Ge rappt svar på knepig fråga | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 nov.

Ge rappt svar på knepig fråga


Datum: 2014-11-17 09:51

Visst hän­der det att vi i vårt dagli­ga värv av ming­lande, säl­jande, mötande & job­bande får frå­gor som slår undan benen på oss? Åtmin­stone hän­der det ibland mig.

Jag sit­ter i ett möte. Kanske håller jag på att läg­ga ut tex­ten om mina tjän­sters förträf­flighet och jag tänker att det går ju bra det här”.

Pré­cis då frå­gar den tilltänk­ta kun­den det där som gör mig helt ställd. Jag blir tyst, kip­par efter andan och has­plar ur mig något om vilket jag sedan kom­mer att tän­ka hur kunde jag säga så?”.

Genom åren har jag haft ett icke för­sum­bart antal möten och var­je vec­ka träf­far jag rätt så mån­ga män­niskor i skil­da sam­man­hang. Tro det eller ej, men det har hänt att jag bliv­it ställd om igen av en frå­ga jag fått tidi­gare. Vid när­mare efter­tanke finns det en hand­full frå­gor jag då och då har haft svårt att svara något dis­tinkt på.

De har till exem­pel varit:

 • Lever du verk­li­gen som du lär?
 • Vad har du för drömkund?
 • Ska du inte cer­ti­fiera struk­tör­er och expandera din verk­samhet så att andra kan arbe­ta för dig?
 • Kan vi samar­be­ta på något sätt?
 • Vad förvän­tar du dig för effek­ter hos oss av ditt uppdrag?
 • Vad är vårt pris, då?
 • Kan du göra något på priset?
 • Låt oss ta en pre­sen­ta­tion­srun­da efter­som inte alla kän­ner varan­dra. Har du lust att bör­ja, David?

(Idag är jag säk­er på svaren på dessa frå­gor. Är du nyfiken på vad jag svarar, maila mig!)

Du ser, de är rätt så förut­säg­bara. Det bety­der att vi har goda möj­ligheter att slip­pa tve­ka näs­ta gång vi ställs dem, om vi bara har litet framförhållning.

Tän­ka innan man talar
Låt oss redan i förväg for­mulera det vi önskar svara och sedan se till att det­ta svar är lät­till­gäng­ligt för oss, närhelst vi får frågan.

Då kan vi istäl­let ge ett väl­bal­anser­at svar som är tydligt och som vi är bekvä­ma med att ha gett — även efteråt på väg hem, när vi tänker till­ba­ka på mötet.

Gör så här

 1. Tänk igenom vil­ka frå­gor du får i varda­gen som var­je gång får dig lite ur bal­ans. Vad för frå­ga blir du en smu­la ställd utav?

 2. Skriv ner dem på en lapp eller i ett dig­i­talt doku­ment (i Word eller annat skrivprogram).

 3. För var­je frå­ga, for­mulera vad du skulle öns­ka att du sva­rade, om du fick all betän­ketid i världen. Se där, det var en smu­la rap­pare och snit­si­gare svar, väl?

 4. Nu behöver du bara göra svaren lät­till­gäng­li­ga. Vad är lättare åtkom­ligt än att kun­na dem utan­till? Där­för, öva på svaren till dess de sit­ter som gjutna.

  Det här är unge­fär som att öva glosor, så du kan göra på oli­ka sätt:
  • Skriv frå­gor­na till vän­ster på ett blad och svaren till höger. Täck över svaren med ett pap­per och ställ dig frå­gor­na. Kol­la suc­ces­sivt om du sva­rade rätt.
  • Skaf­fa en bunt index-kort i bokhan­deln (det vill säga spelko­rtssto­ra, vita kort). Skriv frå­gan på ena sidan och svaret på andra. Dra slump­mäs­sigt kort ur bun­ten, läs frå­gan och svara utan att titta.
  • Gör virtuel­la kort i webtjän­sten qui​zlet​.com och gör läxförhör med dig själv (ja, ock­så det­ta räk­nas som jobb).
  • Vet du, det finns en app för det här. I min iPhone använ­der jag Flashcards*-appen och har du Android får du tusen träf­far om du sök­er på flash­cards” i Android Market.

 5. När du tyck­er att du kan svaren utan tvekan, ge dig själv en klapp på axeln genom att belö­na dig på det sätt du blir lyck­lig av.

Att tala är sil­ver, men att ge ett sant svar på tal är guld
Om du inte län­gre behöver tve­ka när du får en av de knepi­ga frå­gor du kan förut­spå kom­mer förr eller senare, kom­mer du att ge ett säkrare svar än annars. Du tar dig med större tryg­ghet igenom det kri­tiska mötet och efteråt tänker du förde­lak­ti­gare tankar om dig själv än hur kunde jag svara så?”.

Hur gör du?
Hur gör du för att för­bere­da dig för vad som kan kom­ma upp under dina affärskri­tiska möten? Dela gär­na med dig av dina bäs­ta tips i en kom­men­tar nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.