Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 mars

Hitta en mötestid smidigt


Datum: 2012-03-14 11:00
Vit klocka med svarta frågetecken istället för siffror, mot vit bakgrund

Vis­sa sak­er åstad­kom­mer vi bäst till­sam­mans med andra. Där­för vill vi träf­fas. För att få till ett möte behöver vi hit­ta en gemen­sam tid då alla kan. 

Det är nu det bör­jar bli knivigt.

När kan alla?

Visst kan det vara ett digert arbete att hit­ta en tid då alla som ska vara med på ett möte kan träf­fas? Hur myck­et tid har du för­resten lagt på att hit­ta möjli­ga mötestider den senaste månaden?

Om du slår ihop det, är det kanske flera tim­mar av mai­lande fram och till­ba­ka, där dialo­gen lyder ungefär:

A: Kan vi ta ett möte?”

B: Ja, i näs­ta vecka.”

C: Det går bra för mig också.”

A: OK. Kan ni på tisdag?”

B: Bara på eftermiddagen.”

C: Då kan inte jag, men på ons­dag mor­gon kan jag.”

B: Då har jag ett annat möte.”

A: Hur ser näst-näs­ta vec­ka ut, då?”

Det hade inte var­it så tid­sö­dande om hela den här mailkon­ver­sa­tio­nen sked­de under lop­pet av en kvart, men om ni är några sty­ck­en, kan den lätt dra iväg till att utspelas över en hel dag eller mer (om än glest utspridd).

När ni är fler än två

Är ni bara två per­son­er som ska hit­ta en tid, är det mån­ga gånger lät­tast att bara lyf­ta luren och diskutera er fram till det förs­ta bäs­ta tillfäl­let, men är ni tre, fyra sty­ck­en eller fler, är det en utman­ing i sig att nå alla på tele­fon samtidigt.

Som tur är finns det en hand­full verk­tyg som gör just den här mötes­bokn­ing­sprocessen snabb och smidig för oss.

För visst har du mer angelägna arbet­suppgifter att använ­da din tid till än att leta tider i kalendern?

Gör så här

Här kom­mer några tips på verk­tyg som hjälper dig läg­ga min­dre tid på att boka möten, så du kan läg­ga mer tid på det väsentli­ga istället.

1. Automa­tisk mötestid­hittare i din kalenderapp

I alla de van­li­gaste kalen­der­pro­gram­men de fles­ta av oss använ­der finns det någon slags funk­tion som med automatik hit­tar förs­ta gemen­sam­ma ledi­ga tid för ett möte. I Out­look het­er funk­tio­nen Schemaläg­gn­ing” och i Kalen­der (MacOS) Till­gäng­li­ga mötestider”.

Det går i prin­cip till så att du först anger vil­ka delt­a­gare du önskar på mötet och hur långt mötet är, varpå funk­tio­nen letar upp förs­ta tid då ni alla är till­gäng­li­ga.

Det­ta förut­sät­ter att samtli­ga mötes­delt­a­gare använ­der sam­ma kalen­der­serv­er, d v s till­hör sam­ma organ­i­sa­tion. Om någon av mötes­delt­a­gar­na är kund, lever­an­tör eller annan extern part, sprick­er det. Men, det finns hjälp att få genom:

2. Hal­vau­toma­tisk mötestid­hittare på nätet

Det finns ock­så webbtjän­ster som möjlig­gör smidig mötes­bokn­ing, även då en delt­a­gare använ­der Google Cal­en­der, en Out­look, en arbe­tar i Mac-miljö och en före­drar pap­per­skalen­der.

En väldigt pop­ulär tjänst är Doo­dle, där funk­tio­nen Group Poll innebär att du i en kalen­der mark­er­ar vil­ka möjli­ga tider du skulle kun­na mötas:

Skärmdump från Doodle.com, över vyn där man väljer möjliga mötestider

Därefter mejlar du länken du får till de tänk­ta mötes­delt­a­gar­na, som i sin tur anger för var­je föres­la­gen tid om de kan, om de kan i nöd­fall eller om de inte kan:

Skärmdump från Doodle.com, över rutan där man skickar en länk till mötesdeltagarna

All­tefter­som mötes­delt­a­gar­na svarar ser du vil­ka tider som skulle kun­na fungera:

Skärmdump från Doodle.com, över sammanställningsvyn där man ser vilka tider som funkar

När alla svarat berät­tar Doo­dle vilken eller vil­ka tider som var populärast.

Förde­lar­na med Doodle

Det jag tyck­er om med Doo­dle är dels att det inte spelar någon roll vilken typ av kalen­der de oli­ka delt­a­gar­na använ­der, dels att jag slip­per väldigt mån­ga fram-och-till­ba­ka-mejl om mötestider som jag annars skulle fått. Istäl­let sköter Doo­dle insam­lin­gen av alla mötesti­dal­ter­na­tiv och bara berät­tar vilket som är bäst när alla svarat. Smidigt!

Doo­dle är gratis (med annonser)

Om du kan leva med att det är en mängd annonser på bokn­ingssi­dor­na är Doo­dle gratis. Vill du slip­pa annon­ser­na (och få fler funk­tion­er, dessu­tom), finns det ock­så flera möjli­ga prenu­mer­a­tionsnivåer.

En helt gratis lik­nande tjänst är Ral­l­ly. I den kan du dock bara väl­ja hela datum — inte speci­fi­ka timmar.

3. Ana­log mötestidhitt-metod.

En helt ana­log alter­na­tiv metod är att se till att boka näs­ta möte innan du avs­lu­tar dagens möte med sam­ma grupp. Har ni ändå kalen­drar­na framme, går synknin­gen” som en dans.

Min­dre sjå, mer tid till det väsentliga

Använ­der du någon av de här mötestid­hit­tar-funk­tion­er­na vin­ner du tid, helt enkelt. Du låter någon annan, d v s ett sys­tem, admin­istr­era det digra arbetet att synkro­nis­era kalendrar.

Inom ramen för ett upp­drag jag hade för ett tag sedan, skulle jag i decem­ber sam­mankalla tret­ton per­son­er från oli­ka delar av kon­cer­nen till en två-tim­mars-work­shop. Jag angav nam­nen i Out­looks schemaläg­gn­ing och snabbt som ögat kom förs­ta gemen­samt ledi­ga tid upp — i slutet av feb­ru­ari! Föreställ dig den mejl- och tele­fon­cirkus jag hade var­it hän­visad till för att kom­ma fram till sam­ma sak om inte schemaläg­gn­ings­funk­tio­nen fanns.

Hur gör du?

Vad är ditt favoritverk­tyg som hjälper dig effek­tivis­era möte­shanterin­gen? Skriv dina tankar i ett mejl till mig.

(Ett smart knep för att lätt hit­ta mötestid är ock­så att boka förut­se­bara möten långt i förväg.)

Laptop på ett bord vid ett fönster med utsikt över takåsar i Bristol

Förresten, om du vill ha fler tips om effektivitet genom god struktur på jobbet delar jag flitigt med mig av det.

Javisst, jag vill ha tips om personlig effektivitet!