Att rensa är blott hälften | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 okt.

Att rensa är blott hälften


Datum: 2012-10-10 12:00

En av de van­li­gaste sak­er­na delt­a­gar­na bestäm­mer sig för i slutet av mina kurs­er är att ren­sa på skrivbor­det när de dagen efter är till­ba­ka på kontoret. Det är naturligtvis en bra sak att beslu­ta sig för. Men, när jag hör det, hör jag ock­så en varn­ingskloc­ka ringa.

Till­ba­ka på ruta ett

Mål­sät­tnin­gen att stä­da skrivbor­det ser jag som ett teck­en på läng­tan efter en mer dis­trak­tions­fri vardag, efter mer utrymme att arbe­ta med det som är rätt att arbe­ta med just nu, efter en lättare bör­da att bära.När vi bara bestäm­mer oss för att ren­sa skrivbor­det, är det stor risk att vi efter ett tag har ett fullt skrivbord igen. Om vi endast gör oss av med vad som finns där och inte lös­er grund­prob­lemet, är det en tids­frå­ga innan vi är till­ba­ka där vi började.Att nöja sig med att bara ren­sa är som om trafikpoli­tik­ern skulle pus­ta ut när köer­na släp­per vid lunchtid var­je för­mid­dag, och tän­ka Jaha, då var det prob­lemet ur världen”.

Att för­fi­na lagringssät­tet är andra halvan

Men, jag ska stä­da mitt skrivbord” i kom­bi­na­tion med och jag ska sam­tidigt ändra mitt sätt att lagra det jag behöver ha kvar” är den gyl­lene kombinationen.

Gör så här

 1. Om du skulle vil­ja ha min­dre på skrivbor­det, boka nu in i din kalen­der en timme då du skulle kun­na göra ett röj (visst, du hin­ner säk­ert inte helt klart på en timme, men det är i alla fall ett steg på vägen).

 2. När tim­men infall­er, bör­ja röja.

 3. När du går igenom vad som lig­ger i högar­na du vill bli av med, fun­dera på var­för det lig­ger där och inte är insorter­at i pär­mar eller hängmap­par eller inscan­nat till dig­i­tal form. Det finns näm­li­gen alltid en god anled­ning. Det är inte för att du är dålig” på något sätt. Det kan till exem­pel bero på någon av dessa tre saker: 

  • Du har velat ha det framme så du inte glöm­mer att göra något du ska göra som mate­ri­alet hand­lar om. 

   Du skulle behö­va hit­ta ett mer utrymmess­nålt sätt att hål­la koll på vad du har att göra, förslagsvis en att-göra-lista i Out­look eller i en trevlig app i din tele­fon. I att-göra-uppgiften du definier­ar som ersät­tning för högen på skrivbor­det, ref­er­era till var mate­ri­alet är insorter­at, så du slip­per leta efter det när du väl ska göra det du ska göra.

  • Du har tänkt att du ska sortera undan det, men du har lagt det i en hög så länge.
    
   För­mod­li­gen är det onödigt krång­ligt, tid­sö­dande eller omständligt att spara undan pap­per där du har pap­per idag. Kan du scan­na in det istäl­let, så du har det lät­till­gäng­ligt och utan­för syn­fäl­tet, fast dig­i­talt? Kan du skip­pa pär­mar­na och lagra i hängmap­par istäl­let, som ger bät­tre över­sikt, går fort­are att sortera in i, enkelt lagrar fler sorters mate­r­i­al och ren­sas lättare? Kan du fly­t­ta bokhyl­lan när­mare, så du bara behöver snur­ra 90 grad­er på stolen för att sortera in?

  • Du har velat ha pap­pren framme, efter­som du inte velat riskera att de försvin­ner bland allt annat om du sorter­ar undan dem.

   Jag gis­sar att du har flera möjli­ga ställen att lagra just den typen av doku­ment och att du risker­ar att behö­va leta på flera platser när du behöver det igen. Välj vilket av de oli­ka stäl­lena som ska vara det gäl­lande i fort­sät­tnin­gen och sam­la ihop det sprid­da mate­ri­alet där. Se till att du alltid har en tom pärm (om pär­mar är ditt val­da lagringsverk­tyg) eller en tom hängmapp (om hängmap­par är det), så du lätt kan spara undan nya pap­per utan att behö­va vän­ta till dess du har vägar­na för­bi kontorsmaterialförrådet.

 4. Bestäm dig för en för­bät­tring att genom­föra, baser­at på orsak­en till att det bil­dats högar.

 5. Definiera förs­ta steget som en att-göra-uppgift som du kan göra i ett enda steg och plan­era in när du ska göra det.

När du slut­fört uppgiften, har du tag­it ett konkret steg mot en mer dis­trak­tions­fri job­b­vardag, där du inte behöver stan­na upp och röja så ofta. När andan fall­er på, upprepa ovanstående och ta ett steg till. Och ett till.

Hur gör du?

Hur gör du för att hål­la ditt skrivbord fritt från pap­per, så du kan arbe­ta mer dis­trak­tions­fritt? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.