Hur en bleknande whiteboard stillar stressen | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 nov.

Hur en bleknande whiteboard stillar stressen


Datum: 2022-11-17 09:44
Tre whiteboardpennor (en röd, en blå, en svart) och en suddsvamp, alla på en vit yta.

Det finns stun­der då arbetet yr omkring i vårt sinne. Vi har så myck­et på gång (och igång) nu och det är så myck­et att hål­la ord­ning på.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Det känns fullt” i huvudet, vi tänker än på det ena, än det andra …OCH!…, så kom­mer det en tanke om något vi inte får glöm­ma. Inten­siteten stres­sar oss och gör att åtmin­stone jag i dessa stun­der kän­ner mig tyn­gd och matt.

Tio minut­er med kollegan

Ylva skrev till mig om hur hon gör när det bara maler runt i tankar­na och hon behöver få klarhet. Jag tyck­te särskilt myck­et om en detalj i hennes metod, så låt mig dela den med dig här.

Hon beskriv­er att i dessa sit­u­a­tion­er ber hon en kol­le­ga om ett kort möte om 5 – 10 minut­er. Hon under­stryk­er att hon vill vidga per­spek­tiv­en och ber där­för kol­le­gan speci­fikt om tips på sidospår som kan få henne i andra tanke­banor. Det­ta lik­nar till en del Whim­beys TAPPS-metod (Think­ing Aloud Pair Prob­lem Solv­ing).

Töm­ma huvudet

De träf­fas hur­somhelst fram­för en white­board och Ylva ritar upp allt som rör sig i huvudet. Hon pilar och ringar in och vis­ar hur allt påverkar var­tan­nat. Kol­le­gan tänker högt och reflek­ter­ar över det på tavlan. De juster­ar och kom­plet­ter­ar. Så fort de for­muler­ar ett näs­ta steg på något, läg­ger Ylva till det till att göra-lis­tan och all­tefter­som någon aspekt finner sin lös­ning (eller åtgärd), sud­dar hon bort den från tavlan.

… och tavlan

All­tefter­som, blir tavlan gle­sare och gle­sare, vitare och vitare, och att göra-lis­tan fylls på med konkre­ta uppgifter. Till slut är white­boar­d­en tom och Ylva beskriv­er hur det som känts tungt tidi­gare nu känns lättare. Just det­ta, att tavlan blek­nar när klarheten när­mar sig, fall­er mig särskilt i smaken.

Vill du testa?

Gör så här

  1. Har du möj­lighet nu direkt, ta dig till en white­board. Har du annat för dig och vill tes­ta det senare, kol­la din kalen­der och välj en fri kvart de när­maste dagar­na. Har du inte någon kol­le­ga, gör det på egen hand. Har du ingen white­board, gör det dig­i­talt i din iPad eller Android-tablet. Är du utan dyli­ka dig­i­ta­la hjälpmedel — ta ett vitt pap­per, en bly­ert­spen­na och ett suddgummi.
  2. Töm huvudet på ytan. Även om det inte är en kao­tisk sit­u­a­tion för dig nu, ta fram det arbet­sre­lat­er­ade som rör sig i huvudet. Hur sto­ra är de oli­ka sak­er­na” sinsemel­lan? Var på ytan befinner de sig i sin­net? Hur hänger de ihop?
  3. Så fort du kom­mer på något du kan göra åt något, for­mulera en att göra-uppgift och lägg den till din lista.
  4. Är hela kar­tan värde­full ref­er­ensin­for­ma­tion för dig, ta en bild innan du bör­jar sudda.
  5. Var­je sak” som du kom­mer på vad du kan göra åt, sud­dar du ut när du definier­at det förs­ta steget.
  6. Fort­sätt till dess ytan är tom.
  7. Lägg märke till hur det känns. Lät­tnad, som för Ylva (och för mig)? Inget särskilt? Iver att kom­ma igång med det som ska göras? Nåväl, släpp övnin­gen och skrid då till verket.

Tomt och lätt

Om du gör en visuell skiss över det du har igång, får var sak lättare sina rät­ta pro­por­tion­er. Istäl­let för att det går runt, runt, still­nar det och du kan mer konkret bry­ta ned det kom­plexa och sto­ra i åtmin­stone det all­ra förs­ta steget, som du kan ta och då har du redan kom­mit ett steg när­mare en lös­ning. Du slip­per ett pap­per eller en kar­ta som du ska ha kvar och spara någon­stans. Istäl­let är resul­tatet tomhet och aktivitet. Färre doku­ment att hantera och fler vägar att kom­ma vidare.

Hur gör du?

Hur gör du för att finna klarhet och överblick när det maler och maler? Skriv till mig och berät­ta hur du gör. Ock­så du har kanske en bril­jant metod som på ett ele­gant sätt hjälper dig i de värs­ta av dagar. 

(Vis­ste du, för­resten, att det är avstres­sande att läsa mejl i sjok istäl­let för då och då?)

Väggmonterad TV visande YouTube-logotypen.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.