Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 feb.

Lös något litet lätt


Datum: 2024-02-28 08:32
En närbild av en droppande kran med vattendroppar.

Är det bara sto­ra struk­tur­för­bät­tringar­na det är värt besväret att läg­ga tid på? Jag menar de där som hand­lar om hur vi är organ­is­er­ade, vad vi arbe­tar i för IT-verk­tyg, hur vi lagrar doku­ment vi delar, hur kon­toret är utfor­mat för bäs­ta möjli­ga samar­bete, hur vi applicer­at den senaste AI-tjänsten?

Nej, inte om du frå­gar mig.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Ingen lök på laxen 

De fles­ta jag träf­far har väldigt myck­et omkring sig, myck­et att kon­cen­tr­era sig på och myck­et som ska bli gjort. Det sista vi då behöver är små irri­ta­tion­s­mo­ment som retar oss, som vi snub­blar på, som blir drop­pen den där dagen då vi redan upplever att allt” är emot oss.

Kan vi istäl­let bli av med de där småsak­er­na som är smolk i gläd­je­bä­garen, har vi mer kraft kvar till varda­gens verk­ligt vik­ti­ga utmaningar.

En ihakande sladd

Låt mig ge två exem­pel på vad jag menar. 

  1. För ett par år sedan ska­pade jag bät­tre struk­tur bland verk­ty­gen i min verk­stad. Var­je sak fick en plats så att det fanns en plats för var­je sak. Men, vinkel­hak­en hängde snett på sin spik. Man kan tyc­ka att det är en fånig bagatell, men var­je gång jag såg den snett hän­gande vinkel­hak­en irrit­er­ade jag mig på den. När jag skulle ta tån­gen bred­vid, stötte jag alltid till vinkel­hak­en som snett inkräk­tade på dess plats. Ett välplac­er­at spik­s­tift att sta­ga upp hak­en på senare hängde den helt vinkelrakt.
  2. När jag reser tyck­er jag om att använ­da brusre­duc­erande hör­lu­rar. Jag har dem i ett fodral i min väs­ka, men när jag tar ut lurar­na fast­nar de jämt i den kor­ta laddningss­lad­den till den akti­va delen av lurar­na och den ram­lar ner på gol­vet, under sätet. Och jag föl­jer efter för att se var den tog vägen. Det tyck­er jag inte om att göra. I för­rgår tog jag en minidoku­men­tk­läm­ma och sat­te fast slad­den med den inuti fodralet, så nu åker det inte ut någon mer gång.

Inget av exem­plen rör cen­trala aspek­ter av min verk­samhet, men var­je gång jag ser hak­en och tar ut slad­den numera, njuter jag — istäl­let för att bli irriterad. 

Vår familj åker ofta till Japan. På våra resor dit har jag fascin­er­ats över alla de små fören­k­lande lös­ningar jag stött på. Det är målade mark­eringar på butiks­gol­vet som vis­ar var man bäst står i kö, en liten tvättsvamp att fuk­ta fin­grar­na på så att det går lättare att öpp­na plas­t­påsen att läg­ga varor i, ett ställ med plas­t­fo­dral för blö­ta para­ply­er i affärsen­trén och myck­et mer. Ingen av dessa lös­ningar förän­drar vår till­varo i grun­den, men var och en gör livet ett skönt snäpp lättare.

Gör så här

Idag, rät­ta till en småsak som stört dig länge. Det kan vara något som är i vägen, något som du riv­er dig på, något du slår huvudet i, något du behöver lir­ka med var­je gång, något som är löst, något som är trasigt och behöver bytas, något som finns på fel plats. Det må vara litet, men det är värt besväret att lösa.

Fri­are framfart

Om du lös­er de där detal­jer­na som annars stör, bibehåller du lättare ditt fokus på det väsentli­ga. Istäl­let för att ständigt stö­ta på patrull kom­mer fler sak­er (om än små) att fly­ta fint. Smidigt, snarare än struligt.

Hur gör du?

Vad för småstrul lös­er du? Berät­ta! Jag vill veta! Kanske har jag ock­så något sådant som jag bliv­it hem­ma­blind för och som jag skulle nju­ta av att bli av med. Mitt förslag är att du skriv­er det förs­ta du kom­mer att tän­ka på i ett mejl till mig

(Vet du vad du skulle vil­ja rät­ta till, men har svårt att kom­ma igång? Det finns ett verb du kan ta till för att få fart.)


Du kan få många fler tips

En man med hörlurar ser ut att uthärda en snöstorm.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!