Fem sätt som strukturen hjälper dig i… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 nov.

Fem sätt som strukturen hjälper dig i lågkonjunkturen


Datum: 2022-11-08 10:28
En kvinna står under ett transparent paraply i regn i höstmiljö.

I snål­blåsten har du särskild nyt­ta av struk­turen. När det är kärvt, som i den av allt att döma stun­dande lågkon­junk­turen, är resurs­er­na knap­pa. Du behöver hushål­la med pen­gar­na och du behöver ock­så hål­la i din tid och ditt fokus. 


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Min­dre tol­er­ans för redundans

Du har ännu min­dre utrymme nu än van­ligtvis för krån­gel, mis­stag, fel­pri­or­i­teringar, dubbe­lar­bete och tid som går till spillo. Du behöver läg­ga din kraft och ditt fokus där du får ut mest av dem.

Då hjälper struk­turen dig.

Här kom­mer fem sak­er du kan göra för att spet­sa ditt sätt att arbe­ta när läget är skarpt.

Gör så här

  1. Pri­or­it­era smalare. Välj mer att göra de uppgifter som du ser tydligt bidrar till de mål du ans­varar för att upp­fyl­la. Det­ta är dina vik­ti­ga uppgifter — i syn­ner­het nu. Var restrik­tiv med att läg­ga tid på annat.
  2. Min­s­ka mejlin­flödet. Gör vad du kan för att få färre mejl som tar tid att hantera utan att det arbetet bidrar till dina mål och det du vill åstad­kom­ma. Skic­ka färre slen­tri­an­mejl själv. Kliv ur kon­ver­sa­tion­er du inte län­gre vill föl­ja. Avprenu­mer­era nyhets­brev du aldrig läs­er. Ändra inställ­ningar­na i sys­temet som skickar notisme­jl du inte behöver så att du slip­per få dem i fortsättningen.
  3. Slipp avbrot­ten från chat­ten. Fin­justera inställ­ningar­na i din chat­tapp så att du bara får notis­er för med­de­landen du vill bli upp­märk­sam­mad på direkt när de kom­mer. Ta bort dem för kanaler där med­de­lande­na kan vän­ta till dess det är rätt läge för dig att tit­ta och läsa.
  4. Stra­ma till det sto­ra. Skär bort sto­ra uppgifter och pro­jekt som inte är pri­or­it­er­ade den när­maste tiden. Låt dem inte hän­ga över dig och stres­sa dig utan lägg dem på is med­vetet och var tydlig med när du kom­mer att fat­ta ett nytt beslut om dem igen.
  5. Trim­ma lis­tan. Stryk uppgifter ur din att göra-lista som har kunde vara bra om jag gjorde”-karaktär, så att du läg­ger din kraft på det­ta är det rät­ta och avgörande att göra”-uppgifterna.

Mer effekt när du fokuser­ar rätt

Om du skär­p­er till hur du arbe­tar och gör dig av med sådant som stjäl ditt fokus och din tid när de är som mest dyr­bara får du ut mer effekt av din insats. Med sam­ma ansträngn­ing som tidi­gare når du nu län­gre. Det är guld värt när lågkon­junk­turens kalla vin­dar vin­er om knutarna.

Hur gör du?

Vad tar du till för extra struk­turknep för att lättare ta dig igenom kär­va tider? Skriv till mig och berät­ta. Ock­så jag vill spet­sa till hur jag arbe­tar just nu. I det är dina bäs­ta tips varmt välkomna.

Mer tips av detta slag?


Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.