Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 nov.

Ge rappt svar på knepig fråga


Datum: 2014-11-17 09:51

Visst hän­der det att vi i vårt dagli­ga värv av ming­lande, säl­jande, mötande & job­bande får frå­gor som slår undan benen på oss? Åtmin­stone hän­der det ibland mig.

Jag sit­ter i ett möte. Kanske håller jag på att läg­ga ut tex­ten om mina tjän­sters förträf­flighet och jag tänker att det går ju bra det här”.

Pré­cis då frå­gar den tilltänk­ta kun­den det där som gör mig helt ställd. Jag blir tyst, kip­par efter andan och has­plar ur mig något om vilket jag sedan kom­mer att tän­ka hur kunde jag säga så?”.

Genom åren har jag haft ett icke för­sum­bart antal möten och var­je vec­ka träf­far jag rätt så mån­ga män­niskor i skil­da sam­man­hang. Tro det eller ej, men det har hänt att jag bliv­it ställd om igen av en frå­ga jag fått tidi­gare. Vid när­mare efter­tanke finns det en hand­full frå­gor jag då och då har haft svårt att svara något dis­tinkt på.

De har till exem­pel varit:

 • Lever du verk­li­gen som du lär?
 • Vad har du för drömkund?
 • Ska du inte cer­ti­fiera struk­tör­er och expandera din verk­samhet så att andra kan arbe­ta för dig?
 • Kan vi samar­be­ta på något sätt?
 • Vad förvän­tar du dig för effek­ter hos oss av ditt uppdrag?
 • Vad är vårt pris, då?
 • Kan du göra något på priset?
 • Låt oss ta en pre­sen­ta­tion­srun­da efter­som inte alla kän­ner varan­dra. Har du lust att bör­ja, David?

(Idag är jag säk­er på svaren på dessa frå­gor. Är du nyfiken på vad jag svarar, maila mig!)

Du ser, de är rätt så förut­säg­bara. Det bety­der att vi har goda möj­ligheter att slip­pa tve­ka näs­ta gång vi ställs dem, om vi bara har litet framförhållning.

Tän­ka innan man talar
Låt oss redan i förväg for­mulera det vi önskar svara och sedan se till att det­ta svar är lät­till­gäng­ligt för oss, närhelst vi får frågan.

Då kan vi istäl­let ge ett väl­bal­anser­at svar som är tydligt och som vi är bekvä­ma med att ha gett — även efteråt på väg hem, när vi tänker till­ba­ka på mötet.

Gör så här

 1. Tänk igenom vil­ka frå­gor du får i varda­gen som var­je gång får dig lite ur bal­ans. Vad för frå­ga blir du en smu­la ställd utav?

 2. Skriv ner dem på en lapp eller i ett dig­i­talt doku­ment (i Word eller annat skrivprogram).

 3. För var­je frå­ga, for­mulera vad du skulle öns­ka att du sva­rade, om du fick all betän­ketid i världen. Se där, det var en smu­la rap­pare och snit­si­gare svar, väl?

 4. Nu behöver du bara göra svaren lät­till­gäng­li­ga. Vad är lättare åtkom­ligt än att kun­na dem utan­till? Där­för, öva på svaren till dess de sit­ter som gjutna.

  Det här är unge­fär som att öva glosor, så du kan göra på oli­ka sätt:
  • Skriv frå­gor­na till vän­ster på ett blad och svaren till höger. Täck över svaren med ett pap­per och ställ dig frå­gor­na. Kol­la suc­ces­sivt om du sva­rade rätt.
  • Skaf­fa en bunt index-kort i bokhan­deln (det vill säga spelko­rtssto­ra, vita kort). Skriv frå­gan på ena sidan och svaret på andra. Dra slump­mäs­sigt kort ur bun­ten, läs frå­gan och svara utan att titta.
  • Gör virtuel­la kort i webtjän­sten qui​zlet​.com och gör läxförhör med dig själv (ja, ock­så det­ta räk­nas som jobb).
  • Vet du, det finns en app för det här. I min iPhone använ­der jag Flashcards*-appen och har du Android får du tusen träf­far om du sök­er på flash­cards” i Android Market.

 5. När du tyck­er att du kan svaren utan tvekan, ge dig själv en klapp på axeln genom att belö­na dig på det sätt du blir lyck­lig av.

Att tala är sil­ver, men att ge ett sant svar på tal är guld
Om du inte län­gre behöver tve­ka när du får en av de knepi­ga frå­gor du kan förut­spå kom­mer förr eller senare, kom­mer du att ge ett säkrare svar än annars. Du tar dig med större tryg­ghet igenom det kri­tiska mötet och efteråt tänker du förde­lak­ti­gare tankar om dig själv än hur kunde jag svara så?”.

Hur gör du?
Hur gör du för att för­bere­da dig för vad som kan kom­ma upp under dina affärskri­tiska möten? Dela gär­na med dig av dina bäs­ta tips i en kom­men­tar nedan!