Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 juni

Frågor i buntar gör dig effektivare


Datum: 2024-06-03 10:00
En färgglad bukett tulpaner inslagen i brunt papper.

En fördel med att ha kol­le­gor är att man kan få hjälp och guid­ning när man ska göra något som man inte kan. Och, visst är det som kol­le­ga ock­så en fröjd och en för­mån att få dela med sig av sina kunskaper?

Men, hjälper vi mån­ga myck­et och ofta får vi svårt att fokusera på våra egna uppgifter. En del beskriv­er för mig hur de bara får kor­ta stun­der av kon­cen­tra­tion mel­lan ideli­ga har du en sekund?”-frågor och inplan­er­ade möten. Kanske skjuts rent av de egna uppgifter­na till slutet på dagen, när vi är som tröttast?

Sam­tidigt vill vi såk­lart hjäl­pa till — och vi vill bli hjälp­ta. Hur ska vi göra för att det ska bli så bra som möjligt för både den som behöver hjälp och den som ska hjälpa?


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Bun­tar eller tys­ta timmar?

Tysk-schweiziska forskar­laget Käs­er, Fis­chbach­er, König och Klein­mann genom­förde för inte så länge sedan en studie där de under­sök­te hur såväl hjäl­parens som den hjälp­be­hö­van­des effek­tivitet påverkades vid oli­ka sätt att struk­tur­era hjälpfrå­gan­det. Vari­anter­na var:

a) du frå­gar fritt, när som helst, hur myck­et som helst

b) du frå­gar fritt, utom under avsat­ta tys­ta tim­mar” då vi inte frå­gar varan­dra, utan var och en fokuser­ar på sitt

c) du frå­gar fritt, men sam­lar ihop några sty­ck­en frå­gor i en bunt innan du frågar

Forskar­na fann att vari­ant c), att bun­ta ihop flera frå­gor innan du frå­gar, var den som mest gyn­nade bägge parters effek­tivitet — mer än när de som i vari­ant b) hade avsatt tys­ta tim­mar då de med säk­er­het skulle kun­na kon­cen­tr­era sig.

Föga förvå­nande var vari­ant a), det totalt fria frå­gan­det, det säm­s­ta alter­na­tivet för parter­nas sam­man­lag­da effektivitet.

Vill du tit­ta när­mare på stu­di­en och ta reda på vad som lig­ger bakom resul­tat­en, het­er den Help­ing as Mun­dane Knowl­edge Shar­ing: Do Bun­dled Help Request and Qui­et Time Increase Per­for­mance?”.

Gör så här

Vill du ta fas­ta på vad som kom fram i den tysk-schweiziska stu­di­en, gör så här:

  1. På näs­ta möte med dina kol­le­gor; föres­lå att ni under en tid, till exem­pel ett par veck­or, tes­tar att så långt det är möjligt sam­la ihop flera frå­gor i en bunt innan ni ber varan­dra om hjälp. Ref­er­era till stu­di­en om du vill ha evi­dens att luta dig mot.
  2. Efter test­pe­ri­o­den, utvärdera och se hur ni upplevt det. Var det­ta något som pas­sade er? Eller, kan ni justera just er metod ett snäpp till det bättre?

Mer effek­ti­va tillsammans

Om du och dina kol­le­gor bun­tar ihop frå­gor innan ni ber varan­dra om hjälp, kom­mer ni att till­sam­mans bli mer effek­ti­va än om ni frå­gar helt fritt hur ofta som helst — att döma av vad näm­n­da forskare kom fram till.

Att bun­ta ihop frå­gor sänk­te näm­li­gen inte frågestäl­larens effek­tivitet näm­n­värt, och att få frå­gor i bunt ökade hjäl­parens effek­tivitet drama­tiskt. Ömsom är vi den ene, ömsom den andre. Till­sam­mans blir ni avsevärt mer effektiva!

Hur gör du?

Hur har ni gjort hos er? Har ni kom­mit överens om något särskilt när det gäller att be varan­dra om hjälp? Det är mån­ga som käm­par med just det­ta. Dela gär­na med dig av dina tips till mig.

(Kän­ner du till hur du kan ge rappt svar på knepig frå­ga?)


Det finns mer där detta kom ifrån!

En affärsman som står på en perrong och tittar på sin telefon.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!