Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 nov.

Fem sätt som strukturen hjälper dig i lågkonjunkturen


Datum: 2022-11-08 10:28
En kvinna står under ett transparent paraply i regn i höstmiljö.

I snål­blåsten har du särskild nyt­ta av struk­turen. När det är kärvt, som i den av allt att döma stun­dande lågkon­junk­turen, är resurs­er­na knap­pa. Du behöver hushål­la med pen­gar­na och du behöver ock­så hål­la i din tid och ditt fokus. 


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Min­dre tol­er­ans för redundans

Du har ännu min­dre utrymme nu än van­ligtvis för krån­gel, mis­stag, fel­pri­or­i­teringar, dubbe­lar­bete och tid som går till spillo. Du behöver läg­ga din kraft och ditt fokus där du får ut mest av dem.

Då hjälper struk­turen dig.

Här kom­mer fem sak­er du kan göra för att spet­sa ditt sätt att arbe­ta när läget är skarpt.

Gör så här

  1. Pri­or­it­era smalare. Välj mer att göra de uppgifter som du ser tydligt bidrar till de mål du ans­varar för att upp­fyl­la. Det­ta är dina vik­ti­ga uppgifter — i syn­ner­het nu. Var restrik­tiv med att läg­ga tid på annat.
  2. Min­s­ka mejlin­flödet. Gör vad du kan för att få färre mejl som tar tid att hantera utan att det arbetet bidrar till dina mål och det du vill åstad­kom­ma. Skic­ka färre slen­tri­an­mejl själv. Kliv ur kon­ver­sa­tion­er du inte län­gre vill föl­ja. Avprenu­mer­era nyhets­brev du aldrig läs­er. Ändra inställ­ningar­na i sys­temet som skickar notisme­jl du inte behöver så att du slip­per få dem i fortsättningen.
  3. Slipp avbrot­ten från chat­ten. Fin­justera inställ­ningar­na i din chat­tapp så att du bara får notis­er för med­de­landen du vill bli upp­märk­sam­mad på direkt när de kom­mer. Ta bort dem för kanaler där med­de­lande­na kan vän­ta till dess det är rätt läge för dig att tit­ta och läsa.
  4. Stra­ma till det sto­ra. Skär bort sto­ra uppgifter och pro­jekt som inte är pri­or­it­er­ade den när­maste tiden. Låt dem inte hän­ga över dig och stres­sa dig utan lägg dem på is med­vetet och var tydlig med när du kom­mer att fat­ta ett nytt beslut om dem igen.
  5. Trim­ma lis­tan. Stryk uppgifter ur din att göra-lista som har kunde vara bra om jag gjorde”-karaktär, så att du läg­ger din kraft på det­ta är det rät­ta och avgörande att göra”-uppgifterna.

Mer effekt när du fokuser­ar rätt

Om du skär­p­er till hur du arbe­tar och gör dig av med sådant som stjäl ditt fokus och din tid när de är som mest dyr­bara får du ut mer effekt av din insats. Med sam­ma ansträngn­ing som tidi­gare når du nu län­gre. Det är guld värt när lågkon­junk­turens kalla vin­dar vin­er om knutarna.

Hur gör du?

Vad tar du till för extra struk­turknep för att lättare ta dig igenom kär­va tider? Skriv till mig och berät­ta. Ock­så jag vill spet­sa till hur jag arbe­tar just nu. I det är dina bäs­ta tips varmt välkomna.

Mer tips av detta slag?


Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!