Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 mars

De tre främsta sätten som jag sparat tid med AI hittills


Datum: 2023-03-16 10:19
En affärsman håller en smartphone i högra handen, i en mörk miljö. Han nuddar telefonen med sitt vänstra pekfinger och en blixt slår upp. I ett extra lager över bilden: akronymen AI och några slumpmässigt utvalda symboler.

Det är spän­nande med all AI-utveck­ling som sker just nu, är det inte? Var­je dag pre­sen­teras mån­ga nya tjän­ster, nya tillämp­ningar, nya appar som ämnar under­lät­ta för oss.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Bara näs­tan först på bollen

Min småskep­tiska per­son­lighet hin­drar mig i regel från att till­höra grup­pen ear­ly adopters” när det gäller ny teknik. Snarare tyck­er jag om att vän­ta en smu­la efter lanser­ing av något nytt för att se vad det nya kan göra för konkret nyt­ta — för mitt eget arbete, såk­lart, men i syn­ner­het för mina kun­der och föreläs­nings­delt­a­gare. Jag vill alltid att det jag delar med mig ska vara prak­tiskt och snabbt tillämpbart.

Tre tids­be­sparande tjänster

Nu tyck­er jag dock att det är dags att jag delar med mig av vad jag har haft nyt­ta av när det gäller AI hit­tills. Här är tre tjän­ster som kanske kan spara lika myck­et tid för dig som de gjort för mig.

Chat­G­PT

Först: Chat­G­PT, såk­lart. Jag förvän­tade mig inte att tjän­sten skulle bli något av en hjälp­sam kol­le­ga för mig, men det har den verk­li­gen bliv­it. När jag fast­nar på en uppgift som jag inte vet hur jag ska lösa, frå­gar jag Chat­G­PT om tre eller fem förslag på hur jag kan gå vidare och den ger mig det. Inte alla förslag är bra, men till­räck­ligt mån­ga av dem är värde­ful­la för att jag ska kom­ma igång.

Vinst: Kör jag fast, kom­mer jag fort­are loss. Uppgifter blir klara på kortare tid.

Whis­per

Ska­parna av Chat­G­PT — Ope­nAI — har ock­så ska­p­at Whis­per — en öppen käl­lkod­sapp som förstår tal — engel­s­ka naturligtvis, men ock­så sven­s­ka och mas­sor av andra språk. Och myck­et bät­tre än Siri, faktiskt.

Jag använ­der den för att tran­skrib­era pratet i mina vide­or till under­tex­ter — automa­tiskt. Tidi­gare var jag tvun­gen att läg­ga till under­tex­ter i mina vide­or manuellt (vilket tog evigheter) men nu gör Whis­per det åt mig.

Vinst: Något jag gjort manuellt går nu automa­tiskt, så jag sparar tid — unge­fär två tim­mar var­je vecka.

Om du inte har vide­or att ska­pa under­tex­ter för, kan du tran­skrib­era annat inspelat prat till text automa­tiskt — inspelade möten i Teams eller Zoom, kanske?

(Whis­per var något knepigt att kon­fig­ur­era, men jag fick fak­tiskt vägled­ning av ChatGPT.)

Chat­G­PT Writer

Chat­G­PT Writer är ett Chrome-tillägg till Gmail som använ­der Chat­G­PT för att skri­va vis­sa mejl åt mig, där det inte är så vik­tigt att mejlet är per­son­ligt (så mejl till läsare och kun­der skriv­er jag där­för manuellt). Jag kan anti­n­gen be tjän­sten föres­lå ett svar på ett mejl jag har fått eller skri­va ett nytt från grunden.

Jag använ­der det för mejl som är svåra att skri­va, där jag risker­ar att fast­na. Tjän­sten skriv­er ett utförligt utkast på ett mejl som jag sedan kan anpas­sa myck­et snab­bare än om jag hade skriv­it det från grunden.

Vinst: Jag skriv­er vis­sa e‑postmeddelanden snab­bare och får mer tid till annat än att skri­va mejl.

Bonus: Run­way

Jag kan inte låta bli att näm­na bild- och video-AI-tjän­sten Run­way ock­så. Den extrapol­er­ar bild­mo­tiv, till exem­pel. Jag hade en stående bild, men jag behövde en i lig­gande for­mat med sam­ma motiv. Jag ville inte beskära den stående till lig­gande, så jag lät Run­way hit­ta på det som skulle kom­mit med till höger och vän­ster i bilden om jag hade tag­it den i lig­gande for­mat från bör­jan, baser­at på vad som verk­li­gen kom med i den rik­ti­ga bilden. Det blev inte ett per­fekt resul­tat, men ett man kan kom­ma undan med, med lite god vilja!

Gör så här

Om du, när du hör om vad jag haft nyt­ta av, tänker just det, det skulle jag ock­så spara tid på”, tes­ta tjän­ster­na jag har nämnt.

Och, generellt när det gäller AI-ruschen vi är i: häng med så gott det går och tes­ta det som verkar nyt­tigt för dig. Det behöver inte ta så myck­et av din tid. Ge en tjänst en kvart, så märk­er du snart om du har något att häm­ta där eller ej.

Värde­full tid vunnen

Om du sät­ter igång med AI-tjän­ster du hit­tat har du chans att snabbt spara myck­et tid du annars skulle lagt på sådant som numera kan bli gjort automa­tiskt. Du blir ock­så van vid att använ­da den här typen av tjän­ster som sådana — en kun­skap och erfaren­het som jag är över­ty­gad om står högt i kurs från och med nu.

Vad har du hittat?

Har du hit­tat någon annan AI-tjänst som jag inte näm­nt här som besparat dig arbete och tid? Skriv och tip­sa mig! Den här tex­ten skrev jag i tis­dags i för­ra veck­an och innan det­ta nått dina ögon är det inte omöjligt att det dykt upp myck­et mer som skulle plat­sat i den­na trio. Dem skriv­er jag om en annan gång!

Häng med på mer sånt här!

En ewok som lyssnar på podcast i stora lurar i en skog en solig dag.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!