Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 jan.

Hjälp andra när du är som mest stressad


Datum: 2024-01-15 10:00
En person hjälper en annan person upp för en sluttning genom att dra upp dem i handen.

När dead­line är nära, myck­et arbete åter­står och vi är som mest stres­sade, rea­ger­ar vi oli­ka. En del av oss drar sig undan, sluter sig, biter ihop och bara kör”. Jag kän­ner själv igen just det. När pressen är hård, vill jag bara fokusera på att lösa prob­lemet och helst inte pra­ta med någon annan — till dess det är löst.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Men en artikel av Raposa, Laws och Ansell häromåret, pekar på att den strate­gin inte är den bäs­ta för oss — åtmin­stone inte om syftet är att vi ska må bra ock­så i den pres­sade sit­u­a­tio­nen (och efter).

Hjälp till andra hjälper en själv

I en studie fick 77 per­son­er föra dag­bok över dels hur mån­ga stres­sande sit­u­a­tion­er de råkat ut för under dagen, dels hur humöret hade var­it. Dessu­tom fick de rap­portera vad de hade gjort för andra i sin omgivn­ing under dagen. Det kunde till exem­pel vara enkla sak­er som att hål­la upp dör­ren”, hjäl­pa till med läx­an”, frå­ga någon om de behöver hjälp” och annat.

Forskar­na fann att per­son­er som under stres­si­ga dagar hjälpte andra mer än de annars brukar göra blev min­dre drab­bade till humöret av att de stres­sade. Var de på gott humör från bör­jan, blev de inte på säm­re humör för att de stres­sade. Var de inled­ningsvis på dåligt humör, försäm­rades humöret min­dre av stressen än det gjorde för per­son­er som inte hjälpte andra mer än vanligt.

Så, hjälper vi andra när vi är stres­sade (om än med något litet), tycks vi må min­dre dåligt än vi annars hade gjort.

Gör så här

Näs­ta gång du kän­ner dig stres­sad (kanske är det senare i den här veck­an, redan), sök efter en möj­lighet att hjäl­pa någon.

Gå inte i fäl­lan att du hjälper alla andra först och sedan stres­sar ännu mer med ditt för att tiden tog slut, utan låt det vara något litet, men som ändå är en slags hjälp.

Det kan helt enkelt vara att du dessa dagar försök­er vara extra lyhörd för och upp­märk­sam på om någon behöver ett extra hand­tag för ett ögonblick.

Humöret hålls högt

Om du, som jag, ten­der­ar att skär­ma av när du kän­ner dig stres­sad, kom­mer du, om stu­di­en jag näm­nde pekar rätt, att må något min­dre dåligt av stressen om du bidrar till andras väl och ve åtmin­stone en smu­la just då. Ditt humör går inte ner i sam­ma utsträck­n­ing som annars och hur myck­et det är värt för dig, kan bara du upp­skat­ta. För mig är det ovärderligt, efter­som jag vill ha det kul, skönt och inspirerande mest hela tiden.

Hur gör du?

Vad har du för knep för att bli min­dre sänkt när du är stres­sad? Dela med dig till mig av dina goda råd. 

(Men, bör vi alltid hjäl­pa andra först?)


Det finns mer!

En äldre, italiensk, brunbränd man med klassiska tatueringar läser på sin telefon på en solig strand på den italienska rivieran.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!