Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 juni

Hur du gör väntan värdefull


Datum: 2024-06-12 10:00
En kvinna sitter i en flygplatsterminal med sitt bagage och tittar på ett flygplan som lyfter utanför fönstret.

Alla råkar vi ut för sit­u­a­tion­er då vi behöver vän­ta. Vän­ta. Det är som ett stillestånd. För vis­sa är det ett stil­la till­stånd att nju­ta av, men för mig är det något jag helst slipper.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Ett slags slöseri

Du som är bevan­drad i den filosofi, det knippe principer som brukar kallas lean vet att vän­tan är en av de sju slöserier vi gör bäst i att göra oss av med — om vi vill få så myck­et som möjligt gjort med så lite ansträngn­ing som möjligt. Under vän­tan rin­ner tiden iväg utan att något värde tillförs.

Såk­lart är det ock­så av värde att reflek­tera och kon­tem­plera, men nog vill vi själ­va bestäm­ma när vi gör det? Visst föder en påtvin­gad stan­na-upp-stund” mest frustration?

Vi kan job­ba lite varstans

Det blir dock allt lättare att få sak­er gjort ock­så när vi vän­tar. Är vi på kon­toret är sak­en klar, för datorn har vi till­hands och vi har alltid något annat att göra med den än just det vi höll på med när vi fick vänta.

Är vi på språng och ham­nar i en kö, är våra mobil­tele­fon­er besty­ck­ade med en mängd appar där vi kan göra myck­et av det vi annars mest gör vid datorn.

Idrottsp­sykologi­forskaren Michael Bar-Eli vid Ben-Guri­on Uni­ver­si­ty föres­lår att vi i dessa varda­gens mel­lan­rum”, som stun­der av vän­tan kan lik­nas vid, för­bered­er oss för kom­mande utmaningar genom att förestäl­la oss hur vi klarar av dem galant. Enligt Bar-Eli prester­ar vi då bättre.

Vad som helst annat än väntan

Det finns alltid något av värde vi kan göra när vi vän­tar — om vi vill nyt­t­ja vän­te­ti­den till att få sak­er gjort, så att vi slip­per göra dessa sak­er på vår fria tid, när vi hellre vill göra annat.

Gör så här

Om du upplever att du då och då har min­dre tid än du önskar, skulle du vin­na tid genom att ock­så nyt­t­ja den tid du annars skulle ägna åt att vän­ta.
För att vän­te­ti­den inte bara ska gå åt till ingent­ing eller till förströelse du senare inte hade så myck­et gläd­je av, gör så här:

  1. Tänk nu efter när i ditt arbete du brukar vara hän­visad till att vänta.
  2. Lista några oli­ka uppgifter du skulle kun­na arbe­ta med där och då, så att du får dem gjor­da. Stäm av att du har det du behöver för att kun­na göra det; den app som krävs, till exem­pel. (Den här tex­ten skriv­er jag till exem­pel i mobilen under en kort pen­deltågstur, efter­som jag har skriv­er i skri­vap­pen Ulysses som hela tiden synkar allt med min dator, tele­fon och plat­ta utan att jag behöver göra något alls.)
  3. Välj den uppgift som skulle vara mest värde­full att få gjort. Är det den du har lät­tast för att skju­ta upp? Den som oftast hänger över dig? Den som skulle vara skö­nast att boc­ka av?
  4. Bestäm dig för att arbe­ta med den val­da uppgiften näs­ta gång du behöver vän­ta. Om du tydligt for­muler­ar för dig själv att du ska göra just så, kom­mer du att lättare kom­ma ihåg att göra det. Skriv till exem­pel nu ner att När jag vän­tar på att få kli­va ombord näs­ta gång, pas­sar jag på att …”.

Mer tid till vad du vill

Om du nyt­t­jar den vän­tetid du inte själv styr över när den kom­mer och hur länge den pågår till något som är av värde för dig och ditt jobb, kom­mer du att få mer tid till det du helst vill, efter­som du använ­der tid som annars skulle gå till spillo för att få sak­er gjort.

Visst är det väl det som är en av förtjän­ster­na med den goda strukturen?

Hur gör du?

Vad pas­sar du på att få gjort när du ändå vän­tar? Alla goda idéer är välkom­na i ett mejl till mig.

(Har du tänkt på att det ibland kan vara värde­fullt att öva på att bara vän­ta, trots allt?)


Du kan få mer!

En medelålders man i en stilig kostym arbetar på sin laptop på ett utomhuscafé vid vattnet.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!