Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 juli

Automatisera småjobb med IFTTT


Datum: 2014-07-21 11:09

Visst är det skönt att slip­pa göra allt själv? Att delegera något till någon annan skänker oss en känsla av fri­het, av att bli avlyft en bör­da — inte bara för stun­den, utan för evigt. Någon annan gör job­bet istäl­let för dig. Då kan du engagera dig mer i en uppgift där just du är oum­bärlig och som du verk­li­gen tyck­er om att göra.

Att delegera är dock inte alltid helt enkelt. En del tyck­er att det är obe­hagligt att be om hjälp. Andra säger glatt ja!” till uppgifter, men är inte så skick­li­ga på att lev­er­era i tid.

Så, även om vi delegerat, kan vi ibland ändå inte helt släp­pa uppgiften.

Den som alltid har tid
I vår allt­mer dig­i­ta­la till­varo dyk­er det upp allt­fler tjän­ster och appar som mer än gär­na hjälper oss med sak­er. Inte brukar det vara särskilt dyrt, heller. Det fina med att ta hjälp av en dig­i­tal tjänst är ock­så att den säl­lan säger oj, kan du frå­ga någon annan, för jag har så myck­et just nu?” och oftast är den att lita på, efter­som den gör det den är pro­gram­mer­ad att göra — var­je gång.

Idag vill jag berät­ta om en webbtjänst som jag är särskilt fascin­er­ad över just nu. Den het­er IFTTT​.com, vilket står för IF This, Then That”, och är en hejare på att automa­tis­era en del av våra uppgifter. Även om du har en IT-avdel­ning som (för­nuftigt nog) inte låter dig lad­da hem sak­er från inter­net och installera dem på din dator, kan du ha nyt­ta av den här tjän­sten, efter­som den är helt web-baserad.

En kock med mån­ga recept
I tjän­sten ska­par du så kallade recept i for­men om det­ta hän­der, gör det här”, med ingre­di­enser såsom Google Cal­en­dar, mail, Drop­box, RSS och fler. När något hän­der i This”-ingrediensen, trig­gas allt­så That”-ingrediensen och det jobb du vill slip­pa blir gjort med automatik.

Här är tre exem­pel på IFTTT-recept som du kanske skulle ha nyt­ta av:

  1. Om det kom­mer att reg­na imor­gon får du ett mail om det idag.

  2. Spara fotografer­ade kvit­ton under resan till din Drop­box automa­tiskt.

  3. Lägg till snab­ba idéer du får på språng till ett doku­ment på Box​.com med automatik.

Gör så här
Om det lockar dig att låta IFTTT göra en del av ditt jobb, gör så här:

  1. Reg­istr­era ditt kon­to på IFTTT. Det är gratis.

  2. Slå på” de ingre­di­enser (tjän­ster) som du brukar använda.

  3. Välj ett rik­tigt enkelt recept att tes­ta, bara för att lära dig hur det fungerar.

  4. Fun­dera på vilken rutin du väl­jer att över­lå­ta till IFTTT härnäst. Är det något du gör ofta? Är det på webben? Hand­lar det om att agera när något du bevakar sig­naler­ar? Då kan det vara en utmärkt kandidat.

Små steg mot mer tid för annat
Om du automa­tis­er­ar någon eller några av dina ruti­n­er med hjälp av IFTTT, blir de gjor­da med min­i­mal ansträngn­ing av dig. Du får mer tid över till det som är vik­tigt och som verk­li­gen behöver ditt full­ständi­ga, per­son­li­ga engagemang.

Hur gör du?
Vilken automa­tis­er­ingstjänst eller verk­tyg är din favorit och hur använ­der du det? Kom­mentera nedan om du kän­ner för det.