Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 okt.

Få dagarna till deadline att se lika ut


Datum: 2023-10-03 07:30
Långa rader av vinrankor på en sluttning i solnedgången.

För ett tag sedan skrev jag i veck­o­brevet Klart! om hur vi lättare kan kom­ma igång med uppgifter om vi sät­ter dead­line så att det datumet blir likt” dagens datum genom att det ham­nar hit­om en tids­bryt­punkt som årsskiftet, månadsskiftet, Lucia, mid­som­mar eller lik­nande. Grun­den för resone­manget var en färsk studie utförd av Yan­ping Tu vid Uni­ver­si­ty of Chica­go och Dilip Solo­man vid Uni­ver­si­ty of Toron­to.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


I sam­ma studie utfördes ock­så ett annat exper­i­ment som tes­tade en annan sorts likhet och vars resul­tat vi kan tilläm­pa på ett annat sätt än vad jag föres­log senast.

Nio rutor på en rad

I försöket del­tog 215 per­son­er, som pre­sen­ter­ades en tid­slin­je över nio dagar, där var­je dag rep­re­sen­ter­ades av en ruta — nio rutor på en rad, helt enkelt. Rutan längst till vän­ster rep­re­sen­ter­ade idag” och rutan längst till höger en slut­lig dead­line. Den mit­ter­s­ta rutan, den femte från idag, rep­re­sen­ter­ade en deldead­line att hålla.

För hälften av test­per­son­er­na hade dag ett till fem i tid­slin­jen sam­ma färg, medan dag sex till nio hade en annan färg, vilket gjorde att deldead­lineda­gen (dag fem) såg likadan ut som idagda­gen. För den andra hälften av test­grup­pen hade dag ett till fyra sam­ma färg, medan dag fem till nio hade sam­ma färg, så att deldead­lineda­gen såg annor­lun­da ut än idagda­gen och likadan ut som slutdeadlinedagen.

Som idag är unge­fär idag

Ett antal tester genom­fördes och utan att gå in på detal­jer, visade det sig att i ett slut­ligt minnestest min­des en sig­nifikant majoritet av dem vars tid­slin­je hade sam­ma färg på dag ett till fem att deldead­line-dagen låg när­mare idag-dagen än den gjorde slut­dead­line-dagen (trots att den låg pré­cis i mit­ten av tidslinjen). 

Forskar­na drog slut­sat­sen att när deldead­line-dagen ser ut som den dag som är idag, upplever vi den lig­ga när­mare i tid än om den såg annor­lun­da ut. Är dead­line som i dag” ten­der­ar vi bör­ja arbe­ta mot den tidi­gare än om den är som en annan dag, senare”.

Om vi har dålig erfaren­het av att skju­ta upp sak­er vi har att göra, kan vi allt­så få oss själ­va att kom­ma igång tidi­gare om vi gör dead­line (och tiden dit) lik den dag som idag är.

Gör så här

Vill du få dig själv att sät­ta igång tidigt med arbetet mot en dead­line, åskådlig­gör tiden fram till dead­line (när du planer­ar, förslagsvis) i ett for­mat där dagar­na ser lika ut. Du kan till exempel:

  • Använ­da scrol­läget i kalen­dern i din Mac. Ställ in att antal dagar i veck­an är fem, så ser du bara arbets­da­gar­na. I veck­ovyn, dra med två fin­grar åt vän­ster och höger, så rullar de i prin­cip likadana dagar­na fram och till­ba­ka i tid.
  • Bläd­dra i månadsvyn i Out­look. Eller, om det är möjligt i den kalen­der du använ­der, scrol­la i veckovyn.
  • Göra en tid­slin­je i Excel. Här hit­tar du hur: http://​www​.ver​tex42​.com/​E​x​c​e​l​A​r​t​i​c​l​e​s​/​c​r​e​a​t​e​-​a​-​t​i​m​e​l​i​n​e​.html
  • Göra en fin, illus­tr­erad tid­slin­je i North­west­ern Uni­ver­si­tys Knight­labs tjänst TimelineJS
  • Ta ett blankt blad eller din white­board och rita upp så mån­ga rutor i rad som det är dagar kvar till dead­line och var noga med att inte kat­e­goris­era dagar­na på något sätt, utan låt dem se helt likadana ut — sam­ma färg, sam­ma sym­bol­er, sam­ma ram. All­tefter­som dagar­na går, krys­sar du bort dagar du passer­at, så det blir tydligt att dead­line när­mar sig.
  • Eller, rita upp åter­sto­den av tiden fram till dess du ska vara klar på ett helt annat sätt, så att dagar­na framåt ser ut att vara av sam­ma sort.

Min­dre upp­skju­tande och högre kvalitet

Om vi, att döma av Tus och Somans forskn­ing, betrak­tar dagar­na fram till dead­line som varande av sam­ma sort som den dag som är idag, kom­mer vi lättare att sät­ta fart mot målet. Vi slip­per skju­ta upp arbetet nu, bara för att få det än stres­si­gare sedan. Vi får gjort sak­er med större fram­förhåll­ning och har tid att för­fi­na innan allt ska vara klart, vilket dessu­tom gör att vi kan hål­la en högre kvalitet i vad vi får ur händerna.

Hur gör du?

Har du ett helt annat sätt att rita en tid­slin­je än jag föres­log nyss? Visa mig!

(Tid­slin­je i all ära. Här är fyra sätt till att få koll på dina dead­lines.)

Det finns mer!

En ung man läser ett veckobrev om struktur på sin telefon under det att han tar en paus på sin vandring i skogen en vacker vårdag.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!