God struktur kan förlänga livet | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

God struktur kan förlänga livet


Datum: 2017-06-20 19:40

Den van­li­gaste goda effek­ten av att ha för­bät­trat struk­turen som mina klien­ter näm­n­er är att de nu, med en för­fi­nad struk­tur, upplever att de har bät­tre kon­troll över sin arbetssi­t­u­a­tion och över hur arbets­da­gar­na blir.

Det gläder mig alltid att höra, för jag kän­ner själv igen det. En av de vik­ti­gaste orsak­er­na till att jag är så glad åt min struk­tur är att den låter mig slip­pa den gräs­li­ga upplevelsen att kän­na mig som offer för omständigheter­na. Istäl­let kan jag påver­ka hur det blir” och skulle det inte bli som jag velat, kan jag själv ta ans­var för det.

Väl­görande kon­troll vid krä­vande arbete
Dessu­tom vis­ar det sig nu att kon­trollen struk­turen ger kan för­län­ga livet. I en allde­les färsk studie har näm­li­gen forskar­na Erik Gon­za­lez-Mulé och Bethany Cock­burn fun­nit att för män­niskor som har liten kon­troll över sitt arbete har den som har ett krä­vande jobb 15,4% ökad död­srisk” jäm­fört med den som har ett icke krä­vande jobb.

Fascinerande nog pekar ock­så resul­tat­en på att den som upplever att den har stor kon­troll över sitt krä­vande jobb har 34% lägre död­srisk” jäm­fört med den som har ett icke krä­vande jobb. Känslan av kon­troll över arbetet, att ha koll”, tycks uppen­barli­gen spela stor roll — inte bara i stun­den utan ock­så för livet i stort.

Gör så här
Vill du med struk­turens hjälp öka din känsla av kon­troll i arbetet brukar dessa fyra åtgärder vara syn­nerli­gen effek­ti­va för dem jag hjälper — kanske ock­så för dig:

  • Töm huvudet” och gör en kar­ta eller över­sikt över allt stort du ans­varar för. Det kan vara ständi­ga ans­var­som­rå­den såväl som tillfäl­li­ga pro­jekt — behöver du arbe­ta med det över tid hör det hem­ma här. Med den­na över­sikt stäm­mer du lätt av att du kom­mer ihåg att arbe­ta med allt du ans­varar för.
  • Tydlig­gör vil­ka mål du har att upp­fyl­la den när­maste tiden och som där­för ska lig­ga till grund för din pri­or­i­ter­ing. Kan du lätt se vil­ka av dina uppgifter som bidrar till målen och som därmed är vik­ti­ga, behöver du inte bara pri­or­it­era efter bråd­s­ka. Du säger nej” och ja” med gott samvete till uppgifter du erb­juds göra — oavsett hur bråd­skande de är, för du vet vad som är viktigt.
  • Bestäm dig för hur du gör dig ostörd när du behöver fokusera. Skaf­fa ett par bra hör­lu­rar och hit­ta de ljud eller den musik som bäst avskär­mar bak­grundssorl när du ska få jobb gjort. Kom överens med kol­le­gor­na hur ni snabbt, lätt och gär­na ordlöst sig­naler­ar att ni vill arbe­ta ostört när ni vill det. Tänk ut ett ställe dit du drar dig undan när du verk­li­gen vill arbe­ta utan dis­trak­tion­er av alla de slag för en stund. Då är det du som bestäm­mer hur du har det istäl­let för att det får bli som det blir.
  • Ha få, helst ett, ställen där du ser allt vad du har att göra i form av kor­ta uppgifter (ringa, skri­va, maila et c). När du tit­tar där och ser att där inte finns någonting annat du borde


göra än det du just nu har för han­den, kän­ner du lättare att du har ryggen fri, för du har koll”.

Ett slag för det goda livet
Om du för­fi­nar din struk­tur så att du får ett uns mer kon­troll över din arbetssi­t­u­a­tion, påverkar det ditt väl­befinnande pos­i­tivt och, om vi ska dra en något drastisk slut­sats av forsknin­gen jag näm­nde nyss, dina chanser till ett långt liv ökar.

Det­ta är sto­ra frå­gor och jag drar mig för att slå fast några san­ningar, men låt oss åtmin­stone kon­stat­era att den bät­tre kon­trollen knap­past skadar oss utan istäl­let gör oss gott?

Hur gör du?
Vad har du gjort för förän­dring som gjorde att du fick bät­tre koll” än tidi­gare? Dela med dig av ditt bäs­ta tips i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.