Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 nov.

Nittonde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Hantera pågående ärenden


Datum: 2014-11-20 14:44

När vi har en mas­sa mate­r­i­al och doku­ment som rör ett ärende som vi håller på med men inte just nu, var ska vi lagra det­ta i vän­tan på näs­ta tillfälle då vi job­bar med det? Vi vill ha det lät­till­gäng­ligt, men ändå inte framme och i vägen för det vi arbe­tar med just nu.

Gäller det dig­i­ta­la doku­ment är prob­lemet inte så stort, men hur gör vi med de pap­per vi ofta ändå har, trots att vi lever i en dig­i­tal tid?

I det 19:de avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?” berät­tar jag om ett sätt som funger­ar uto­mor­dentligt för mig.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.