Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Också ett hyfsat mål är rätt i början


Datum: 2017-06-20 19:38

Det vi kallar mål är verk­li­gen mång­sidi­ga verk­tyg vi alla har nyt­ta av. För­resten, en del av oss kallar dessa verk­tyg för annat än mål. De säger indika­tor­er”, nyck­eltal”, OKR:er”, mått” och annat, men likväl menar de i stort sett det jag tänker på här.

Ett beslut med sto­ra konsekvenser
Att sät­ta mål är att bestäm­ma sig — för vad som ska vara vik­tigt av allt vi skulle kun­na göra och för hur vi ska veta om vi lyck­ats med det vi före­tag­it oss. Målen hjälper oss där­för med:

  • att väl­ja och väl­ja bort uppgifter när vi har myck­et att göra

  • att upplysa oss om att vi gjort nog och att vi kan kän­na oss nöj­da med vår insats

Rik­t­nin­gen oviss på okänd mark
Men vad målen ska hand­la om och vad vi ska mäta är inte alltid så lätt att veta — särskilt inte när vi gör sådant vi inte gjort tidi­gare, när vi bry­ter ny mark, när vi byg­ger upp något i ett nytt arbetsområde.

Dessu­tom, i dessa dagar då så oer­hört stor del av mån­gas arbete sker i ett sys­tem av något slag, går det att få sta­tis­tik på så väldigt mån­ga sak­er. Om de möjli­ga rap­porter­na är så mån­ga (och så snit­si­ga), vilken ska vi föl­ja och dra slut­satser från?

Någon­stans är bät­tre än lite varstans
När vi tvekar och inte vet vad som är rätt, är det för en del av oss lätt att ta det sedan”, att vän­ta lite innan vi bestäm­mer oss, för kanske vet vi bät­tre län­gre fram. Det är ett mis­stag, för utan mål tycks allt vik­tigt (så vi inte kan väl­ja bort utan får för myck­et att göra) och aldrig vet vi om vi gjort nog (så den som är ambitiös job­bar utan hejd och kän­ner sig aldrig nöjd).

Välj istäl­let något, även om du inte är säk­er på att det är det rät­ta. Råkar du ha bestämt dig för fel mål, kom­mer det snart att märkas och då kan du bestäm­ma om och väl­ja det mål som nu, när du är mer erfaren, tycks vara det rät­ta. Till dess får du åtmin­stone övat på att använ­da målen prak­tiskt i din vardag — när du pri­or­it­er­ar och när du sök­er dig fram i det nya arbet­som­råde du håller på att utforska.

Gör så här
Idag;

  1. Rannsa­ka dina mål. Är de de rät­ta för din roll? Ringar de in de nyck­elfak­tor­er som är det vik­ti­ga i ditt arbete? Eller, är de bara något du föl­jer upp, fyller i och rap­porter­ar in för att du eller någon annan en gång bestämt det?

  2. Om du inte har några mål eller om målen inte är de rät­ta, sätt något eller några nya som mer på prick­en pekar ut vad du ser att du behöver åstad­kom­ma det när­maste. Får du inte göra dig av med de mål du har nu (och som du inte tyck­er är de rät­ta), låt de nya målen vara komplement.

  3. For­mulera målen så speci­fikt att du har nyt­ta av dem (här är ett verk­tyg som hjälper dig i det).

  4. Följ upp de nya målen den när­maste tiden och dra slut­satser av hur utfal­l­et utveck­lar sig. Så fort du märk­er att du bara föl­jer upp för sak­ens skull och egentli­gen inte använ­der det du sam­manställt, rannsa­ka målen på nytt, för troli­gen har du bliv­it ett uns klokare än senast.

Mer stuns i steget
Om du gör slag i sak­en och sät­ter ett mål även om du inte är säk­er på att det är det rät­ta, får du fart och kan kon­cen­tr­era dig på genom­föran­det. Du kan betrak­ta det som ett försök du går hel­hjär­tat in i för att se vad resul­tatet blir istäl­let för att tve­ka på tröskeln. Du vin­ner fort­are erfaren­het, vilket hjälper dig att sät­ta bät­tre mål framöver.

Hur gör du?
Hur gör du för att avgöra om ett mål är det rät­ta? Vad är det för dig som skvall­rar om att det du satt inte är det bäs­ta? Dela gär­na med dig i en kommentar.