Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 mars

Så trimmar du dina AI-promptar med Notebook i Microsoft Copilot


Datum: 2024-03-07 10:45
En bärbar dator är öppen på en träyta och visar ett e-postgränssnitt, med en suddig bakgrund av ett fält och skogsbeklädda kullar.

Microsoft har just lanser­at en ny funk­tion kallad Anteck­n­ings­bok till sin chatt-AI Copi­lot. Där kan du finsli­pa dina promp­tar för att se hur resul­tatet blir när du skriv­er på oli­ka sätt.

Istäl­let för att skri­va med AI:n fram och till­ba­ka i ett klas­siskt ver­tikalt chattgränss­nitt skriv­er du prompten i rutan till vän­ster och till höger får du AI:ns svar.

Pro­va dig fram

Du kan använ­da Anteck­n­ings­bok för att öva dig på att skri­va promp­tar så att du får pré­cis de svar du har nyt­ta av, prak­tiskt taget. Betrak­ta det som en miljö att tes­ta och labor­era i snarare än det ställe där du huvud­sak­li­gen chat­tar med Copilot.

Så här kan du göra, till exempel

Låt mig ge dig ett exem­pel på hur det funger­ar (och hur roligt det är, om du frå­gar mig). Anta att dina kol­le­gor brukar vara sena med att kom­ma in med tidrap­porter­na, vilket gör det svårare för dig att stän­ga månaden. 

Du vill nu skic­ka ett mejl där du påmin­ner dem om att rap­porter­na ska in senast fredag och du tes­tar att låta Copi­lot for­mulera mejlet. 

Ett mejl som påmin­ner kollegorna

Du bör­jar med ett vän­ligt men täm­li­gen bestämt mejl. Till vän­ster skriv­er du allt­så din prompt — till exem­pel att du önskar ett lite syrligt mejl — och till höger får du svar:

En skärmdump av ett gränssnitt för att skriva e-post med en förhandsvisning av ett något syrligt mejl där avsändaren påminner sina långsamma kollegor om att lämna in sina tidrapporter före fredag eftermiddag.

Kanske blev det lite hårt i överkant, ändå. Du tes­tar en annan variant.

Ett informellt och vit­sigt mejl

Du önskar nu ett mer informellt och trevligt mejl. Det gör ingent­ing om det kom­mer med en och annan ordvits!

En skärmdump av ett vänligt, informellt e-postutkast som ber kollegor att skicka in sina tidrapporter före fredag eftermiddag med en humoristisk ton som föreslår brådska och lagarbete.

Det där var ju en smu­la fre­jdi­gare! (Men, jag tyck­er att vi kan kon­stat­era att ord­vit­sar inte är Copi­lots star­ka sida.)


För­resten, jag gjorde en kort video om det här (där du ock­så får höra mig spon­tan­sjun­ga ett av mejlförslagen).


Ett säl­jande mejl

Men, om du skulle vil­ja ha ett mer över­ty­gande och säl­jande mejl, hur skulle det bli? Jo,…

En skärmdump av ett e-postutkast som är uppmuntrande och övertygande, där kollegor uppmanas att skicka in sina tidrapporter före fredag eftermiddag för att bidra till teamets framgång.

Tja, en upp­man­ing till att bidra till ett högre syfte kanske är en vin­nande väg till tidi­gare inläm­nad rapport?

Som Tay­lor Swift skulle ha skriv­it det

Tänk om vi tar ut svän­gar­na nu? Hur skulle Tay­lor Swift ha for­muler­at ett sådant där påmin­nelse­me­jl till sitt produktionsteam?

En skärmdump av ett e-postutkast skrivet i Taylor Swifts stil, med en inspirerande och varm ton, som ber kollegorna att lämna in sina tidrapporter före fredag eftermiddag.

Där blev det annat ljud i skäl­lan! Stjärn-emo­jis, magi och fan­tastiskt skapande!

Ett skräck­in­ja­gande från Poe

Hur tror då Copi­lot att den sur­mulne Edgar Allan Poe skulle ha skriv­it vårt mejl?

Tiden, den obevek­li­ga jägaren …” är onek­li­gen ett drama­tiskt sätt att rama in den­na enkla påmin­nelse på. För­resten, begrep­pet dead­line” klin­gar något annor­lun­da när det skrivs av en skräckförfattare. 

En sjun­gen påminnelse

Skulle Julie Andrews kun­nat ha sjun­git en sång i Sound of Music om tidrap­porter­nas snara inläm­nande? Ja, det tycks så:

En skärmdump av ett mejl som kreativt omskrivits till en sång i stil med Julie Andrews från "Sound of Music", som uppmuntrar kollegor att snabbt lämna in sina tidrapporter.

Eller en rap-text?

Från höglänt skön­sång till ryt­miskt gatuprat; kan en sådan påmin­nelse rap­pas? Såklart!

En skärmdump av ett e-postmeddelande som är skrivet som en rapvers, i Jay-Z:s anda, för att motivera kollegor att lämna in sina tidrapporter innan fredag eftermiddag.

Keep it real”! (Nja, en AI-gener­erad text som den här är väl att betrak­ta som fejk, ändå?)

Vari­era i det oändliga

Ja, du fat­tar. Du kan få väldigt oli­ka resul­tat bara genom att ändra något litet i prompten. For­men, stilen, tonen kan bli en helt annan, men bud­skapet är alltjämt detsamma.

Jag tes­tade ock­så att kanalis­era Hem­ing­way, Pov­el Ramel, Bibeln, Fran Lebowitz (vars skönt frä­na röst jag kunde höra när jag läste tex­ten!) och Camille Paglia. 

Copi­lot kunde ock­så snabbt och lätt hit­ta på ett manus till en en min­ut lång video som du/​jag kan spela in och skic­ka till kol­le­gor som behöver få extra skjuts när det bör­jar när­ma sig fredag.

Hur gick det för dig?

Tes­ta Copi­lot Anteck­n­ings­bok om du inte gjort det. Det är lätt att fast­na! Om du tes­tar, berät­ta gär­na för mig vad du fick för resul­tat — med en sådan här frå­ga eller någon helt annan. Jag är nyfiken på att höra!


Jag har en föreläsning om sådan här AI

En man i kostym står med utsträckta armar mot en bakgrund av livliga, exploderande färger.

Microsoft Copilot är ett av de verktyg jag tar upp i min föreläsning om praktisk AI för gemene man, "AI i din arbetsdag - Spara tid, bli effektivare och minska stressen".

Boka den till er nästa kickoff, personaldag eller konferens!

Jag vill ha en offert från David