Sidhuvud

Föreläsning: "Skaffa superstruktur – få mer tid över"

Finns det ett botemedel för att förebygga stress, övertid och dubbelarbete?

Om du frågar mig, David Stiernholm - som är struktör - är svaret ja. Att finna lösningar för att jobba effektivt och må bättre är absolut ett uppnåeligt mål. Behöver du struktur i vardagen? Vill du förebygga stress? 

I min föreläsning om personlig effektivitet genom god struktur ger jag dig verktygen för att organisera, fokusera och automatisera. På så sätt får du mer tid över till det som är viktigt – för dig och för verksamheten.

Det här lär du dig

Det här med struk­tur är varken svårt eller tråkigt. Efter den 45 – 90 minut­er lån­ga föreläs­nin­gen med mig:

  • vet du hur du bör pri­or­it­era, struk­tur­era och fokusera
  • kan du få mer gjort på kortare tid (och allt­så få mer tid över)
  • slip­per du blir stres­sad över allt som du måste göra
  • är du minst ett steg när­mare att bli mer strukturerad
  • vill du direkt sät­ta igång med att fören­kla ditt dagli­ga arbete

Jag vill boka föreläs­ning Skaf­fa superstruktur”

Min bredaste föreläsning

Den här föreläs­nin­gen är den bredaste när det gäller innehål­let, i så mot­to att jag i den delar med mig av tips och knep från hela ämnet struk­tur i arbetet. Vill du vara säk­er på att alla delt­a­gare får med sig flera idéer som för­bät­trar deras arbets­da­gar är det­ta föreläs­nin­gen du ska välja.

Lättsamt och konkret om struktur

Som föreläsare blandar jag uppfriskande tankar med hand­fas­ta tips och humor. De konkre­ta tipsen för per­son­lig effek­tivitet kan du bör­ja använ­da direkt – både på job­bet och i vardagen. 

Du lär snart mär­ka hur du blir mer struk­tur­erad och kan arbe­ta mer effek­tivt. Innehål­let upp­dat­eras löpande för att ankny­ta till ny teknik och nya sätt att arbe­ta. Kon­tak­ta mig, så berät­tar jag mer och vi bokar en föreläsning.

Jag vill kon­tak­ta David om föreläs­nin­gen Skaf­fa superstruktur”

Du slip­per tråki­ga pekpinnar

Det hän­der ofta att delt­a­gare vid mina föreläs­ningar säger efteråt att de trodde att föreläs­nin­gen skulle vara tråkig och att de skulle få trista pekpin­nar server­ade, men att de istäl­let tyck­te att den var kul. De blev inspir­erade och nu, efteråt, kän­ner de hopp och iver att sät­ta igång med struk­tureran­det.

Såk­lart! Struk­tur är ju roligt och det är förenklande!

Föreläs­ning på plats eller dig­i­talt — båda går bra

Jag kan hål­la föreläs­nin­gen på plats hos er eller dig­i­talt på dis­tans i Zoom, Teams, Google Meet eller det dis­tans­mötesverk­tyg ni föredrar.

Vad tyck­er andra?

Så här säger några kun­der som bokat föreläs­nin­gen tidigare:

Vi är jät­tenöj­da med Davids föreläs­ning! David är rolig och lätt att lyssna på och vi fick med oss flera konkre­ta och lättim­ple­menter­ade tips för ett mer effek­tivt arbetssätt.” 
- Anja Ring­dahl, utbild­ningschef, Parks and Resorts AB

Jag var åhörare igår och vill bara tac­ka för den fina föreläs­nin­gen! Varmt tack. Det var verk­li­gen mat­nyt­tigt, och det var jätteskönt att få skrat­ta lite åt sig själv. Väldigt hög klass på föreläs­nin­gen och inte bara roligt utan som sagt, väldigt hands on’. Du förmed­lar dessu­tom en stor lust till att ska­pa struk­tur, man går helt enkelt ut med känslan att det är något pos­i­tivt, (det mån­ga tyck­er är job­bigt), och dessu­tom så förmed­lar du känslan av att vi är en resurs, som måste tän­ka på oss själ­va, ska­pa tid för att orka med och göra det vi ska.
Föreläs­nin­gen sat­te igång mån­ga diskus­sio­nen efteråt, och igenkän­nande skratt.
Så: Tack.”

- Vanes­sa Kojo, Tyresö Kommun

Jag vill se vad fler kun­der tyck­er om föreläsningarna

En bok som stöd till alla deltagare

David Stiernholms pocketbok Klart! på ett japanskt, blått tyg. Boken är vit med röd och svart text.

Vad mer kan man egentligen begära? Det skulle väl vara en lika handfast bok om struktur då. En sådan har jag skrivit. Boken om att bli effektiv på jobbet heter Klart! Bli superstrukturerad på 31 dagar. Bokar du föreläsning kan du köpa böcker så att alla deltagare får en signerad bok med sig hem.

Jag vill kontakta David om föreläsningen "Skaffa superstruktur"

Några van­li­ga frågor

För vil­ka pas­sar föreläsningen?”

Det här är den av mina föreläs­ningar som är bredast” till innehål­let, vilket innebär att alla får med sig åtmin­stone någon eller flera idéer som de kan sät­ta igång med direkt — prak­tiskt taget oavsett vad de arbe­tar med. Jag håller ofta föreläs­nin­gen i små och sto­ra bolag i näringslivet, på högskolor och uni­ver­sitet, i kom­muner, region­er och myndigheter.

De enda föreläs­nin­gen inte läm­par sig för är per­son­er med yrken där man inte läg­ger upp sitt arbete själv, utan direkt gör det man blir tillde­lad, till exem­pel plock­per­son­al på lager, bud, pro­duk­tion­sper­son­al och liknande. 

Hur går det till att boka en föreläsning?”

Så här gör du:

1. Du kon­tak­tar mig och ber om mer infor­ma­tion, till exem­pel om pris.

2. Jag skickar dig ett förslag där du ser vad föreläs­nin­gen kostar, vil­ka datum jag är till­gäng­lig och vad du kan köpa till för att få ännu mer effekt av föreläsningen.

3. När du tackar ja till mitt förslag bokar jag datumet för er. Ni av- eller ombokar helt fritt fram till fyra veck­or före uppdragsdatumet.

4. Du får en formell bekräf­telse av mig som du signer­ar dig­i­talt, snabbt och lätt.

5. Vi bokar tid för ett halv­tim­melångt för­beredande dis­tans­möte där vi talar när­mare om era behov och er verk­samhets förut­sät­tningar, så att jag kan anpas­sa innehål­let i föreläs­nin­gen så att det pas­sar just er.

6. Om ni har beställt böck­er till delt­a­gar­na, skickar jag dem i förväg så att de är på plats när föreläs­nin­gen äger rum.

7. Direkt efter föreläs­nin­gen fak­tur­erar jag arvodet och eventuel­la resekostnader.

8. Efter föreläs­nin­gen mejlar delt­a­gar­na så mån­ga frå­gor de vill till mig, hur länge som helst. Jag svarar helt utan extra kost­nad. Det ingår.

Är föreläs­nin­gen inter­ak­tiv? Får man stäl­la frå­gor eller är det en monolog?”

Ja, visst är det en inter­ak­tiv föreläs­ning jag håller. Jag tyck­er myck­et om när delt­a­gar­na ställer frå­gor under föreläs­nin­gen (jag gillar invänd­ningar ock­så, om det kom­mer sådana). Jag ställer ock­så en del frå­gor själv till delt­a­gar­na lite här och var, så nog är det dia­log, alltid. 

5 tips för mer struktur i vardagen

En hand som håller en glödlampa mot ljuset

Som ett slags smakprov; här är fem snabba strukturtips du får redan nu:

1. Att-göra-lista för ordning och reda

Välj ett verktyg för din att göra-lista (digitalt eller fysiskt) som passar just dig, din personlighet och din arbetssituation. Det är inte säkert att det som är det rätta för dig är detsamma som dina kollegor väljer.

2. Avsätt tid och boka in händelser i kalendern

I kalendern, boka saker som är klockslagsberoende (till exempel möten och annat du prompt ska göra ett visst klockslag) och allt annat i att göra-listan - även om det ska göras på ett visst datum.

3. Få översikt och organisera dina digitala dokument

Gör en karta över var du har dina digitala dokument - och varför just de ska ligga just där.

4. Strukturera inkorgen i din mail

Skaffa tom inkorg då och då genom att spara mejl du behöver ha kvar någon annanstans än direkt i inkorgen.

5. Prioritera rätt!

Tydliggör för dig vad som avgör om en uppgift är viktig eller ej, så att du kan prioritera medvetet. Först då kan du skilja på vad som är viktigt och vad som är bråttom.

Jag vill ha mer. Jag vill skicka en förfrågan! Tack för tipsen; ge mig fler.