Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 maj

Fyra grepp för en ledigare ledighet


Datum: 2024-05-23 08:22
En liten röd och vit fyr står på en stenig ö omgiven av lugnt blått vatten under en klar himmel.

Vi går med storm­steg mot en ny semes­ter­pe­ri­od. Kanske känns den ännu avlägsen, men tro mig, den när­mar sig snabbt. Nog ska det bli skönt att ta ett avbrott från job­bet och fokusera på helt andra sak­er, men oavsett hur länge vi kom­mer att vara ledi­ga, finns det en risk att vårt arbet­stem­po accel­ererar fram till sista arbets­da­gen och … vips, studsar vi in i semes­tern smått omtum­lade som gjorde vi en Cos­mo Kramer­sk entré i Sein­feld.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Lugnare land­ning

Visst vill vi hellre åstad­kom­ma en mjuk land­ning in i som­maren och en avkop­p­lande ledighet följd av en behaglig återkomst till job­bet därefter? Den senaste veck­an har jag inter­vju­ats av två av våra tre störs­ta mor­gon­tid­ningar och en medlem­stid­ning om hur vi kan ta struk­turen till hjälp för att få just det­ta, så låt mig idag lyf­ta fram en hand­full sak­er vi redan nu kan göra för att de när­maste månader­na ska bli lugnare och mer njutbara.

Gör så här

 • Sål­la bort ur lis­tan — Om din få klart före semestern”-lista är län­gre än du trivs med, var gen­erös mot dig själv genom att sål­la bort så myck­et som möjligt:
  1. Vad behöver inte göras alls, när allt kom­mer omkring, även om du en gång tänkt att du bor­de få det gjort? Ta bort de uppgifter­na helt ur listan.
  2. Vad kan du med gott samvete skju­ta upp till när du är till­ba­ka igen? Sätt nya, senare för­fal­lo­da­tum på dessa uppgifter.
  3. Vad kan du redan nu be någon annan om hjälp med? For­mulera det förs­ta steget på att delegera var och en av de här uppgifter­na, om det inte helt enkelt sker i en handvändning.

  De åter­stående uppgifter­na, som verk­li­gen behöver bli klara, blockar du lämpli­gen tid i kalen­dern för att göra de dagar som är kvar till ledigheten (i möjli­gaste mån). Och, boka in så lite annat som möjligt den sista arbetsveckan.
 • Före­bygg ledighet­savbrott — Fun­dera nu på vil­ka frå­gor kol­le­gor, kun­der, lever­an­tör­er eller andra som brukar vara beroende av dig skulle kun­na behö­va svar på när du är ledig. Hur vore det att rätt och slätt frå­ga dem om de själ­va kan förut­spå vad som kan dyka upp redan nu? Skic­ka dem den infor­ma­tion du kom­mer på innan du går på ledighet, skriv ihop en enkel vari­ant av en FAQ (för­mod­li­gen kallad PAQ, för Prob­a­bly Asked Ques­tions”) eller ge dem länkar­na till doku­menten de kan kom­ma att behöva.
 • Var tydlig i från­varos­varen — Om ditt arbete kräver det, bestäm dig för vilket sätt att kon­tak­ta dig du vill ska använ­das i aku­ta fall och hän­visa till det i out-of-office-med­de­landet för din epost, i ditt mobilsvar och eventuel­la andra kanaler där du kan sät­ta ett från­varomed­de­lande. Kanske väl­jer du SMS, så att du lugnt kan vila i att det inte är något akut mail du bor­de hantera — så länge du inte fått ett SMS? Nämn i ditt out-of-office-med­de­lande om du över­hu­vud­taget kom­mer att svara på mailen du fått under ledigheten när du är till­ba­ka. Det är värde­fullt för avsän­daren att veta, efter­som upp­fat­tnin­gen att man lugnt kan radera alla mail man fått under semes­tern för att folk får maila igen” hörs allt mer från allt fler.
 • Slu­ta mitt i menin­gen — Om du trots allt inte hin­ner klart med någon uppgift och det inte gör något att du tar upp trå­den när du är till­ba­ka, gör som Ernest Hem­ing­way lär ha gjort — slu­ta mitt i språnget. Innan du släp­per uppgiften, notera vid/​i uppgiften i lis­tan vad det sista var som du gjorde och vad som är det uppen­bara näs­ta steget att bör­ja med när du är åter till­ba­ka, så att tröskeln att kom­ma igång sedan är så låg som möjligt.

Du ska allt tro det blir sommar

Varken en enda svala eller ett enda struk­tur­tips gör en som­mar, men om du gör något av det­ta jag näm­nt blir den när­maste tiden åtmin­stone ett snäpp mer dräg­lig. Du får ett min­dre stres­sigt avs­lut, färre avbrott under ledigheten och en mer lättstar­tad ny säsong när du är till­ba­ka. Nog är det värt ett försök, väl?

Hur gör du?

Tar du till något helt annat struk­turknep för att få en så behaglig ledighet som möjligt? Dela dina bäs­ta tips med mig!

(Har du tänkt på att du ock­så kan delegera till ditt lugnare som­mar­jag?)


Vill du ha mer? Det får du.

En leende blond kvinna i trettioårsåldern tittar på sin telefon i en solig trädgård.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!