Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

God struktur kan förlänga livet


Datum: 2017-06-20 19:40

Den van­li­gaste goda effek­ten av att ha för­bät­trat struk­turen som mina klien­ter näm­n­er är att de nu, med en för­fi­nad struk­tur, upplever att de har bät­tre kon­troll över sin arbetssi­t­u­a­tion och över hur arbets­da­gar­na blir.

Det gläder mig alltid att höra, för jag kän­ner själv igen det. En av de vik­ti­gaste orsak­er­na till att jag är så glad åt min struk­tur är att den låter mig slip­pa den gräs­li­ga upplevelsen att kän­na mig som offer för omständigheter­na. Istäl­let kan jag påver­ka hur det blir” och skulle det inte bli som jag velat, kan jag själv ta ans­var för det.

Väl­görande kon­troll vid krä­vande arbete
Dessu­tom vis­ar det sig nu att kon­trollen struk­turen ger kan för­län­ga livet. I en allde­les färsk studie har näm­li­gen forskar­na Erik Gon­za­lez-Mulé och Bethany Cock­burn fun­nit att för män­niskor som har liten kon­troll över sitt arbete har den som har ett krä­vande jobb 15,4% ökad död­srisk” jäm­fört med den som har ett icke krä­vande jobb.

Fascinerande nog pekar ock­så resul­tat­en på att den som upplever att den har stor kon­troll över sitt krä­vande jobb har 34% lägre död­srisk” jäm­fört med den som har ett icke krä­vande jobb. Känslan av kon­troll över arbetet, att ha koll”, tycks uppen­barli­gen spela stor roll — inte bara i stun­den utan ock­så för livet i stort.

Gör så här
Vill du med struk­turens hjälp öka din känsla av kon­troll i arbetet brukar dessa fyra åtgärder vara syn­nerli­gen effek­ti­va för dem jag hjälper — kanske ock­så för dig:

  • Töm huvudet” och gör en kar­ta eller över­sikt över allt stort du ans­varar för. Det kan vara ständi­ga ans­var­som­rå­den såväl som tillfäl­li­ga pro­jekt — behöver du arbe­ta med det över tid hör det hem­ma här. Med den­na över­sikt stäm­mer du lätt av att du kom­mer ihåg att arbe­ta med allt du ans­varar för.
  • Tydlig­gör vil­ka mål du har att upp­fyl­la den när­maste tiden och som där­för ska lig­ga till grund för din pri­or­i­ter­ing. Kan du lätt se vil­ka av dina uppgifter som bidrar till målen och som därmed är vik­ti­ga, behöver du inte bara pri­or­it­era efter bråd­s­ka. Du säger nej” och ja” med gott samvete till uppgifter du erb­juds göra — oavsett hur bråd­skande de är, för du vet vad som är viktigt.
  • Bestäm dig för hur du gör dig ostörd när du behöver fokusera. Skaf­fa ett par bra hör­lu­rar och hit­ta de ljud eller den musik som bäst avskär­mar bak­grundssorl när du ska få jobb gjort. Kom överens med kol­le­gor­na hur ni snabbt, lätt och gär­na ordlöst sig­naler­ar att ni vill arbe­ta ostört när ni vill det. Tänk ut ett ställe dit du drar dig undan när du verk­li­gen vill arbe­ta utan dis­trak­tion­er av alla de slag för en stund. Då är det du som bestäm­mer hur du har det istäl­let för att det får bli som det blir.
  • Ha få, helst ett, ställen där du ser allt vad du har att göra i form av kor­ta uppgifter (ringa, skri­va, maila et c). När du tit­tar där och ser att där inte finns någonting annat du borde


göra än det du just nu har för han­den, kän­ner du lättare att du har ryggen fri, för du har koll”.

Ett slag för det goda livet
Om du för­fi­nar din struk­tur så att du får ett uns mer kon­troll över din arbetssi­t­u­a­tion, påverkar det ditt väl­befinnande pos­i­tivt och, om vi ska dra en något drastisk slut­sats av forsknin­gen jag näm­nde nyss, dina chanser till ett långt liv ökar.

Det­ta är sto­ra frå­gor och jag drar mig för att slå fast några san­ningar, men låt oss åtmin­stone kon­stat­era att den bät­tre kon­trollen knap­past skadar oss utan istäl­let gör oss gott?

Hur gör du?
Vad har du gjort för förän­dring som gjorde att du fick bät­tre koll” än tidi­gare? Dela med dig av ditt bäs­ta tips i en kommentar.