Ett, två, tre - se’n ska det ske! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 maj

Ett, två, tre - se’n ska det ske!


Datum: 2022-05-02 09:00
Fyra svarta, vertikala kolkritstreck, snett överstrukna av ett femte, på vit bakgrund

Vis­sa uppgifter får vi gjort direkt och andra skjuter vi upp — om och om igen. Vi vet så väl att vi bor­de göra uppgiften, men det gick ju bra igår att skju­ta upp den till idag, så det är säk­ert inga prob­lem om vi gör den imor­gon istäl­let. Eller i övermorgon.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som poddavsnitt:


Upp­skju­tandet sät­ter spår

Har du märkt att vis­sa uppgifter får ett stig­ma; att de är uppgifter vi skjuter upp istäl­let för att göra? Vi blir vana vid att inte ringa det där sam­talet även om det står på lis­tan, utan som på rutin tänker vi imor­gon” när det skym­tar för­bi när vi skum­mar igenom vad vi har att göra.

Två uni­ver­salknep

Två knep för att få gjort det vi skjuter upp, som du som läs­er Struk­tur­bloggen säk­ert kän­ner till, är att dela upp uppgiften i små steg och/​eller boka in tid i kalen­dern då vi slut­för den. Men ibland gör vi inte ens det, utan vi fort­sät­ter skju­ta upp och för var­je upp­skjut­ning blir mar­gin­alsmär­tan min­dre (tills vi sät­ter igång pré­cis innan dead­line, då vi får sli­ta som ett djur).

Syns det, får det konsekvens

Om vi däre­mot gör det tydligt för oss hur mån­ga gånger vi skju­tit upp den här uppgiften, blir det påtagli­gare att vi till slut behöver göra något konkret som att ta till något av knepen ovan. Inspir­erad av ett möte jag hade för ett par år sedan med en leankon­sult, där han beskrev hur han arbe­tar med visuell planer­ing, har jag på senare tid bör­jat mark­era en uppgift jag skjuter upp med att jag skju­tit upp den. För visst har ock­så jag uppgifter jag ten­der­ar skju­ta upp, även om de med åren blir allt färre.

Så här gör jag:

 1. När jag skjuter upp en uppgift jag hade tänkt att göra idag till en annan dag, mark­er­ar jag den med etiket­ten Fly­t­tad 1 gg”.

 2. Skulle jag skju­ta upp den en gång till, byter jag ut etiket­ten mot Fly­t­tad 2 ggr”.

 3. Är det så illa att jag skjuter upp den ytterli­gare en gång, blir föl­jak­tli­gen etiket­ten Fly­t­tad 3 ggr”.

 4. Sedan är det stopp. Jag har bestämt mig för att jag inte får bara fly­t­ta den framåt ytterli­gare en gång, utan om jag inte gör den det tred­je tillfäl­let, måste jag ta till något konkret. Jag har att väl­ja på att:
  • Bry­ta ned den i det förs­ta, min­s­ta steget, som jag kan göra just där och då, eller
  • Boka in reserver­ad tid i kalen­dern då jag gör den. Punkt.

Det här har funger­at jät­te­bra för mig. Kanske skulle det göra det ock­så för dig.

Gör så här

Vill du tes­ta, gör så här:

 1. Bestäm dig för hur mån­ga gånger du får skju­ta upp utan konsekvens.

 2. Hit­ta på hur du suc­ces­sivt ska mark­era att du skju­tit upp en uppgift. Sät­ter du en prick efter den (och sedan en till)? Använ­der du en tag? En kat­e­gori? En spe­cialkol­umn? Inled­er du uppgiftens lydelse med en siffra? En asterisk?

 3. For­mulera regeln som säger vad du måste göra när alla upp­skjut­ningar är för­brukade. Bokar du ett möte med dig själv, under vilket du arbe­tar med uppgiften, och håller på så sätt tid fri från andra möten? Fly­t­tar du uppgiften till din över­sikt över de sto­ra uppgifter­na, var­ifrån du definier­ar det förs­ta, min­s­ta, lil­la steget som en att göra-uppgift?

 4. Tes­ta ett tag och justera den nya vanan om du tyck­er att det behövs. Vill du, maila mig gär­na och berät­ta hur det går, så ska du få gla­da till­rop och upp­muntran tillbaka.

Färre sur­de­gar med lättsam press

Om du på det­ta sätt tydlig­gör när du skjuter upp, und­viker du att ska­pa sur­de­gar, efter­som du blir upp­märk­sam­mad på att du har skju­tit upp den här uppgiften tidi­gare och att du är på väg att göra det igen. Du sät­ter den lättsam­ma pressen på dig själv som behövs för att du ska bry­ta en oförde­lak­tig vana och etablera en ny, som hjälper dig.

Hur gör du?

Hur gör du för att inte skju­ta sam­ma uppgift på framti­den om och om igen? Berät­ta för mig!

(Och du, sur­de­gar kan vara knivi­ga att bli av med. Här är en metod till för att slu­ta skju­ta upp vis­sa sak­er.)


För­resten, om du vill ha fler tips om struk­tur på job­bet finns det flera sätt att få just det här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.