Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 jan.

Bättre och bättre steg för steg


Datum: 2010-01-15 08:59

Jag har fått en idé och jag behöver din hjälp.

I ett upp­drag som jag har för en kund just nu, behöver vi syn­lig­göra dels hur bolagets mest cen­trala process ser ut i detalj, steg för steg, dels hur myck­et var­je steg föräd­lar pro­duk­ten från att vara ett embryo när den tas in till att vara en färdig, säljbar pro­dukt när den läm­nar processen.

I var­je steg ökar pro­duk­tens värde och vi vill visa hur myck­et värde som totalt ska­p­ats genom processen. 

Min idé är att rita processen som en gan­s­ka tra­di­tionell processkar­ta, med den skill­naden att var­je ruta är så myck­et större än den för­ra som det värde steget adderar.

Här är ett exem­pel på hur det skulle kun­na se ut:

Processvärdesbeskrivning
  • Vad tyck­er du om det­ta sätt att visu­alis­era stegvis sti­gande värde i en process?
  • Är det tydligt?
  • Hur skulle jag kun­na för­fi­na det?
  • Har du själv gjort något liknande?
  • Har du löst sam­ma behov på ett annat sätt?

Jag vill gär­na veta vad du tänker. Välkom­men att kom­mentera nedan!