Fem sätt att vara konkret på | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 nov.

Fem sätt att vara konkret på


Datum: 2014-11-24 10:00

Myck­et av den tidsspillan vi råkar ut för då och då i varda­gen har sin grund i att vi är oty­dli­ga på något sätt. Det kan hand­la om att vi bestäm­mer tid och plats för ett möte så dif­fust att vi när mötet när­mar sig behöver maila och ringa om varan­dra några gånger för att för­ty­dli­ga var och när vi ses.

Ibland for­muler­ar vi det vi har att göra så lud­digt att vi inte själ­va förstår vad vi menat när vi en vec­ka senare ser att det står där på lis­tan. Vi beskriv­er så okonkret hur vi gör något att vi inte hit­tar något att för­bät­tra, trots att vi upplever att det alltid är så krång­ligt och tid­sö­dande att göra det.

Vi har i grup­pen sam­syn om att vi arbe­tar på ett icke opti­malt sätt och att vi lättare skulle nå det önskade resul­tatet om vi istäl­let i varda­gen gjorde som vi kom överens om att vi skulle göra när vi diskuter­ade prob­lemet på kon­fer­ensen i hös­tas. Men, istäl­let för att konkret definiera vad vi ska göra annor­lun­da och i vilken sit­u­a­tion, kon­stat­er­ar vi att vi ska skär­pa oss”. Och så blir det inte så myck­et av det.

Fascinerande ofta fyller jag för mina kun­der en funk­tion som konkre­tis­er­are och för­ty­dli­gare. Ofta frå­gar jag Ja, men hur då?” fler än ett par gånger efter varan­dra, riskerande att låta som om jag hakat upp mig. Med en envishet grän­sande till upprep­n­ingstvång sök­er jag det speci­fi­ka, konkre­ta svaret, efter­som det gör vårt arbete så myck­et lättare.

Var konkret och distinkt
Att vara dis­tinkt är att beskri­va något så verk­lighet­snära som möjligt. Att beskri­va det konkret är att uttryc­ka något på ett sätt att du direkt kan se det fram­för dig. Du har beskriv­it det konkret och dis­tinkt om du spon­tant lätt kan säga ja, abso­lut” eller nej, fy farao” till det.

Är du konkret när du for­muler­ar vad ni ska åstad­kom­ma är det enkelt att definiera det näs­ta steget och det blir lätt att kom­ma igång med arbetet. Däre­mot, är du opre­cis är det lätt att mis­supp­fat­tas, det är en ansträngn­ing att hit­ta rätt sak att göra som näs­ta steg och risken är att allt går i stå.

Ibland tänker jag på fotografi. Bort­sett från i rent kon­st­närligt foto, strä­var vi ofta efter att ha så skarpa bilder som möjligt, i högs­ta möjli­ga upplös­ning. Då får vi näm­li­gen mest infor­ma­tion att arbe­ta med, både visuellt och rent tekniskt. Vi har då störst fri­het att göra vad vi vill med bilden. Är bilden oskarp och lågup­plöst är det myck­et färre sak­er vi kan göra. Ju mer dis­tinkt karak­tär på mate­ri­alet, desto större handlingsfrihet.

Gör så här
Uttryck dig konkret och speci­fikt när du kom­mu­nicer­ar med andra och med dig själv. Till exempel:

 • Ange tid­san­givelser, antal, belopp och dis­tink­ta sub­stan­tiv så myck­et du kan:
  • Vilken dag kan kun­den vän­ta sig leverans?
  • Hur mån­ga?
  • Vad kom­mer det exakt att kosta?
  • Pré­cis var träf­fas vi och när?

 • Använd dis­tink­ta verb (ringa, diskutera, beslu­ta, skri­va, skic­ka) snarare än dif­fusa (ses, fixa, lösa, ordna).

 • Skriv utförli­ga meningar och använd så få förko­rt­ningar som möjligt när du for­muler­ar att göra-uppgifter. Fixa DKGGD ons n v + medd YS ang LGR” kan låta självk­lart nu, men två tele­fon­sam­tal, tre mail och en fikarast senare kan det vara värre att förstå vad vi menat.

 • Istäl­let för att bara tän­ka igenom hur du brukar göra den tid­sö­dande ruti­nen, rita upp den som en process med var­je litet steg som en egen ruta. Först när du har den fram­för dig kan du labor­era med att fly­t­ta om steg, ta bort steg och hit­ta flaskhalsar.

 • Definiera konkret vad ni ska göra annor­lun­da i grup­pen för att nå högre resul­tat, gär­na uttryckt i ter­mer av att göra-uppgifter, snarare än att bara säga till er själ­va att ni ska läg­ga manken till, för det gör ni säk­ert redan.

För­må­nen med att tydliggöra
Ju mer konkret du for­muler­ar dig, desto färre miss­förstånd och efter­föl­jande sista-minuten-nödlös­ningar drab­bas du av. Ju utförli­gare mail du skriv­er, desto färre följd­fråge­mail får du till­ba­ka (som tar tid att hantera). Ju tydli­gare du talar om vad du vill åstad­kom­ma, desto lättare är det för andra att kom­ma på med vad och hur de kan hjäl­pa dig.

Ju mer speci­fikt ni uttryck­er vad som ska göras av vem, desto mer säk­er kan du vara på att ni är överens om vad ni bestämt och desto min­dre tid och ener­gi behöver du läg­ga på att fun­dera på om du förvän­tas göra något.

Hur är det för dig?
Vad har det gjort för skill­nad för dig att vara rik­tigt konkret och dis­tinkt i hur du for­muler­ar sak­er? Berät­ta gär­na i en kom­men­tar nedan. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.