Automatisera småjobb med IFTTT | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 juli

Automatisera småjobb med IFTTT


Datum: 2014-07-21 11:09

Visst är det skönt att slip­pa göra allt själv? Att delegera något till någon annan skänker oss en känsla av fri­het, av att bli avlyft en bör­da — inte bara för stun­den, utan för evigt. Någon annan gör job­bet istäl­let för dig. Då kan du engagera dig mer i en uppgift där just du är oum­bärlig och som du verk­li­gen tyck­er om att göra.

Att delegera är dock inte alltid helt enkelt. En del tyck­er att det är obe­hagligt att be om hjälp. Andra säger glatt ja!” till uppgifter, men är inte så skick­li­ga på att lev­er­era i tid.

Så, även om vi delegerat, kan vi ibland ändå inte helt släp­pa uppgiften.

Den som alltid har tid
I vår allt­mer dig­i­ta­la till­varo dyk­er det upp allt­fler tjän­ster och appar som mer än gär­na hjälper oss med sak­er. Inte brukar det vara särskilt dyrt, heller. Det fina med att ta hjälp av en dig­i­tal tjänst är ock­så att den säl­lan säger oj, kan du frå­ga någon annan, för jag har så myck­et just nu?” och oftast är den att lita på, efter­som den gör det den är pro­gram­mer­ad att göra — var­je gång.

Idag vill jag berät­ta om en webbtjänst som jag är särskilt fascin­er­ad över just nu. Den het­er IFTTT​.com, vilket står för IF This, Then That”, och är en hejare på att automa­tis­era en del av våra uppgifter. Även om du har en IT-avdel­ning som (för­nuftigt nog) inte låter dig lad­da hem sak­er från inter­net och installera dem på din dator, kan du ha nyt­ta av den här tjän­sten, efter­som den är helt web-baserad.

En kock med mån­ga recept
I tjän­sten ska­par du så kallade recept i for­men om det­ta hän­der, gör det här”, med ingre­di­enser såsom Google Cal­en­dar, mail, Drop­box, RSS och fler. När något hän­der i This”-ingrediensen, trig­gas allt­så That”-ingrediensen och det jobb du vill slip­pa blir gjort med automatik.

Här är tre exem­pel på IFTTT-recept som du kanske skulle ha nyt­ta av:

  1. Om det kom­mer att reg­na imor­gon får du ett mail om det idag.

  2. Spara fotografer­ade kvit­ton under resan till din Drop­box automa­tiskt.

  3. Lägg till snab­ba idéer du får på språng till ett doku­ment på Box​.com med automatik.

Gör så här
Om det lockar dig att låta IFTTT göra en del av ditt jobb, gör så här:

  1. Reg­istr­era ditt kon­to på IFTTT. Det är gratis.

  2. Slå på” de ingre­di­enser (tjän­ster) som du brukar använda.

  3. Välj ett rik­tigt enkelt recept att tes­ta, bara för att lära dig hur det fungerar.

  4. Fun­dera på vilken rutin du väl­jer att över­lå­ta till IFTTT härnäst. Är det något du gör ofta? Är det på webben? Hand­lar det om att agera när något du bevakar sig­naler­ar? Då kan det vara en utmärkt kandidat.

Små steg mot mer tid för annat
Om du automa­tis­er­ar någon eller några av dina ruti­n­er med hjälp av IFTTT, blir de gjor­da med min­i­mal ansträngn­ing av dig. Du får mer tid över till det som är vik­tigt och som verk­li­gen behöver ditt full­ständi­ga, per­son­li­ga engagemang.

Hur gör du?
Vilken automa­tis­er­ingstjänst eller verk­tyg är din favorit och hur använ­der du det? Kom­mentera nedan om du kän­ner för det. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.