Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 mars

Låt otillräckligheten vara en ledtråd till mer koll


Datum: 2024-03-07 09:32
Ett barn i en röd rutig skjorta sträcker sig upp för att rita streck för längdmätning på en svart tavla.

Jag vet inte hur det var för dig, men när jag kom till­ba­ka till job­bet efter julledigheten var det med blandade känslor. Efter­som jag hade var­it ifrån arbetet ett tag, kände jag mig osäk­er i några detal­jer av det som är mitt jobb.

Det all­ra mes­ta kände jag mig helt kom­fort­a­bel med, men det var några områ­den där jag inte tyck­te att jag hade koll” och nog passer­ade en och annan har jag något att kom­ma med?”-tanke genom mitt sinne.

Kanske hade jag åkt på en släng av imposter syn­drome” eller så var det helt enkelt så att jag inte nog behärskade något jag såg som viktigt.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Ock­så tankar kan distrahera

En och annan av oss kan kän­na sig otill­räck­lig på det där sät­tet då och då — även i andra tider än direkt efter en län­gre ledighet. Det är då något som skaver, som hin­drar en från att få sak­er gjort på bäs­ta och enklaste sätt. Istäl­let tar den gna­gande osäk­er­heten större plats än den behöver och under det att vi är på vår vakt på att någon ska kom­ma på oss med att inte ha full koll, har vi svårare att helt ge oss hän till de uppgifter som vi verk­li­gen behärskar och som vi tyck­er om att ägna oss åt.

Det är synd, för i dessa dagar är det lätt att råda bot på fenomenet — åtmin­stone ett steg till det bättre.

Vid våra fingertoppar

Om den där känslan av otill­räck­lighet kom­mer sig av att vi inte kän­ner att vi rik­tigt har koll på någon sak, är det så snabbt gjort att få mer koll. Som bekant har vi en hel värld av infor­ma­tion ständigt till­gäng­lig bara några skärmtryck bort, på en inter­ne­tansluten enhet nära dig. Är det någon gång vi ska ösa ur den­na rika kun­skap­skäl­la, är det väl nu?

Sök efter det du vill kun­na bät­tre och du kom­mer att hit­ta åtskil­li­ga guider, lek­tion­er, tip­slis­tor och gör så här”-videor som ger dig svar. Det finns så mån­ga som vill dela med sig av så mycket.

Eller, frå­ga någon du har i din närhet. Det kan förvis­so krä­vas lite mer mod (för en del av oss vill ogär­na berät­ta att vi inte har koll), men sam­tidigt är det en smu­la mer gen­eröst, efter­som vi ger någon annan en chans att stolt berät­ta att den kan.

Gör så här

Om du kän­ner igen dig i att det under­stun­dom kan kän­nas så här,

  1. Tänk efter ett slag på om det är något just nu det skaver att du inte har nog med kun­skap kring. För egen del kän­des det allde­les nyss inget vidare att jag inte vis­ste vad hur man bäst gör en serie bläd­der­bilder” att pos­ta på LinkedIn.
  2. Frå­ga någon nära dig det du inte kan. Eller, gör som jag nu och sök på nätet väldigt speci­fikt vad du vill veta. Nu vet jag pré­cis hur jag ska gå tillvä­ga och vad jag behöver göra för att få ett bra resultat.

Ett slup­pet krav

Om du (och jag) låter otill­räck­lighet­skänslan vara en ledtråd till ytterli­gare förfin­ing slip­per vi snabbt och täm­li­gen lätt det där skavet som kan dis­tra­hera oss från att fokusera på det som vi helst vill få gjort nu. Det lil­la styn­get av skam byts raskt ut mot den åtmin­stone för mig smått euforiska känslan av att ha lärt något nytt och en annars melankolisk måndag vänds till att vara mer magnifik.

Hur gör du?

Har du något allde­les annat sätt att råda bot på det där onödi­ga otill­räck­lighets­grun­nan­det? Alla idéer är välkomm­na, och kan vi hjäl­pa varan­dra slip­pa dessa onödi­ga känslor så hade väl det var­it värt ett kort mejl till mig?

(Kän­ner du för­resten till att jag en gång tog fram ett verk­tyg mot sådana här befaran­den?)


Vill du ha mer sånt här?

En medelålders kvinna arbetar på sin laptop vid poolkanten på en resort på en bergstopp på en ö i den grekiska övärlden.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!