Achille Castiglionis projektvägg | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 jan.

Achille Castiglionis projektvägg


Datum: 2010-01-22 10:34

Att spara och lagra ref­er­ens­ma­te­r­i­al såsom mötes­no­teringar, pro­jek­t­doku­ment, skiss­er, kor­re­spon­dens, utskrifter och annat i pap­pers­form så att de är lät­ta att hit­ta när man behöver dem, är en nyck­elfak­tor i en god struk­tur på jobbet.

Vill vi dessu­tom ha ett estetiskt till­ta­lande kon­tor sam­tidigt som mate­ri­alet är lät­till­gäng­ligt, är det en rik­tig utman­ing (men en rolig sådan).

En som verk­li­gen lyck­ades med det­ta är den fram­lidne ital­ienske design­ern Achille Cas­tiglioni (19182002). Han är upphovs­man till bl a den här stolen och den här lam­pan.

I hans stu­dio i Milano, sam­lade han mate­ri­alet till alla de pro­jekt han haft i pro­jek­tmap­par på hyl­lor över en hel vägg, från golv till tak. Var­je pro­jekt hade sin egen mapp och på map­pens rygg var pro­jek­t­num­ret angivet. Allt his­toriskt pro­jek­t­ma­te­r­i­al var hela tiden till­gäng­ligt, lätt åtkom­ligt och lätt hit­tat; dessu­tom på ett i mitt tycke ele­gant sätt som har­monier­ade med resten av kontoret.

Här är en bild från Wall­pa­pers marsnum­mer 2006:

Achille Castiglione storage

Cas­tiglio­n­is stu­dio finns bevarad som Stu­dio Muse­um Achille Cas­tiglioni” i Milano. Öppet tis­da­gar till lörda­gar. För­bokn­ing av besök rekommenderas.

Om du skulle ta fas­ta på Cas­tiglio­n­is sätt att lagra sitt ref­er­ens­ma­te­r­i­al, hur skulle du göra då? 

Kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.