Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 maj

Delegera till ditt lugnare sommarjag


Datum: 2016-05-30 11:08

Märk­er du hur det accel­ererar nu? Tiden fram till mid­som­mar krym­per ihop alltmer.

En kund jag talade med häromda­gen uttryck­te det som att dagar­na kvar till semes­tern känns allt­för få”. Mån­ga av oss är nu i vårens all­ra mest inten­si­va peri­od, då myck­et ska bli klart innan vi går på sommarledighet.

Få är ledi­ga hela som­maren, men för mån­ga har ändå som­mar­må­nader­na ett lugnare tem­po. Job­bar vi, är kun­den ledig. Alltid är det någon i pro­jek­tet som är på semes­ter. Först i andra hal­van av augusti drar det igång på all­var igen.

Dri­ver du skärgård­skrog eller arbe­tar i någon annan sorts som­marsä­songsin­ten­siv verk­samhet kom­mer det lugnare tem­pot snarare län­gre fram i höst.

Gle­sa ur listan
Jag gis­sar att du har en täm­li­gen diger att göra-lista just nu. Säk­ert skulle det vara skönt att gle­sa ur den och bli av med en del uppgifter. Gör då det.

Du vet att det blir lugnare om ett par månad­er, när ni bara är hälften så mån­ga på kon­toret. Skjut där­för upp sådant som inte prompt måste vara klart innan mid­som­mar till ett tag efter.

Du vin­ner fokus
Då får du arbe­ta mer ostört med dessa vik­ti­ga, ej bråd­skande sak­er, efter­som färre är i tjänst och behöver din hjälp. Du slip­per onödigt dåligt samvete för uppgifter du inte hin­ner i den­na inten­si­va tid, efter­som du planer­ar dem till län­gre fram, då förut­sät­tningar­na är gynnsammare.

Gör så här

  1. Tit­ta igenom hela din att göra-lista och mark­era de uppgifter som du med fördel istäl­let gör under den kom­mande lugna peri­o­den. Det kan vara uppgifter av två oli­ka slag:
    • uppgifter du behöver lugn och ro för att lät­tast göra
    • uppgifter som skulle vara oer­hört skö­na att ha gjort när det drar igång i höst

  2. Kat­e­goris­era dessa uppgifter på ett sätt så du lätt hit­tar dem sedan. Förslagsvis kat­e­goris­er­ar eller tag:ar du dem med t ex Som­margöra”. Har du din att göra-lista på pap­per — avdela ett blad längst bak i block­et, där du lis­tar som­margöra-uppgifter­na, så är de lättillgängliga.

  3. Boka nu in ett halv­timmes­möte med dig själv i din kalen­der på den dag då den lugna peri­o­den troli­gen bör­jar och benämn det i stil med Plan­era som­margörat”. Då tar du allt­så fram alla som­margöra-uppgifter­na och pyt­sar ut dem i lagom omfat­tning under stilt­jet. Om du vill vara säk­er på att du har tid till dem, läg­ger du in några tim­mars möte med dig själv under var­je vec­ka. Känns det över­flödigt, sät­ter du några lämpli­ga dead­lines (om det är vik­tigt för dig att de är klara innan hösten).

Lättare bör­da att bära
Om du nu skjuter fram uppgifter till de lugnare som­mar­veck­o­r­na, kan du med större entu­si­asm fokusera på de uppgifter som har högs­ta pri­or­itet just nu, efter­som du inte behöver kän­na dig tyn­gd av sådant du inte hin­ner (och som egentli­gen inte är så bråd­skande). Du för­läg­ger arbetet på uppgifter­na till en tid­punkt då det kom­mer att vara lättare och gå fort­are för dig att göra dem, vilket i sig är en sorts effektivisering.

Hur gör du?
Hur gör du för att nyt­t­ja de lugnare som­mar­må­nader­na på ett smart och effek­tivt sätt? Läm­na en kom­men­tar och berätta.