Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 mars

Ta en surdeg om dagen


Datum: 2014-03-20 10:21

Har du fler än en sur­deg? Det vill säga, mer än en sak som du tänker att du ska göra (eller som du skulle ha gjort så här dags), men som du inte kom­mer igång med.

Sur­de­gar känns ofta rik­tigt tun­ga. Var­je gång vi kom­mer att tän­ka på en, kän­ner vi oss lätt nedtryck­ta. Vi rids av det dåli­ga samvetets förskräck­li­ga mara.

En tusen­mi­lare­sa bör­jar med ett steg
Det sätt att bli av med en sur­deg som hit­tills alltid funger­at för mig och för de jag hjälper i min vardag, är att dela upp den i rik­tigt små steg.

Det behöver inte innebära att vi delar upp det vi ska göra i alla små steg vi kan kom­ma på innan vi sät­ter igång att göra något, utan snarare att vi hit­tar på det förs­ta, min­s­ta steg vi kan ta för att åtmin­stone röra oss något framåt.

Men, är sur­de­gar­na mån­ga, kan ock­så det kän­nas över­mäk­tigt. För, det är ju inte bara en! Vad vi än får gjort, finns det fler sak­er vi ock­så skulle ha gjort för länge sedan.

Etap­per är av godo
Var schysst mot dig. Sätt inte målet för högt och ställ inte för höga krav. Det är ju ändå en i viss mån ned­tyn­gd per­son du har att göra med; i alla fall en som skulle kun­na kän­na sig lättare till mods än just nu.

Så, ta en sur­deg om dagen. Inte mer.
Annars blir lätt sur­degsavverkn­ingsar­betet i sig något som är lätt att skju­ta fram­för sig. Känn dig där­för rik­tigt nöjd var­je dag du lyck­ats boc­ka av åtmin­stone något på en surdeg.

Gör så här

 1. Kika igenom din att göra-lista och mark­era de uppgifter som känns som sur­de­gar. Skulle jag få någon uppgift som jag ten­der­ar skju­ta fram­för mig län­gre än jag vill, sät­ter jag i mitt dig­i­ta­la list-verk­tyg Things en Surdeg”-etikett på den, så den är lätt att hit­ta när jag behöver den.

 2. Lägg in i din mor­gonrutin att du från och med nu väl­jer en av sur­de­gar­na från lis­tan att hug­ga tag i just idag. Allt­så, var­je mor­gon, bestäm dig för en av sur­de­gar­na och definiera det förs­ta, min­s­ta du skulle kun­na göra för att ta dig ett steg vidare på uppgiften.

 3. Genom­för det­ta förs­ta steg under dagen.

 4. När du slut­fört steget (som du för­mod­li­gen for­muler­at som en att göra-uppgift), njut av vad du åstadkommit.
  • Fira på något sätt.
  • Belö­na dig med något du blir glad av.
  • Ge dig en klapp på axeln.
  • Gör ett segertecken.
  • Berät­ta för en kol­le­ga hur skönt det känns.
  • Ta en extra kopp kaffe.
  • Ta en kaka till.

 5. Om du kän­ner för det, ta ytterli­gare steg på sam­ma sur­deg. Kanske gör du dig av med den helt, när du ändå är igång. För någon dryg vec­ka sedan föreläste jag för en grupp där var och en fick väl­ja en av sina sur­de­gar och definiera det förs­ta steget. När vi en stund senare kom till­ba­ka från en kort fikarast sade en av delt­a­gar­na som hade gått undan en stund: Nu har jag fix­at det! Jag tror jag ska göra en sak till på sam­ma gång.”

  Gör du bara en enda sak är det gott nog. Att göra en sak, om än liten, är att ta ett steg framåt. Så länge du inte gjorde något på sur­de­gen, stod du helt still.

 6. När du gjort det du väl­jer att göra på den här sur­de­gen idag, nöj dig med det. Då byg­ger du inte upp ett stort bet­ing som ändå till slut ter sig över­mäk­tigt. Du har istäl­let tid och ener­gi kvar till resten av dagens uppgifter.

 7. Näs­ta mor­gon, välj ånyo dagens sur­deg. Så länge du har sur­de­gar kvar, välj en om dagen.

Slipp oros­mol­nen
Arbe­tar du med en, bara en, sur­deg var­je dag, kom­mer du lugnt och metodiskt att få gjort sådant som hängt över dig länge. Du får mån­ga tillfällen att fira att du tar dig framåt och med täm­li­gen liten ansträngn­ing kom­mer du myck­et snart se att du lig­ger mer i fas” än förut. Du slip­per numera de upp­skjut­na uppgifter­nas tyn­gd över dina axlar.

Hur gör du?
Hur gör du för att bli av med sur­de­gar på enklaste sätt? Skriv mer än gär­na en kom­men­tar och dela med dig av tankar och erfarenheter.