kan slu­ta sät­ta framöver?
  • Har du nyt­ta av alla map­par du ska­p­at eller brukar du bara söka fram det du behöver? Är det några map­par som kan slås ihop till en större, mer omfattande?

Mer tid åt rätt sak

Om du skalar av struk­tur­de­lar” du en gång ska­p­at men som du inte län­gre har egentlig nyt­ta av, kom­mer du att läg­ga ett uns min­dre tid på struk­tureran­det i sig. Den tid du läg­ger ner går åt till sådant som gör att du tar dig framåt och du slip­per ödsla tid på oväsent­ligheter, tram­pande vatten.

Hur gör du?

Hur gör du för att läg­ga så lite tid som möjligt på själ­va struk­tureran­det, så att du får myck­et tid till att göra det du helst vill ägna dig åt? Alla idéer är välkom­na i ett mejl till mig!

(Men, blir man verk­li­gen effek­ti­vare av att ha god struk­tur?)


Vill du ha mer?

Ung kvinna med kastanjefärgat hår iklädd ljusblå jumper, jeans och vita sneakers sitter i en grå fåtölj och läser en intressant artikel på sin laptop.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!