Delegera till ditt lugnare sommarjag | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 maj

Delegera till ditt lugnare sommarjag


Datum: 2016-05-30 11:08

Märk­er du hur det accel­ererar nu? Tiden fram till mid­som­mar krym­per ihop alltmer.

En kund jag talade med häromda­gen uttryck­te det som att dagar­na kvar till semes­tern känns allt­för få”. Mån­ga av oss är nu i vårens all­ra mest inten­si­va peri­od, då myck­et ska bli klart innan vi går på sommarledighet.

Få är ledi­ga hela som­maren, men för mån­ga har ändå som­mar­må­nader­na ett lugnare tem­po. Job­bar vi, är kun­den ledig. Alltid är det någon i pro­jek­tet som är på semes­ter. Först i andra hal­van av augusti drar det igång på all­var igen.

Dri­ver du skärgård­skrog eller arbe­tar i någon annan sorts som­marsä­songsin­ten­siv verk­samhet kom­mer det lugnare tem­pot snarare län­gre fram i höst.

Gle­sa ur listan
Jag gis­sar att du har en täm­li­gen diger att göra-lista just nu. Säk­ert skulle det vara skönt att gle­sa ur den och bli av med en del uppgifter. Gör då det.

Du vet att det blir lugnare om ett par månad­er, när ni bara är hälften så mån­ga på kon­toret. Skjut där­för upp sådant som inte prompt måste vara klart innan mid­som­mar till ett tag efter.

Du vin­ner fokus
Då får du arbe­ta mer ostört med dessa vik­ti­ga, ej bråd­skande sak­er, efter­som färre är i tjänst och behöver din hjälp. Du slip­per onödigt dåligt samvete för uppgifter du inte hin­ner i den­na inten­si­va tid, efter­som du planer­ar dem till län­gre fram, då förut­sät­tningar­na är gynnsammare.

Gör så här

  1. Tit­ta igenom hela din att göra-lista och mark­era de uppgifter som du med fördel istäl­let gör under den kom­mande lugna peri­o­den. Det kan vara uppgifter av två oli­ka slag:
    • uppgifter du behöver lugn och ro för att lät­tast göra
    • uppgifter som skulle vara oer­hört skö­na att ha gjort när det drar igång i höst

  2. Kat­e­goris­era dessa uppgifter på ett sätt så du lätt hit­tar dem sedan. Förslagsvis kat­e­goris­er­ar eller tag:ar du dem med t ex Som­margöra”. Har du din att göra-lista på pap­per — avdela ett blad längst bak i block­et, där du lis­tar som­margöra-uppgifter­na, så är de lättillgängliga.

  3. Boka nu in ett halv­timmes­möte med dig själv i din kalen­der på den dag då den lugna peri­o­den troli­gen bör­jar och benämn det i stil med Plan­era som­margörat”. Då tar du allt­så fram alla som­margöra-uppgifter­na och pyt­sar ut dem i lagom omfat­tning under stilt­jet. Om du vill vara säk­er på att du har tid till dem, läg­ger du in några tim­mars möte med dig själv under var­je vec­ka. Känns det över­flödigt, sät­ter du några lämpli­ga dead­lines (om det är vik­tigt för dig att de är klara innan hösten).

Lättare bör­da att bära
Om du nu skjuter fram uppgifter till de lugnare som­mar­veck­o­r­na, kan du med större entu­si­asm fokusera på de uppgifter som har högs­ta pri­or­itet just nu, efter­som du inte behöver kän­na dig tyn­gd av sådant du inte hin­ner (och som egentli­gen inte är så bråd­skande). Du för­läg­ger arbetet på uppgifter­na till en tid­punkt då det kom­mer att vara lättare och gå fort­are för dig att göra dem, vilket i sig är en sorts effektivisering.

Hur gör du?
Hur gör du för att nyt­t­ja de lugnare som­mar­må­nader­na på ett smart och effek­tivt sätt? Läm­na en kom­men­tar och berätta. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.