Sidhuvud

Föreläsning "Få tiden att räcka till"

Har du kon­troll över allt vik­tigt som du måste göra? Räck­er tiden till?

Det här är en föreläs­ning för alla som någon gång frå­gar sig: Hur får jag tiden att räc­ka till?”. Att-göra-lis­tan väx­er sig län­gre och län­gre och oavsett hur mån­ga punk­ter vi än bockar av så tycks det hela tiden tillkom­ma nya. 

Uppgifter­na som lig­ger på vårt bord och som pockar på vår upp­märk­samhet verkar alla vara lika vik­ti­ga. Att få tiden att räc­ka till på job­bet och på friti­den är en utman­ing för mån­ga. Det är inte enkelt, men det blir enklare om vi frå­gar oss: 

  • VAD ska tiden räc­ka till? 
  • Vad är verk­li­gen vik­tigt – och vad kan vänta? 
  • Går det att göra färre sak­er, och göra dem snabbare? 

Ja, det går. 

Ta kon­troll över din tid

Det finns lös­ningar på prob­lematiken med att tiden inte räck­er till. Alla kan få kon­troll över sin tid genom att elim­in­era de sak­er som stjäl tiden och istäl­let pri­or­it­era vad den används till. Föru­tom att ta kon­troll över tiden och se till att du läg­ger den på rätt sak­er, så finns det en rad oli­ka knep att ta till.

Boka föreläs­ning Få tiden att räc­ka till”

David Stiernholm håller föreläsningen

Det här lär du dig

I den här föreläs­nin­gen vis­ar jag HUR du med hjälp av flum-fria tips och konkre­ta verk­tyg tar kon­trollen över din tid, ditt liv och din känsla av otillräcklighet. 

Du får värde­full kun­skap som gör att du lär dig hur du blir mer effek­tiv! Efter föreläs­nin­gen vet du:

  • vad och hur du vill att din tid ska räc­ka till
  • när det fak­tiskt får räcka!
  • hur du styr, delegerar och väl­jer bort uppgifter
  • hur säl­lan ett mejl verk­li­gen kräver svar omedelbart
  • hur du min­skar risken att dö i förtid 

Boka föreläs­ning Få tiden att räc­ka till”

Här pas­sar föreläsningen

Föreläs­nin­gen pas­sar per­fekt för din kick-off, per­son­aldag, led­ningskon­fer­ens eller bran­schdag. Att få tiden att räc­ka till är en frå­ga som angår alla — oavsett vad du arbe­tar med.

Föreläs­ning på plats eller dig­i­talt — båda går bra

Jag kan hål­la föreläs­nin­gen på plats hos er eller dig­i­talt på dis­tans i det dis­tans­mötesverk­tyg ni före­drar (till exem­pel Teams, Zoom eller Google Meet).

Vad tyck­er andra?

Är du nyfiken på vad andra kun­der säger om föreläs­nin­gen Få tiden att räc­ka till”

Jag vill se vad andra tyck­er om föreläsningarna

En bok som hjälp att göra slag i saken

En bok i sanden på en strand

Inför föreläsningen kan du köpa min bok "Målmedveten - prioritera rätt och säg nej med gott samvete" till alla deltagare. Boken är en kort kur i att sätta mål och prioritera bland allt vi har att göra. Med en bok i handen som stöd kommer deltagarna lättare till skott med att sätta igång med det de tog med sig från föreläsningen.

Boka föreläsning "Få tiden att räcka till"

Fem tips för att få tiden att räc­ka till mer

1. Gör tydligt för dig själv vad tiden ska räc­ka till.

Du har inte tid till allt och kom­mer inte att få det. Först när du bestäm­mer vad som ska hin­nas och hur myck­et av det, har du en chans att göra det.

2. Bestäm dig för hur länge det är allde­les OK att du vän­tar med att svara på mejl, chat och andra meddelanden.

hänger de inte över dig”, du blir min­dre stres­sad och du får lättare andra uppgifter gjorda.

3. Använd appar som håller koll på allt du har att göra åt dig och som hjälper dig kom­ma ihåg att göra rätt sak i rätt tid (och på rätt plats), så sparar du tid.

För, sak­er går ofta fort­are att göra när de görs i god tid istäl­let för i sista sekun­den. Kan du få sak­er gjor­da när du ändå är på rätt plats, slip­per du dessu­tom läg­ga tid på onödi­ga förflyttningar.

4. Ska­pa god struk­tur på dina doku­ment och infor­ma­tion du behöver ha till hands.

Vet du med självk­larhet var något finns, behöver du inte läg­ga dyr­bar tid på att leta, göra om eller hit­ta någon som kan visa dig var det är.

5. Hit­ta sak­er du gör som inte led­er dig dit du vill. Lägg inte tid på dem längre.

Slu­ta göra dem, anli­ta någon som gör dem eller delegera dem, så får du mer tid till dina vik­ti­ga uppgifter.

Jag vill skic­ka en för­frå­gan Tack för tipsen — jag vill ha fler!

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Pratbubbla

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Pratbubbla

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Pratbubbla

Utdrag ur bloggen:

clock icon2024-04-22

Podd: Klart! nr 667 - Gör AI-podd av nyhetsbrev du inte hinner läsa

Hur ska du hinna läsa alla intressanta nyhetsbrev du får? I veckans avsnitt av Klart! får du lära...

right arrow

clock icon2024-04-09

Oläst, olöst eller olust

Många av oss arbetar i princip helt och hållet digitalt. Papper är för dem passé. Högarna slipper...

right arrow