Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 feb.

Hur strukturen blir en möjliggörare och inte en frihetsförstörare


Datum: 2024-02-19 08:00
Två par fötter står mitt emot varandra på vardera sidan av en gul linje på marken.

Jag har dött lite när jag hört ord som struk­tur’, ord­ning’ och ruti­n­er’”, skrev en struk­tur­bo­ken-läsare till mig i veck­an. Jag upplever att det är en täm­li­gen van­lig inställ­ning till det här ämnet.

Kanske är det en farhå­ga att struk­turen för med sig stel­het, begrän­sning och trist­ess. Jag förstår farhå­gan och det är med stor gläd­je jag härmed berät­tar att den inte behöver besan­nas och att det är vi själ­va som avgör hur det blir.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Myck­et, men inte allt

Vi måste näm­li­gen inte struk­tur­era pré­cis allt — inte heller jag vill det (min val­da titel till trots). När det gäller vis­sa sak­er vi vill få gjort, vill vi dra nyt­ta av den förut­säg­barhet den goda struk­turen ger. När det gäller annat vill vi nju­ta av det spon­tana, det oförut­säg­bara och det kreati­va — utan att tän­ka på for­men, tem­pot, effek­tiviteten eller vad som är rätt.

Inom och utom strukturen

Jag gjorde en skiss för att göra tydligt var struk­turens gräns går för mig. På ett lig­gande A3-blad ritade jag en stor cirkel i mit­ten, unge­fär som Japans flag­ga. Inuti cirkeln skrev jag spon­tant de sak­er jag gör (i mitt arbete och utan­för) som jag vill göra struk­tur­erat. Utan­för skrev jag det jag vill kän­na mig helt fri från struk­tur när jag ägnar mig åt. Allt som allt tog det inte mer än fem minuter.

Jag tit­tade sedan på det jag skriv­it. Inuti cirkeln ham­nade sak­er som:

  • inte är roli­ga, men som är nödvändiga
  • måste fungera; annars blir det job­bigt eller stressigt
  • är nyt­ti­ga, men som jag lätt hop­par över

Utan­för, däre­mot, ham­nade sak­er som:

  • är njut­nings­ful­la
  • hand­lar om att vara när­varande i rela­tion till mina närstående
  • är kul

(Så var det för mig. Det kan vara annat för dig.)

En del sak­er ham­nade med ett ben i var­je läger”, det vill säga dels i cirkeln, dels utan­för. Till exem­pel tyck­er jag myck­et om att åka ut på havet med vår lil­la båt. När jag är ute på havet på en ö vill jag kän­na mig helt fri, men för att det ska bli en härlig upplevelse behöver jag ha kom­mit ihåg att pac­ka med mig all mat och alla gre­jer som är nöd­vändi­ga. Pack­nin­gen kräver struk­tur, men under ö‑njutningen vill jag slip­pa den.

Lite mer, för att få mer av mindre

Föru­tom att det var belysande vad jag ska hål­la struk­tur­tas­sar­na bor­ta från, gick det upp för mig att det var åtmin­stone en sak inom cirkeln som jag inte har nog bra struk­tur för. Där­för hit­tade jag här och nu på ett sätt att styra upp det ett snäpp till, så om allt vill sig väl gör det att jag i än mer utsträck­n­ing kan nju­ta utan­för cirkeln, för inom cirkeln funger­ar det lite bät­tre ändå.

Gör så här

Vill du, gör din egen skiss över var struk­turens gräns går för dig. Inom cirkeln skriv­er du det du vill göra struk­tur­erat och utan­för det du helst gör fritt och flytande.

Tit­ta på det du skriv­it. Kan du dra några slut­satser? Behöver något struk­tur­eras ytterli­gare? Är det min­dre utan­för cirkeln än du skulle öns­ka? Är det så myck­et du vill ägna dig åt att du kän­ner dig allde­les stres­sad? Kan du ta bort något helt och därigenom sän­ka ambi­tion­er­na till en rim­lig nivå? Läg­ger du märke till något helt annat?

Ju sta­bi­lare inom, desto fri­are utanför

Om du ska­par god struk­tur för det som du vill ska fun­ka så smidigt som möjligt, med så liten ansträngn­ing från dig som det bara går, kan du mer hel­hjär­tat nju­ta av det du inte vill styra upp och sys­tem­a­tis­era. Struk­turen möjlig­gör det spon­tana istäl­let för att begrän­sa, stra­ma åt och hämma.

Läsaren jag näm­nde ovan skrev sedan något mer: Men nu bör­jar jag tän­ka på de här tre hem­s­ka orden som en hjälp att kun­na leva på det sätt jag vill, på job­bet men fram­förallt utan­för.”. Pré­cis så, om du frå­gar mig.

Hur gör du?

Vad blev tydligt för dig när du gjorde din vari­ant av skissen jag gjorde? Skriv till mig och berät­ta, för jag är nyfiken på vad du kom fram till. Dela gär­na med dig av insik­ter och tankar till mig!

(Kän­ner du för­resten till att ett gam­malt minne kan motivera dig till att arbe­ta mer struk­tur­erat?)


Du kan få mer av detta slag

En man med hörlurar ser ut att uthärda en snöstorm.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!