Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 feb.

Så får du rensandet att gå lätt


Datum: 2024-02-08 06:00
Skoläster i trä i olika storlekar är uppradade på hyllor i en verkstad.

Låt säga att du vill ska­pa bät­tre struk­tur där du job­bar. Det är så myck­et av allt och du vill få bät­tre ord­ning, så att du lättare fokuser­ar på rätt sak.

Du bestäm­mer dig för att ren­sa på ett ställe där det finns en hel del som för­mod­li­gen är gam­malt och som du kan göra dig av med. I bokhyl­lan står åtta pär­mar som bara tar plats, eller på datorskrivbor­det är det ett gyt­ter av lite av var­je, eller överst i mol­ntjän­sten lig­ger allt­ing huller om buller.

Du tänker Jag kör ett röj igenom det här. Det kan inte ta mer än en kvart, så är det klart sedan.”


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Fast i fallgropen

Du sät­ter igång. Men, gan­s­ka snart kan det hän­da att du ram­lar ner i en väldigt van­lig struk­tur­fall­grop. Det är inte säk­ert att det hän­der just dig, men jag ser att det lätt hän­der mån­ga av mina klien­ter. En bit in i ren­sandet hit­tar de något som påmin­ner dem om något som behöver göras — eller ännu värre, något som bor­de var­it gjort för ett bra tag sedan.

Styr­da av stress (och kanske rent av av skam) bör­jar de direkt job­ba på det de upp­täck­te och när de är klara har 20 minut­er gått. Ren­sningskvarten de avsat­te för att få ord­ning är slut sedan länge. De hann inte klart (långt därifrån) och det­ta oavs­lu­tade struk­tureringsini­tia­tiv kan väldigt lätt kän­nas som ett misslyckande.

Det påbör­jade, avbrut­na hänger ofull­bor­dat över dem och tyn­ger arbets­bör­dan ännu mer.

Det blev värre istäl­let för bättre.

Ett alter­na­tiv att gläd­jas åt 

Hade de istäl­let bara skriv­it upp att det upp­täck­ta skulle göras och direkt fort­satt med (och avs­lu­tat) ren­sandet, hade de kun­nat ta hem den lil­la och nag­gande goda segern och känt sig nöj­da med att de ren­sat klart — och ändå kom­mit ihåg” att få den upp­täck­ta uppgiften gjord.

Firande istäl­let för förtvivlan.

Gör så här 

När du gör någonting och du kom­mer på något annat du ock­så har att göra, frå­ga dig hur lång tid det tar att göra det du nu kom på:

  • Om det tar kortare tid att göra än att skri­va upp, gör det direkt.
  • Om det däre­mot tar län­gre tid att göra än att skri­va upp, skriv upp det påkom­na på din att göra-lista och fort­sätt med det du först gjorde.

Så, bliv vid din läst.” (Om du tillåter mig att fritt och kanske något van­vördigt låna ett välkänt talesätt om skomakare.)

Mer hun­net, min­dre ren­sande försvunnet 

Om du inte springer på alla bol­lar du plöt­sligt upp­täck­er, utan lugnt noter­ar dem och fort­sät­ter med det du pri­or­it­er­at, kom­mer du lättare att hin­na klart med det du tänkt dig. Färre sak­er kom­mer emel­lan och du får större fokus på det som du vill få gjort just nu.

Hur gör du? 

Vad har du för knep för att inte fast­na när du ren­sar? Dela gär­na med dig i ett mejl till mig!

(Men, vet du, tänk på att ren­sandet är ändå blott hälften.)


Du får mer!

Ung kvinna i blå denim-skjorta och svartbågade glasögon sitter vid ett bord och läser på en läsplatta.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!