Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 juni

Du kan få personlig strukturhjälp i Umeå nu i juni


Datum: 2024-06-05 10:42
En naturskön vy över Umeås silhuett längs floden, med moderna byggnader och en klarblå himmel.

Tis­da­gen den 11 juni, tis­da­gen den 18 juni och ons­da­gen den 19 juni kom­mer jag att vara i Umeå i ett ärende.

Då har jag ock­så utrymme att hjäl­pa dig som arbe­tar i Umeå med struk­turen. Det­ta är en fin möj­lighet för dig som vill ha min per­son­li­ga hjälp med din struk­tur att boka en timme eller två då du får mina bäs­ta tips och råd anpas­sade just till dig och din arbetssituation. 

Vad kostar det?

Min resa är redan betald och jag är redan på plats, så du beta­lar bara mitt van­li­ga arvode som är 3 000 kr ex moms för en timmes per­son­lig strukturträning.

Vad kan du få för effekt?

I en ses­sion hjälper jag dig etablera ett mer struk­tur­erat arbetssätt när det gäller:

 • hur du håller koll på allt du har att göra så att du i var­je stund vet vad du har att göra och att ingent­ing fall­er mel­lan stolarna
 • hur du sparar fil­er och doku­ment så att du hit­tar rätt fort utan att behö­va läg­ga tid på att leta (eller göra om sånt du gjort förut, men inte hit­tar nu)
 • hur du hanter­ar ett stort inflöde av mejl och chatt i flera oli­ka kanaler sam­tidigt utan att kän­na dig överväldigad eller mis­sa något
 • hur du pri­or­it­er­ar mer med­vetet så att du får den tid som är nöd­vändig till dina vik­ti­ga uppgifter
 • hur du kan få det fokus du behöver när du måste kon­cen­tr­era dig — även om du arbe­tar i en intrycksin­ten­siv miljö
 • hur du kan effek­tivis­era en del uppgifter — till exem­pel med AI — så att de blir automa­tiskt gjor­da och du sparar ännu mer tid

Gör du de förän­dringar jag rek­om­mender­ar dig kom­mer du att:

 • kän­na att du har koll” mer än tidigare
 • få dina arbetsveck­or att se ut mer som du vill ha dem
 • behö­va läg­ga min­dre tid på att hantera mejl och chatt
 • mer göra rätt sak i rätt tid
 • uppl­e­va att det är du som styr din tid istäl­let för att du bara åker med” och det blir som det blir”.

Är det värt pengarna?

Ja, utöver effek­ter­na ovan som gör att det känns bät­tre, du stres­sar min­dre, du upplever mer kon­troll och du sover bät­tre (att döma av vad mån­ga andra kun­der vit­tnar om), job­bar du effek­ti­vare när du arbe­tar struk­tur­erat och då sparar du tid.

 • du kom­mer igenom mejl­skör­den fort­are så mejlen tar min­dre av din tid
 • du hit­tar fort­are de gam­la mejl du sök­er utan att du behöver fast­na på mejl du inte letar efter men som du råkar se för att de lig­ger ivägen”
 • du får sak­er gjor­da med bät­tre fram­förhåll­ning än i sista sekun­den, vilket gör att de tar min­dre tid att slut­föra (efter­som sak­er i regel går fort­are att göra tidigt än sent)
 • du läg­ger min­dre tid på att leta efter fil­er och dokument
 • du kan kon­cen­tr­era dig på svåra uppgifter lättare utan att bli dis­tra­her­ad, vilket gör att du slut­för dem på kortare tid
 • du pri­or­it­er­ar mer rätt så att du blir av med uppgifter och möten som annars tar dyr­bar tid från det som är viktigt
 • du automa­tis­er­ar en del av dina uppgifter så att de blir slut­för­da utan att du behöver läg­ga någon tid alls på dem

Sparad tid är spa­rade pengar

Om dessa effek­ter till­sam­mans gör att du job­bar 15 minut­er effek­ti­vare var­je dag har du tjä­nat in kost­naden för 1 ses­sion med mig på 2 månad­er och 1 vec­ka — om du job­bar heltid och har den sven­s­ka medi­an­lö­nen för 202434 200 kr per månad före skatt. Har du högre lön än 34 200 kr per månad går det fortare.

Om du istäl­let automa­tis­er­ar uppgifter, läg­ger min­dre tid på att leta et c och sparar 30 minut­er om dagen är ses­sio­nen betald på 1 månad och 1 vec­ka

Om du gör dig av med onödi­ga möten (eller kor­tar dem), ökar ditt fokus, pri­or­it­er­ar rätt och gör annat så att du sparar 1 timme om dagen har den enda ses­sio­nen beta­lat sig på 2 veck­or.

Förtjän­sten av tids­be­sparin­gen veck­o­r­na och månader­na (och åren!) därefter är ren vinst som du behåller själv (hela 35 659 kr per år vid 30 min bespar­ing per dag och i övrigt sam­ma kalkyl).

Boka nu

Vill du ha min hjälp något av dessa datum, d v s 11 juni, 18 juni eller 19 juni, så mejla mig direkt så bokar vi en tid som pas­sar dig.

Jag vill få per­son­lig strukturhjälp