Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 mars

Få småsaker gjorda automatiskt med Microsoft Power Automate


Datum: 2024-03-05 10:05
En monteringslinje med industrirobotar i en tillverkningsanläggning.

Tiden vi arbe­tar vill jag och de fles­ta jag möter nyt­t­ja så effek­tivt som möjligt — dels så att vi hin­ner det som ger mest effekt och är vik­ti­gast i job­bet, dels så att vi ock­så får nog med tid till annat än job­bet.

En del av det vi har att göra är kär­nuppgifter­na” — de uppgifter som all­ra mest kän­neteck­nar det jobb vi har, vilket för­mod­li­gen är de uppgifter vi helst vill ägna oss åt.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Men, jag och alla jag möter har därutöver en hel del småuppgifter att göra, som varken känns särskilt berikande eller tillför så oer­hört myck­et värde, men som ändå måste göras för att de där kär­nuppgifter­na ska fungera. Vis­sa uppgifter är så små och kor­ta att de knappt är vär­da att kallas uppgifter”. Snarare är de oper­a­tioner” eller moment”. Ändå tar de tid.

RPA för Microsoft-användare

Ju mer vi kan få dessa småuppgifter gjor­da automa­tiskt, desto mer tid (och ork, för den delen) får vi till kär­nuppgifter­na. Jag har länge använt automa­tis­er­ingstjän­sten Zapi­er och är allde­les förtjust i den, men för den som arbe­tar i Microsoft-miljö (vilket är majoriteten av mina kun­der) är den inte förstavalet. Microsoft har näm­li­gen en egen app för robot­styrd proces­sautoma­tion” (s k RPA) med nam­net Pow­er Auto­mate.

Flö­den för det vi vill få gjort

I Pow­er Auto­mate, pré­cis som i Zapi­er, bestäm­mer du vad som ska ske när något särskilt inträf­far. Du kan till exem­pel ska­pa ett så kallat flöde som gör att:

  • du får en noti­fier­ing när du får mail från någon särskild per­son (och bara då)
  • det ska­pas en ny att göra-uppgift i din lista i Microsoft To-Do om det ska­pas ett nytt kort på en Trel­lo-tavla där du samar­be­tar med andra
  • bilagor du får i ett mail i Out­look automa­tiskt sparas i OneDrive
  • en fil som ham­nar i en viss mapp i OneDrive automa­tiskt fly­t­tas till den rät­ta mappen
  • … och myck­et mer.

Gör så här

Låter det lockande att låta Pow­er Auto­mate göra en del av ditt jobb, ta en titt på vad du skulle kun­na använ­da det till. Det finns en trevlig guidad tur såväl som kor­ta instruk­tionsvide­or som hjälper dig kom­ma igång.

Vill du istäl­let sät­ta igång direkt, har Microsoft server­at en mängd mal­lar att utgå ifrån när du ska byg­ga dina flö­den. Kanske är det inte bara du som vill bli av med ett visst återkom­mande moment?

Allt om Pow­er Auto­mate finner du hos Microsoft.

Mer fokus på det viktiga

Låter du en tjänst som Pow­er Auto­mate göra små­op­er­a­tioner­na för dig, kom­mer du att mer kun­na fokusera på de verk­ligt vik­ti­ga uppgifter­na, som du dessu­tom får mer tid till. Min­dre spilld tid på småsak­er och mer utrymme till det avgörande.

Hur gör du?

Vad använ­der du Pow­er Auto­mate till? Har du kom­mit på några bra använd­ning­som­rå­den får du gär­na dela med dig i ett mejl till mig!

(Har du provat IFTTT, som är en annan tjänst för att automa­tis­era småjobb?)


Jag har en föreläsning om sånt här

En man i kostym står med utsträckta armar mot en bakgrund av livliga, exploderande färger.

I min föreläsning "AI i din arbetsdag" visar jag bland annat hur RPA-appar som Zapier och Power Automate hjälper mig att få mitt arbete gjort med mindre ansträngning dagligen. 

Och, du kan ta efter mig och också du få mer tid över till det som är särskilt viktigt!

Skicka mig en offert på föreläsningen