Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 jan.

Achille Castiglionis projektvägg


Datum: 2010-01-22 10:34

Att spara och lagra ref­er­ens­ma­te­r­i­al såsom mötes­no­teringar, pro­jek­t­doku­ment, skiss­er, kor­re­spon­dens, utskrifter och annat i pap­pers­form så att de är lät­ta att hit­ta när man behöver dem, är en nyck­elfak­tor i en god struk­tur på jobbet.

Vill vi dessu­tom ha ett estetiskt till­ta­lande kon­tor sam­tidigt som mate­ri­alet är lät­till­gäng­ligt, är det en rik­tig utman­ing (men en rolig sådan).

En som verk­li­gen lyck­ades med det­ta är den fram­lidne ital­ienske design­ern Achille Cas­tiglioni (19182002). Han är upphovs­man till bl a den här stolen och den här lam­pan.

I hans stu­dio i Milano, sam­lade han mate­ri­alet till alla de pro­jekt han haft i pro­jek­tmap­par på hyl­lor över en hel vägg, från golv till tak. Var­je pro­jekt hade sin egen mapp och på map­pens rygg var pro­jek­t­num­ret angivet. Allt his­toriskt pro­jek­t­ma­te­r­i­al var hela tiden till­gäng­ligt, lätt åtkom­ligt och lätt hit­tat; dessu­tom på ett i mitt tycke ele­gant sätt som har­monier­ade med resten av kontoret.

Här är en bild från Wall­pa­pers marsnum­mer 2006:

Achille Castiglione storage

Cas­tiglio­n­is stu­dio finns bevarad som Stu­dio Muse­um Achille Cas­tiglioni” i Milano. Öppet tis­da­gar till lörda­gar. För­bokn­ing av besök rekommenderas.

Om du skulle ta fas­ta på Cas­tiglio­n­is sätt att lagra sitt ref­er­ens­ma­te­r­i­al, hur skulle du göra då? 

Kom­mentera nedan.