Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 maj

Podd: Klart! nr 588 - Fyra rättesnören för när något omvälvande händer


Datum: 2022-05-02 08:45
Två orangeklädda gatustenläggare som lägger gatsten i Haga, Göteborg, guidade av neongula rättesnören

När något drama­tiskt och omväl­vande hän­der som påverkar dig under en län­gre tidspe­ri­od kan det krä­va extra myck­et kraft och ansträngn­ing av dig. 

Det hjälper dig dock att ta dig igenom peri­o­den om du har struk­tur-rättes­nören att hål­la dig i.

I det­ta 588:e avs­nitt delar jag med mig av fyra sådana rättes­nören som hjälper mig just i dessa situationer. 

Har du några andra rättes­nören som du har nyt­ta av när du råkar ut för en Hän­delse med stort H? Skriv till mig och berät­ta. Du når mig som van­ligt på david@​stiernholm.​com.

Klart! finns ock­så som veck­o­brev. Läs­er du hellre än lyssnar (eller både ock!), anmäl dig allde­les gratis till veckobrevet.