Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 nov.

Hur en bleknande whiteboard stillar stressen


Datum: 2022-11-17 09:44
Tre whiteboardpennor (en röd, en blå, en svart) och en suddsvamp, alla på en vit yta.

Det finns stun­der då arbetet yr omkring i vårt sinne. Vi har så myck­et på gång (och igång) nu och det är så myck­et att hål­la ord­ning på.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Det känns fullt” i huvudet, vi tänker än på det ena, än det andra …OCH!…, så kom­mer det en tanke om något vi inte får glöm­ma. Inten­siteten stres­sar oss och gör att åtmin­stone jag i dessa stun­der kän­ner mig tyn­gd och matt.

Tio minut­er med kollegan

Ylva skrev till mig om hur hon gör när det bara maler runt i tankar­na och hon behöver få klarhet. Jag tyck­te särskilt myck­et om en detalj i hennes metod, så låt mig dela den med dig här.

Hon beskriv­er att i dessa sit­u­a­tion­er ber hon en kol­le­ga om ett kort möte om 5 – 10 minut­er. Hon under­stryk­er att hon vill vidga per­spek­tiv­en och ber där­för kol­le­gan speci­fikt om tips på sidospår som kan få henne i andra tanke­banor. Det­ta lik­nar till en del Whim­beys TAPPS-metod (Think­ing Aloud Pair Prob­lem Solv­ing).

Töm­ma huvudet

De träf­fas hur­somhelst fram­för en white­board och Ylva ritar upp allt som rör sig i huvudet. Hon pilar och ringar in och vis­ar hur allt påverkar var­tan­nat. Kol­le­gan tänker högt och reflek­ter­ar över det på tavlan. De juster­ar och kom­plet­ter­ar. Så fort de for­muler­ar ett näs­ta steg på något, läg­ger Ylva till det till att göra-lis­tan och all­tefter­som någon aspekt finner sin lös­ning (eller åtgärd), sud­dar hon bort den från tavlan.

… och tavlan

All­tefter­som, blir tavlan gle­sare och gle­sare, vitare och vitare, och att göra-lis­tan fylls på med konkre­ta uppgifter. Till slut är white­boar­d­en tom och Ylva beskriv­er hur det som känts tungt tidi­gare nu känns lättare. Just det­ta, att tavlan blek­nar när klarheten när­mar sig, fall­er mig särskilt i smaken.

Vill du testa?

Gör så här

  1. Har du möj­lighet nu direkt, ta dig till en white­board. Har du annat för dig och vill tes­ta det senare, kol­la din kalen­der och välj en fri kvart de när­maste dagar­na. Har du inte någon kol­le­ga, gör det på egen hand. Har du ingen white­board, gör det dig­i­talt i din iPad eller Android-tablet. Är du utan dyli­ka dig­i­ta­la hjälpmedel — ta ett vitt pap­per, en bly­ert­spen­na och ett suddgummi.
  2. Töm huvudet på ytan. Även om det inte är en kao­tisk sit­u­a­tion för dig nu, ta fram det arbet­sre­lat­er­ade som rör sig i huvudet. Hur sto­ra är de oli­ka sak­er­na” sinsemel­lan? Var på ytan befinner de sig i sin­net? Hur hänger de ihop?
  3. Så fort du kom­mer på något du kan göra åt något, for­mulera en att göra-uppgift och lägg den till din lista.
  4. Är hela kar­tan värde­full ref­er­ensin­for­ma­tion för dig, ta en bild innan du bör­jar sudda.
  5. Var­je sak” som du kom­mer på vad du kan göra åt, sud­dar du ut när du definier­at det förs­ta steget.
  6. Fort­sätt till dess ytan är tom.
  7. Lägg märke till hur det känns. Lät­tnad, som för Ylva (och för mig)? Inget särskilt? Iver att kom­ma igång med det som ska göras? Nåväl, släpp övnin­gen och skrid då till verket.

Tomt och lätt

Om du gör en visuell skiss över det du har igång, får var sak lättare sina rät­ta pro­por­tion­er. Istäl­let för att det går runt, runt, still­nar det och du kan mer konkret bry­ta ned det kom­plexa och sto­ra i åtmin­stone det all­ra förs­ta steget, som du kan ta och då har du redan kom­mit ett steg när­mare en lös­ning. Du slip­per ett pap­per eller en kar­ta som du ska ha kvar och spara någon­stans. Istäl­let är resul­tatet tomhet och aktivitet. Färre doku­ment att hantera och fler vägar att kom­ma vidare.

Hur gör du?

Hur gör du för att finna klarhet och överblick när det maler och maler? Skriv till mig och berät­ta hur du gör. Ock­så du har kanske en bril­jant metod som på ett ele­gant sätt hjälper dig i de värs­ta av dagar. 

(Vis­ste du, för­resten, att det är avstres­sande att läsa mejl i sjok istäl­let för då och då?)

Väggmonterad TV visande YouTube-logotypen.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!