Rensa där du är när du ändå är där | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Rensa där du är när du ändå är där


Datum: 2017-06-20 19:44

Det blir så lätt mer av allt­ing över­allt — dig­i­ta­la doku­ment, till exem­pel. Vi sparar undan och sparar undan, ska­par nya och läg­ger dit. Där vi sparar ham­nar allt fler fil­er — nya och gam­la, tem­porärt prak­tiska och långsik­tigt avgörande.

Även om vi oftast sök­er fram de doku­ment vi behöver (och därmed säl­lan är inne i map­par­na eller på plat­ser­na och tit­tar omkring), hän­der det att vi stan­nar upp och frå­gar oss vilken av de sju näs­tan likadant nam­n­giv­na fil­er­na i sökre­sul­tatet eller i map­pen som är den rät­ta filen vi vill åt. Vi tvekar, gis­sar och öpp­nar en av dem. Nej, det var inte den vi var ute efter. Kanske var det den bred­vid? Ja, just det, det var rätt.

En hastig inbromsning
Vi hin­dras i vår fram­fart och även om vi såk­lart inte måste ha full fart hela tiden hela dagen, är det smått frus­trerande att behö­va stan­na upp oön­skat. Åtmin­stone jag tar hellre en paus när jag vill det än när jag plöt­sligt tvin­gas till det.

Lite och ofta istäl­let för myck­et och aldrig
Det är gott att strä­va efter att göra sig av med de inak­tuel­la fil­er­na så att de vi letar bland i större utsträck­n­ing är de aktuel­la, efter­som det då torde gå fort­are att hit­ta rätt. Men, hur ofta avsät­ter vi tid till att ren­sa bort gam­malt? När blir fil­städ­nin­gen någon­sin den högst pri­or­it­er­ade uppgiften? För­mod­li­gen när det bara inte går län­gre, när fil-oredan är så graverande att den läg­ger rik­tig häm­sko på våra möj­ligheter att nå de mål vi ans­varar för. Jag gis­sar att först är uppgiften Ren­sa gam­la fil­er” såväl vik­tig som brådskande.

Då är det så dags. Fram till dess, när det inte var så illa men ändå allt annat än enkelt, har vi lid­it och fru­s­tat över vilken ansträn­gande hin­der­löp­n­ing det inneb­u­rit att hop­pa över fel fil efter fel fil för att till sist lan­da på den vi verk­li­gen var ute efter.

Men, om vi snab­b­gall­rar helt kort där vi ändå är när vi ska ploc­ka upp” ett doku­ment, blir det ett uns mer ren­sat utan att vi behöver ansträn­ga oss nämnvärt.

Gör så här
Vill du lite raskare än tidi­gare hit­ta den fil du behöver i fort­sät­tnin­gen, gör så här:

  1. Bestäm dig för den när­maste veck­an för att ren­sa snabbt där och när du letar efter ett doku­ment. Allt­så, när du är inne” i en mapp på din egen dator, på en gemen­sam filserv­er, på OneDrive, på Drop­box, i Google Dri­ve eller något helt annat ställe — innan du läm­nar map­pen när du har hit­tat rätt doku­ment, ta en kort titt om det är någon (om bara en enda) annan fil som lig­ger där som du kan ta bort. När du först fick den, trodde du kanske att du skulle ha nyt­ta av den och där­för spa­rade du den. Men när nu tiden gått och du fått mer kött på benen, vet du att den är allde­les oväsentlig.

  2. Ta så bort dokumentet.

  3. Ta en snabb titt till. Kanske hit­tar du ännu en att göra dig av med?

  4. När det återi­gen är ny vec­ka, fun­dera en min­ut på hur det­ta funger­ade för dig. Gav det mers­mak, anam­ma mikroren­sandet som en vana.

Lättare hit­tat och oer­hört myck­et skönare
Om du ren­sar helt kort och lätt där du ändå är och letar efter något, får du suc­ces­sivt allt färre oväsentli­ga doku­ment att leta bland. Du stä­dar förvis­so inte bland allt du har sparat, men du gör det där du oftast är inne och tit­tar” om dagar­na. Även om ansträngnin­gen är liten, blir den upplev­da effek­ten där­för högst påtaglig. På det­ta sätt behöver du inte heller avsät­ta någon extra tid till gall­rin­gen. Och, om du är som jag, kom­mer du ofta att få kän­na den befriande känsla det skänker att bli av med åtmin­stone något. Nog är det en poäng i sig.

Hur gör du?
Hur gör du för att enkelt ren­sa undan så att inak­tuel­la doku­ment inte lig­ger i vägen” för de aktuel­la du vill åt? Kom­mentera och berätta. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.