Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 jan.

Regler och filter gör mailbördan lättare


Datum: 2024-01-17 11:00
En person använder en bärbar dator med illustrerade kuvert som svävar runt den, vilket symboliserar e-postkommunikation.

I mina föreläs­ningar frå­gar jag ofta om delt­a­gar­na får mån­ga mail om dagar­na. I prin­cip var­je gång får jag ett Ja!” i talkör och inte så säl­lan ack­om­pan­jer­at av pust, stön och att en och annan tar sig för pannan.

När vi sedan pratar om hur mån­ga mail mån­ga” är, kan det vara alltifrån tju­go om dagen” till över hun­dra”. Men, oavsett det fak­tiska antalet, är det för de fles­ta jag möter en utman­ing att ta hand om den stri­da mailströmmen.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Liten insats, men stort avtryck

Hur vi än har det, finns det åtmin­stone något vi kan göra för att få det lite bät­tre. Det gör ingent­ing om det är något litet, för när det gäller struk­tur ger ock­så små för­bät­tringar sto­ra effek­ter, efter­som det hand­lar om hur vi arbe­tar hela tiden, var­je dag.

Vardagshjälp

Den som får mån­ga mejl kan få hjälp att hantera mån­ga av dem åtmin­stone till en del genom att använ­da regler eller fil­ter (funk­tio­nen het­er oli­ka i oli­ka mejlverk­tyg). Då tolkar mejlverk­tyget de mejl som kom­mer och gör det vi annars skulle behö­va göra — i alla fall delvis.

Du kan få mejl­pro­gram­met att automa­tiskt till exempel:

  • skic­ka alla mejl av en viss sort in i en särskild mapp
  • slän­ga mejl du inte är intresser­ad av, men som kom­mer från en adress som ock­så skickar andra mejl du verk­li­gen vill få
  • ändra fär­gen på tex­ten i ären­der­aden om mejlet hand­lar om något särskilt
  • sig­nalera med ett pling” och en skrivbor­d­savis­er­ing då mejlet innehåller ett speciellt ord — även om du stängt av noti­fieringar­na som en generell inställning
  • sät­ta en viss etikett på mejlet om det kom­mer från en särskild person
  • svara med en viss text när ären­der­aden innehåller en särskild fras
  • … och annat. Vad som går att göra, beror på vilket av de van­li­ga mejlverk­ty­gen du har.

Gör så här

Har du inte använt regler eller fil­ter för dina mejl tidi­gare, pro­va på det. Det är enkelt. Så här gör du i:

Vet du inte rik­tigt vad du ska sät­ta upp för regel, tes­ta med att hit­ta på något som ska hän­da när du får mejl från mig — eller kanske från din käraste kollega.

Är du redan en flit­ig använ­dare av regler eller fil­ter, är det värt att ta en extra titt på funk­tio­nen igen, för efter­som det tycks hän­da en del på den här fron­ten, är det möjligt att det nyss tillkom­mit möj­ligheter du inte kän­ner till.

Fort­are färdig med mejlen

Om du sät­ter upp regler och fil­ter i ditt mejlverk­tyg, avlas­tar det dig med en liten del av det arbete dina mejl kräver var­je dag. Det är möjli­gen inte så myck­et, men får du mån­ga mejl om dagar­na blir lät­tnaden skönt och avsevärt kännbar.

Hur gör du?

Vad använ­der du regler och fil­ter för dina mejl till? Dela med dig av dina sätt i ett mejl till mig! 

(Men, vad ska du göra om mejl­box­en är full nu, när du nyss kom­mit till­ba­ka från julledigheten?)


Det finns mer där det här kom ifrån!

En man med hörlurar ser ut att uthärda en snöstorm.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!