Spara så länge utan att det blir för evigt | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Spara så länge utan att det blir för evigt


Datum: 2017-06-20 19:42

När jag för ett tag sedan lät ett av dessa blog­gin­lägg hand­la om att ren­sa bland fil­er där vi är när vi ändå är där och bad om läsares tips om hur de gör för att hål­la nere antalet dig­i­ta­la doku­ment, var det flera som hörde av sig. En av dem var Jonas, som belyste det van­li­ga fenomenet att vi tror oss veta att ett doku­ment eller ett mejl är inak­tuellt och kan slän­gas, men vi är inte helt säkra, så vi låter det lig­ga kvar ändå. Så länge.

Kvar, men endast för en tid
Visst vore det fint om vi kunde göra oss av med något med lät­thet och ändå ha det kvar för säk­er­hets skull — men bara för ett tag? Då skulle vi för­mod­li­gen göra oss av med mer, efter­som vi har möj­lighet att ångra oss under en tid. Sam­tidigt blir vi fak­tiskt av med sådant som inte län­gre är aktuellt. Det vi annars sparar så länge” blir som bekant lätt kvar i en evighet.

Lätt slängt när det är dags
Jonas berät­tade att om han har ett doku­ment eller ett mejl som har ett tydligt bäst-före-datum, flag­gar han det för att kas­tas först efter det­ta datum. Rent konkret har han en Sparas ett tag”-mapp i mejl­box­en, med tolv under­map­par som rep­re­sen­ter­ar årets månad­er. Mejlet som han vill ha kvar till mars månad läg­ger han i mars-map­pen. När det blir mars, slänger han hela map­pen — i trygg förviss­ning om att han för länge sedan nog­grant bedömt att det som lig­ger i den nu är inak­tuellt och att betrak­ta som skräp. Mejlet är i prin­cip slängt under månader­na fram till mars, men han kan lätt leta fram det om han ändå skulle behö­va det.

Visst är det ett utmärkt sätt att äta kakan och ändå behål­la den — för ett tag?

Gör så här
Kän­ner igen dig i att du då och då tvekar på om du kan slän­ga något som för­mod­li­gen är skräp, men som du kanske ändå skulle behö­va? Hit­ta då på ditt eget sätt att inter­imspara doku­ment och mejl.

Kanske gör du som Jonas och ska­par månadsmap­par i mejl­box­en eller bland dina andra doku­ment. Alter­na­tivt använ­der du flag­gor, kat­e­gori­er, etiket­ter eller något annat sätt att ange när något med gott samvete kan slängas.

För mig är det­ta en utmärkt sak att använ­da tag-funk­tio­nen i mitt fil­sys­tem (OS X) till. Jag har nu 12 oli­ka månadstag:ar som jag väl­jer mel­lan när jag vill ange att en viss fil kan slän­gas efter ett tag. Den förs­ta månda­gen var­je månad pre­sen­ter­ar det förnäm­li­ga fil­fixarpro­gram­met Hazel för mig de fil­er och doku­ment som kan slän­gas den här månaden. Jag ser fram emot att bli av med mas­sor av sådant som bara legat kvar i onödan.

Lätt ren­sat ock­så efter ett tag
Om du ska­par din egen vari­ant på den här sortens inter­imsparande, kom­mer mejl- och doku­ment­mängdtil­lväx­ten inte att bli så stor som tidi­gare. Du kom­mer lätt att få undan sådant som är inak­tuellt, även om det inte var det först. Så länge” har med ens en deadline.

Hur gör du?
Vad har du för knep för att slän­ga sådant som är inak­tuellt, fastän du behöver ha det kvar för ett tag? Dela gär­na med dig i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.