Sidhuvud

Föreläsning: AI i din arbetsdag

En man i kostym står med utsträckta armar mot en bakgrund av livliga, exploderande färger.

Är du redo att ta ditt arbete till nästa nivå? Vill du ligga i framkant och utnyttja det senaste inom AI för att jobba än effektivare?

I dagens arbetsliv upplever många av oss att:

 • det finns för mycket att göra och tiden räcker inte till
 • enkla uppgifter tar onödigt mycket tid från det vi helst skulle vilja fokusera på 
 • otaliga möten tar upp en stor del av arbetsdagen.
 • vår plan för dagen blir ständigt avbruten av nya, akuta uppgifter

Istället vill vi få mer tid för de viktiga uppgifterna, jobba mindre övertid och att vardagliga uppgifter ska bli snabbare och enklare gjorda.

För dig som "har mycket"

Föreläsningen "AI i din arbetsdag - Spara tid, bli effektivare och minska stressen" riktar sig till dig som hanterar ett högt arbetsflöde och strävar efter att nyttja din tid på effektivaste sätt.

Du är chef, expert, säljare, handläggare, projektledare, VD eller har en annan slags befattning där du också i mångt och mycket lägger upp ditt arbete själv och i samarbete med kollegorna. 

Hal­ka inte efter

Vill du hål­la jäm­na steg med den snab­ba utveck­lin­gen inom AI och inte mis­sa de möj­ligheter som tekniken erb­jud­er? Då har du här din chans.

Har du, som mån­ga andra, ock­så tänkt: AI — det verkar bra och något jag måste ha koll på, men vad ska jag göra med det­ta i mitt jobb?” 

AI är verk­li­gen det nya” just nu, och jag, struk­tören David Stiern­holm, vis­ar dig hur du kan använ­da den­na ban­bry­tande teknik för att rev­o­lu­tion­era ditt arbete — var­je dag.

Innehåll

I föreläs­nin­gen kom­mer vi att utfors­ka hur AI kan under­lät­ta van­li­ga arbet­suppgifter såsom att:

 • Mejla
 • Skri­va
 • Hantera sto­ra informationsmängder
 • Hål­la vik­ti­ga möten
 • Ska­pa presentationstexter
 • Lösa kom­plexa arbet­suppgifter på enklare sätt 
 • Fån­ga röst­no­teringar fort
 • Pri­or­it­era bland allt du har att göra

Jag vill få en offert

Tre sorts verktyg

Vi diskuter­ar tre typer av AI-verktyg:

1. Chattverk­tyg som Chat­G­PT och Copi­lot for Work i Microsoft 365

2. Script-baser­ade verk­tyg som Microsofts Pow­er Auto­mate och Zapier

3. Inbyg­g­da funk­tion­er i de van­li­ga appar­na du använ­der var­je dag, såsom Microsoft 365

Det här får du lära dig

Under föreläs­nin­gen kom­mer du att få insik­ter och prak­tiska kun­skaper om:

 • Hur AI kan omvand­la ditt sätt att arbe­ta och göra dina arbets­da­gar mer effek­ti­va.
 • Speci­fi­ka sätt att använ­da AI för att automa­tis­era och fören­kla vardagli­ga uppgifter.
 • Strate­gi­er för att inte­gr­era AI-verk­tyg i ditt dagli­ga arbete för att för­bät­tra produktiviteten.
 • Hur du kan hål­la dig upp­dat­er­ad och dra nyt­ta av AI-teknikens snab­ba utveckling.

Få hjälp att kom­ma igång

Boka ock­så tillägget Kom igång med AI där var­je delt­a­gare genom en online-kurs får min hjälp med att direkt tes­ta de AI-tillämp­ningar jag vis­ar i föreläs­nin­gen — och fler. Dessu­tom har ni då fri till­gång till min kun­skap via mejl under fyra veck­o­rs tid. Frå­ga mig så fort du undrar över något när du testar!

Jag vill tit­ta när­mare på Kom igång med AI”-kursen

Inte bara inspiration

Föreläs­nin­gen är inte bara en allmän intro­duk­tion till AI-verk­tyg, utan en prak­tisk guide till att inspir­era dig att förän­dra ditt sätt att arbeta. 

Lär dig att effek­tivis­era din arbets­dag och få mer tid över för det som verk­li­gen är viktigt.

Jag vill kon­tak­ta David Stiern­holm om föreläs­nin­gen AI i din arbetsdag”

Vad tyck­er andra kunder?

Se vad andra kun­der har tyckt om föreläs­ningar de bokat med mig.

Några van­li­ga frågor

Vad får man lära sig i föreläsningen?”

I föreläs­nin­gen tar jag dig med i en helt van­lig arbets­dag. Jag vis­ar hur jag gör för att ta hjälp av AI i mån­ga av mina arbet­suppgifter så att jag får dem gjor­da fort­are och med min­dre ansträngn­ing. Det är arbet­suppgifter som du med säk­er­het ock­så har och där­för kan du göra som jag och ock­så få mer tid över till det som är vik­ti­gast i ditt jobb.

Jag vis­ar dig till exem­pel hur jag låter AI:n läsa lån­ga mejl jag fått och sam­man­fat­ta dem så att jag kom­mer genom inko­r­gen fort­are. Du får se hur jag med AI:ns hjälp för­bered­er ett vik­tigt möte på en bråkdel av tiden jäm­fört med om jag skulle gjort det själv — och med bät­tre resul­tat! Jag demon­str­erar hur jag vaskar fram de vik­ti­gaste lär­do­mar­na ur mängder av kalkyl­blads­da­ta utan att behö­va göra Piv­ot-tabeller och kom­plicer­ade form­ler, utan genom att bara småpra­ta med AI:n.

Och, jag vis­ar myck­et mer.

Behöver man några förkunskaper?”

Du behöver inte ha några särskil­da förkun­skaper för att få gläd­je av föreläsningen. 

Jag håller innehål­let så enkelt att den som inte tes­tat att göra något med AI innan förstår hur den ska ta sig an det­ta spän­nande område. 

Och jag håller det ock­så så detal­jer­at så att den som har lab­bat en hel del med AI får konkre­ta tips om fler använd­ning­som­rå­den och speci­fi­ka verk­tyg och tjän­ster den kan pro­va och läg­ga till dem till sin AI-arse­nal den redan arbe­tar med.

Kom­mer man att få stäl­la frågor?”

Såk­lart får du stäl­la frå­gor när du undrar något. Jag tyck­er myck­et om att få frå­gor från mina delt­a­gare, inte bara i slutet när jag pratat klart, utan gär­na under föreläs­nin­gen, så att du kan få svar direkt när vi talar om det du vill frå­ga om.

Mina föreläs­ningar inter­ak­ti­va snarare än monologer.

Kan du hål­la föreläs­nin­gen digitalt?”

Jag kan utan bekym­mer hål­la föreläs­nin­gen dig­i­talt för er i Teams, Zoom, Google Meet eller den möte­s­plat­tform ni använder.

Kan du kom­ma till oss?”

Ja, de all­ra fles­ta av mina föreläs­ning­sup­p­drag håller jag på plats och ställe hos mina kun­der. Jag åker vart­somhelst, till sto­ra och små orter, inom Sverige och utan­för lan­dets gränser.

Hur bokar jag?”

Mejla mig direkt till david@​stiernholm.​com eller klic­ka på knap­pen här nedan­för och berät­ta att du är intresser­ad av föreläs­nin­gen, så tar vi det därifrån.

Jag kom­mer att skic­ka dig en enkel offert med pris, till­gäng­li­ga datum, innehåll, möjli­ga till­val och allt du behöver veta för att fat­ta beslut eller för att ta det­ta vidare internt hos er.

Ja, tack, skic­ka mig en offert

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Pratbubbla

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Pratbubbla

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Pratbubbla

Utdrag ur bloggen:

clock icon2024-06-19

Sätt egen prägel och bli mer produktiv

Det finns kontor av alla slag och frågan är vilken sort som gör en mest effektiv ...

right arrow

clock icon2024-06-18

Städa bort grus ur maskineriet

När arbetsvardagen är intensiv och tempot är högt gör du bäst i att först få gjort det som ...

right arrow

clock icon2024-06-17

Jag svidar om till semester

Det är alldeles strax dags för sommarledighet för mig. Jag är tillbaka i tjänst igen måndagen den...

right arrow