Också ett hyfsat mål är rätt i början | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Också ett hyfsat mål är rätt i början


Datum: 2017-06-20 19:38

Det vi kallar mål är verk­li­gen mång­sidi­ga verk­tyg vi alla har nyt­ta av. För­resten, en del av oss kallar dessa verk­tyg för annat än mål. De säger indika­tor­er”, nyck­eltal”, OKR:er”, mått” och annat, men likväl menar de i stort sett det jag tänker på här.

Ett beslut med sto­ra konsekvenser
Att sät­ta mål är att bestäm­ma sig — för vad som ska vara vik­tigt av allt vi skulle kun­na göra och för hur vi ska veta om vi lyck­ats med det vi före­tag­it oss. Målen hjälper oss där­för med:

  • att väl­ja och väl­ja bort uppgifter när vi har myck­et att göra

  • att upplysa oss om att vi gjort nog och att vi kan kän­na oss nöj­da med vår insats

Rik­t­nin­gen oviss på okänd mark
Men vad målen ska hand­la om och vad vi ska mäta är inte alltid så lätt att veta — särskilt inte när vi gör sådant vi inte gjort tidi­gare, när vi bry­ter ny mark, när vi byg­ger upp något i ett nytt arbetsområde.

Dessu­tom, i dessa dagar då så oer­hört stor del av mån­gas arbete sker i ett sys­tem av något slag, går det att få sta­tis­tik på så väldigt mån­ga sak­er. Om de möjli­ga rap­porter­na är så mån­ga (och så snit­si­ga), vilken ska vi föl­ja och dra slut­satser från?

Någon­stans är bät­tre än lite varstans
När vi tvekar och inte vet vad som är rätt, är det för en del av oss lätt att ta det sedan”, att vän­ta lite innan vi bestäm­mer oss, för kanske vet vi bät­tre län­gre fram. Det är ett mis­stag, för utan mål tycks allt vik­tigt (så vi inte kan väl­ja bort utan får för myck­et att göra) och aldrig vet vi om vi gjort nog (så den som är ambitiös job­bar utan hejd och kän­ner sig aldrig nöjd).

Välj istäl­let något, även om du inte är säk­er på att det är det rät­ta. Råkar du ha bestämt dig för fel mål, kom­mer det snart att märkas och då kan du bestäm­ma om och väl­ja det mål som nu, när du är mer erfaren, tycks vara det rät­ta. Till dess får du åtmin­stone övat på att använ­da målen prak­tiskt i din vardag — när du pri­or­it­er­ar och när du sök­er dig fram i det nya arbet­som­råde du håller på att utforska.

Gör så här
Idag;

  1. Rannsa­ka dina mål. Är de de rät­ta för din roll? Ringar de in de nyck­elfak­tor­er som är det vik­ti­ga i ditt arbete? Eller, är de bara något du föl­jer upp, fyller i och rap­porter­ar in för att du eller någon annan en gång bestämt det?

  2. Om du inte har några mål eller om målen inte är de rät­ta, sätt något eller några nya som mer på prick­en pekar ut vad du ser att du behöver åstad­kom­ma det när­maste. Får du inte göra dig av med de mål du har nu (och som du inte tyck­er är de rät­ta), låt de nya målen vara komplement.

  3. For­mulera målen så speci­fikt att du har nyt­ta av dem (här är ett verk­tyg som hjälper dig i det).

  4. Följ upp de nya målen den när­maste tiden och dra slut­satser av hur utfal­l­et utveck­lar sig. Så fort du märk­er att du bara föl­jer upp för sak­ens skull och egentli­gen inte använ­der det du sam­manställt, rannsa­ka målen på nytt, för troli­gen har du bliv­it ett uns klokare än senast.

Mer stuns i steget
Om du gör slag i sak­en och sät­ter ett mål även om du inte är säk­er på att det är det rät­ta, får du fart och kan kon­cen­tr­era dig på genom­föran­det. Du kan betrak­ta det som ett försök du går hel­hjär­tat in i för att se vad resul­tatet blir istäl­let för att tve­ka på tröskeln. Du vin­ner fort­are erfaren­het, vilket hjälper dig att sät­ta bät­tre mål framöver.

Hur gör du?
Hur gör du för att avgöra om ett mål är det rät­ta? Vad är det för dig som skvall­rar om att det du satt inte är det bäs­ta? Dela gär­na med dig i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.